Přeskočit na: Obsah

Politika zapojení akcionářů a investiční strategie NN Životní pojišťovny N.V.

Podle investiční strategie skupiny NN Group spravují jednotlivé společnosti patřící do této skupiny svá investiční portfolia v rámci investičních politik a standardů reflektujících jejich rizikový apetit. To vše činí tak, aby zajistily, že veškerá související rizika jsou brána v potaz.

NN nespravuje své závazkové portfolio na bázi nutnosti maximální návratnosti, jelikož je přesvědčena, že taková strategie nereflektuje veškeré aspekty spojené s investováním. Proto je naše závazkové portfolio spravováno na bázi cash flow. Ostatní portfolia netvořená na bázi závazků jsou řízena aktivy, a tedy mohou být více zaměřena na maximální možnou návratnost.

V rámci investičního procesu NN bere při svých investičních rozhodnutích v potaz enviromentální, sociální a politické faktory, protože je přesvědčena, že takový postup přispívá k budování dlouhodobých hodnot nejen pro obchodní skupinu NN Group, ale také pro celou společnost.

NN delegovala správu investic na obchodníka s cennými papíry Czech Branch Goldman Sachs Asset Management, dále také jako „GS“) skrze příslušná smluvní ujednání. Podle těchto smluvních ujednání GS spravuje portfolio NN v rámci investiční strategie NN Group za účelem splnění dlouhodobého cíle objektivní investiční návratnosti. V rámci toho je GS povinna činit investiční rozhodnutí podle Rámcové politiky odpovědného investování, která bere v potaz environmentální, sociální a politické faktory při investičním investování a klade důraz na aktivní výkon vlastnických práv k cenným papírům (právo volit a být zapojen).

Na pravidelné bázi NN kontroluje investiční výsledky portfolia spravovaného GS skrze předdefinovaná evaluační kritéria. Poplatky za správu portfolia jsou fixní.

Zachování kapitálu je pro NN Group důležité, a proto je k celému portfoliu skupiny přistupováno při zachování konzervativních hodnot. Dlouhodobý investiční horizont s sebou nese relativně malé poplatky za obrat a transakce. Vzhledem k tomu, že NN vlastní větší podíly ve společnostech, cílem je zachování dlouhodobého členství ve společnosti jako hodnotného, zapojeného partnera.

GS poskytuje NN informace o obratu portfolia na pravidelné bázi, což NN umožňuje monitorovat náklady spojené s obchodem a zjistit neobvyklé obchodní aktivity.

Součástí smluvních ujednání s GS je i doba trvání zastoupení NN ze strany GS. Tato doba neurčitá, podléhající výpovědi ze strany NN nebo GS.

Více informací (pouze v AJ) lze nalézt zde: https://www.nn-group.com/In-society/Responsibleinvestment/