Přeskočit na: Obsah

Poučení o ochraně osobních údajů

Informace pro uchazeče o pracovní pozici jako subjekt údajů

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Identifikační údaje společných správců:

NN Finance, s.r.o., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 242 65 870,
NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku, sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 407 63 587,
NN Penzijní společnost, a.s., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 630 78 074,
NN Management Services, s.r.o., sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 645 73 729 
(dále jen jako „Skupina NN“).

Kontaktní údaje: 

Kontaktní údaje Skupiny NN:
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov
+420 257 473 369
emailová adresa: people@nn.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
emailová adresa: dpo@nn.cz

Účel a právní základ zpracovaní osobních údajů:

Zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení organizovaného Skupinou NN je nezbytné k vyhodnocení vhodnosti uchazeče pro pozici a přípravě dokumentace nezbytné před uzavřením pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o vykonávaní finančního zprostředkování na žádost subjektu údajů ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Toto zpracování je nezbytné k provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy.

Rozsah zpracovaní osobních údajů:

Pro výše uvedené účely shromažďujeme zejm. jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, životopisy, motivační dopisy a další informace a dokumenty, které nám poskytnete nebo které sami získáme v souladu s právními předpisy. Můžeme rovněž přiměřeným a vhodným způsobem provést kontrolu informací, které jste nám poskytli. Může jít např. o kontrolu veřejně dostupných zdrojů, jako jsou internetové stránky, rejstříky nebo sociální média, vyžádání dokumentů, výpisů nebo dokladů, nebo ověření referencí u předchozích zaměstnavatelů. Poskytnutím kontaktů na předchozí zaměstnavatele a další osoby uvedené jako reference k poskytnutí informací týkajících se Vašeho zaměstnání (zejm. doby zaměstnání, pracovního zařazení a činnosti) nám dáváte svolení k jejich kontaktování.

Příjemci nebo kategorie příjemců:

Příjemci osobních údajů jsou oprávnění zaměstnanci Skupiny NN, případně externí pracovníci zahrnuti do výběrového procesu.

Informace o přenosu osobních údajů do třetí krajiny nebo mezinárodní organizace:

Skupina NN nezamýšlí přenést osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Doba uchovávaní osobních údajů:

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je nezbytná pro vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní nabídku, případně pro přípravu dokumentace a komunikace s příslušnými orgány veřejné správy, nejdéle však po dobu 6 měsíců po realizaci výběrového řízení. Jestliže subjekt údajů poskytne Skupině NN souhlas s uchováním jeho osobních údajů i po realizaci výběrového řízení, tyto osobní údaje budeme uchovávat po dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu, pokud subjekt údajů neodvolá souhlas dříve.

Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má právo: (i) na přístup k údajům, (ii) na opravu nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů, (iii) na vymazání údajů, pokud pominuly účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, nebo pokud byly shromážděny nezákonně, (iv) na omezení zpracování údajů ve zvláštních případech, (v) na přenos údajů k dalším správcům, (vi) na podání námitky proti zpracování údajů, pokud neexistují legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, a (vii) podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jestliže subjekt údajů poskytl Skupině NN souhlas s uchováním jeho osobních údajů i po uplynutí 6 měsíců po realizaci výběrového řízení, tento souhlas může kdykoli odvolat.

Automatizované rozhodování a profilovaní:

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. K profilování subjektu údajů může docházet výhradně v souvislosti s výběrem vhodného uchazeče na konkrétní pracovní pozici.

Základní časti dohody uzavřené mezi členy Skupiny NN:

Předmětem dohody mezi členy Skupiny NN, jako společných správců, je určení odpovědnosti každého správce za plnění povinností a úkolů podle GDPR tak, že (i) předmětem dohody je určení společných prostředků zpracování a společný účel zpracování osobních údajů subjektu údajů - výběrové řízení, (ii) kontaktním místem pro subjekt údajů je dpo@nn.cz, korespondenční adresa: Praha 5 - Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 15000, tel. č.: +420 257 473 369, (iii) doba platnosti dohody společných správců: doba neurčitá, (iv) výkon práv subjektu údajů budou členové Skupiny NN provádět společně, (v) povinnosti společných správců poskytovat informace, které mají být poskytnuty subjektu údajů při získávání osobních údajů, budou poskytovat členové Skupiny NN společně. Bez ohledu na podmínky dohody však může subjekt údajů uplatnit svá práva u každého správce a vůči každému správci.
 


Přidejte se k nám.

Vyberte si některou z našich volných pozic.

Volné pozice

Chcete pracovat u nás?

Kontaktujte nás,
rádi zodpovíme vaše dotazy.