ING pojišťovna a.s. () Přidat do oblíbených

Naše společnosti

Informace o našich společnostech v ČR

ING pojišťovna a.s., v likvidaci

Nádražní 344/25
150 00 Praha 5
IČ: 25703838
DIČ: CZ25703838

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B vl.č. 5603

Představenstvo:
Jiří Čapek, předseda představenstva
Ivan Kubla, člen představenstva

Informace o převodu pojistného kmene společnosti ING pojišťovna, a.s., v likvidaci na společnost NN Životná poisťovňa, a.s.  Převod pojistného kmene ING pojišťovny, a.s., v likvidaci, nemá žádný dopad na klienty NN Životní pojišťovny.

NN Životná poisťovňa, a.s., se sídlem Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 691 999, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 1095/B, tímto

o z n a m u j e,

že na základě smlouvy o převodu pojistného kmene uzavřené dne 22. 3. 2017 mezi společností ING pojišťovna, a.s., v likvidaci, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 25703838 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5603, jako předávající pojišťovnou a společností NN Životná poisťovňa, a.s., se sídlem Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 691 999, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 1095/B; jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 27366421 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 52042, jako přebírající pojišťovnou, došlo s účinností ke dni 3. 4. 2017 k převodu pojistného kmene na společnost NN Životná poisťovňa, a.s.

Novým pojistitelem namísto původní společnosti ING pojišťovna, a.s., v likvidaci, která není součástí bankovní skupiny ING, ale patří do skupiny NN, se s účinností ke dni 3. 4. 2017 stala NN Životná poisťovňa, a.s., se sídlem Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu NN Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  Klientská linka: 244 090 800, e-mail: .

Změna pojistitele platí i pro řešení pojistných událostí, a to u pojistných smluv původně sjednaných se společností ING pojišťovna, a.s., v likvidaci,, u kterých doposud neuplynula promlčecí lhůta k uplatnění práva na pojistné plnění z pojištění podle § 101 ve spojení s § 104 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle § 8 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle § 629 odst. 1 ve spojení s § 626 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případné nároky na pojistná plnění lze tedy uplatnit u společnosti NN Životná poisťovňa, a.s., a to prostřednictvím Klientské linky: 244 090 800 nebo e-mailem: dotazy@nn.cz.

Představenstvo NN Životná poisťovňa, a.s.

Vstup do likvidace

V návaznosti na realizovaný převod pojistného kmene vydala Česká národní banka dne 12. 4. 2017 rozhodnutí, č. j.: 2017/053163/CNB/570, kterým odnímá povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemské pojišťovny. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vstupuje ING pojišťovna, a.s., do likvidace. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 4. 2017.

I v tomto případě je třeba mít na paměti, že vstup společnosti ING pojišťovna, a.s., do likvidace je řízeným procesem ze strany NN a nemá žádný dopad na klienty NN Životní pojišťovny N.V.

Upozornění: Společnost ING pojišťovna, a.s., není součástí skupiny ING, která představuje globální finanční instituci se silnou evropskou základnou nabízející výhradně bankovní služby a která v České republice podniká prostřednictvím společností ING Bank N.V., pobočka Praha a ING Lease (C.R.), s.r.o.