Přeskočit na: Obsah

O životním pojištění

Vše o životním pojištění

O životním pojištění

Základním principem životního pojištění je ochrana proti riziku.

Je zcela pochopitelné, že ani sebelepší produkt vás neochrání v tom smyslu, že zabezpečí, aby se vám nic nestalo. Nicméně když už se vám něco nepříjemného neočekávaně stane, pak vám (nebo vašim nejbližším) dobré pojištění pomůže danou situaci řešit.

Životní pojištění by mělo fungovat jako finanční jistota v případě, že:

  • zemře živitel rodiny, nezůstane rodina bez prostředků na úhradu standardních životních nákladů
  • klient utrpí úraz s trvalými následky, pokryje mu plnění z pojištění náklady např. na pořízení kompenzačních pomůcek, na přebudování bydlení na bezbariérové
  • klient onemocní závažnou chorobou, bude mít zdroje třeba na lázeňskou péči po operaci
  • klient bude hospitalizován, poskytne mu plnění z pojištění zdroje na úhradu např. regulačních poplatků, nákladů na nadstandardní pokoj

Pojištění je finančním produktem, který kromě krytí rizika může poskytnout i zajímavé zhodnocení finančních prostředků. Může tak výraznou měrou napomoci při vytváření rezerv třeba pro období, kdy klient přestane být ekonomicky aktivním a odejde do důchodu. Spoléhání se výhradně na podporu státu je v poslední době samo o sobě stále větším rizikem.

Jaké existují druhy životního pojištění?

Jednotlivé produkty životního pojištění můžeme rozdělit do několika základních kategorií, které se liší v tom, jaké krytí poskytují.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je tím úplně základním typem pojištění. Kryje výhradně riziko smrti – v případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna jím určeným osobám pojistné plnění. Je tedy vhodné na zabezpečení nejbližších, ale také pro kombinaci s úvěrem, hypotékou. V takovém případě pak pojišťovna vyplatí plnění přímo bance, která prostředky použije na umoření úvěru. Tento typ pojištění tedy výhradně kryje riziko, není možné prostřednictvím něj zhodnocovat finanční prostředky. Jeho nespornou výhodou je možnost sjednat ho i na kratší dobu.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu a možnost vytváření úspor. Po celou dobu jeho trvání je klient pojištěn proti riziku a současně kumuluje a zhodnocuje prostředky. Pokud uplyne doba, na kterou bylo pojištění sjednáno (smlouva tak zvaně „dožije“), bude klientovi vyplacena sjednaná částka (tzv. pojistná částka) zvýšená o případné podíly na zisku pojišťovny. Mezi hlavní výhody tohoto typu pojištění patří zmiňované zhodnocení finančních prostředků a možnost uplatnění slevy na dani ve výši až 24 000 Kč ročně.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je také kombinací pojistné ochrany a vytváření úspor jako v případě kapitálového životního pojištění, úspory se však vytvářejí formou investování pojistného do podílových fondů. Takový produkt je vhodný pro méně konzervativní klienty, protože s investováním je spojeno určité investiční riziko. Hodnota prostředků ve fondu se mění v závislosti na pohybech finančních trhů. Zhodnocení je závislé na zvolené investiční strategii. Nesmírnou výhodou tohoto pojištění je i možnost čerpat naspořené finanční prostředky během doby pojištění a možnost uplatnit slevu na dani.

Důchodové životní pojištění

Důchodové životní pojištění dává klientovi možnost vylepšit jeho životní standard v seniorském věku, pokud nechce spoléhat pouze na státem garantovaný starobní důchod. Po uplynutí pojistné doby bude klientovi vyplacena opět sjednaná pojistná částka, a to buď jednorázově, nebo právě formou pravidelné platby – důchodu.