Přeskočit na: Obsah

Udržitelné investování

Udržitelné investování (SFDR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) má za cíl zvýšit transparentnost finančního trhu. Finanční instituce musí začlenit do svých investičních rozhodnutí rizika a příležitosti související s udržitelností – rizika environmentální, sociální a v oblasti správy a řízení (dále jen „ESG“). Nařízení SFDR zavádí pro finanční produkty jak systém třídění, tak nové požadavky na zveřejňování informací. NN Životní pojišťovna, N.V., pobočka pro Českou republiku, NN Penzijní společnost, a.s., a NN Finance, s.r.o. (dále také společně jako „NN ČR“) jako součást mezinárodní skupiny obchodních společností NN Group jsou povinné nařízení SFDR implementovat a dodržovat.

Zavedení SFDR pomáhá zajistit, aby finanční instituce zveřejňovaly svůj přístup k udržitelnosti. Skupina NN ČR tento cíl zcela podporuje. Výsledkem nařízení SFDR budou transparentně zveřejňované informace na našich webových stránkách a v ostatních dokumentech týkajících se produktů, což umožní zákazníkům, investorům a dalším zúčastněným stranám porovnávat různé produkty s ohledem na jejich ESG rizika a cíle udržitelných investic.

Tento text konkrétně obsahuje informace:

 • o politikách v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti;
 • o nepříznivých dopadech na udržitelnost;
 • o tom, jak naše zásady odměňování zohledňují rizika týkající se udržitelnosti;
 • o tom, jak jsou naše finanční produkty roztříděny dle nařízení SFDR.

Politiky v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

V níže uvedených informacích uveřejňujeme naše politiky zabývající se riziky udržitelnosti, které začleňujeme do rozhodovacího procesu.

NN ČR uplatňuje Rámcovou politiku odpovědného investování skupiny NN Group (dále jen „Rámcová politika odpovědného investování“), která podporuje systematické začleňování environmentálních a sociálních faktorů a faktorů v oblasti správy a řízení do investičního procesu v rámci řízení rizik a příležitostí. To napomáhá k provádění informovanějších investičních rozhodnutí, k optimalizaci profilu rizik/návratnosti investičního portfolia, k promítnutí hodnot skupiny NN Group v investičním procesu a k sladění našeho podnikání s širšími cíli a očekáváními společnosti v oblasti udržitelnosti.

Rámcová politika odpovědné investování se uplatní u všech kategorií aktiv, tedy u všech námi vlastněných aktiv i aktiv klientů, jak jsou definována v Rámcové politice odpovědného investování. Text Rámcové politiky odpovědného investování naleznete na webu NN Group. Její překlad je k dispozici v sekci Překlad Rámcové politiky odpovědného investování dole na této internetové stránce. Tato politika byla nejprve aktualizována v prosinci 2022, obsahem aktualizace oproti předcházející verzi jsou nové definice použitých termínů, jejich sladění s termíny použitými v ostatních vnitřních předpisech a přidaný text o minimu zapojení, které očekáváme od našich externích správců aktiv. Dále byla politika aktualizována v květnu 2023, obsahem změny je přidání detailních informací o přístupu NN Group k investicím do ropy a plynu.

Skupina NN Group definovala rizika ESG jako „riziko přímého či nepřímého spojení s porušením environmentálních a sociálních standardů a norem“ a investiční riziko ESG jako „riziko, že ESG faktory nejsou ve vztahu k investicím či investičním nabídkám dostatečně pochopeny a rozpoznány“. Toto riziko může vést ke ztrátě hodnoty investice nebo ztrátě investičních příležitostí.  

V následujícím textu je popsáno, jak se uplatní Rámcová politika odpovědného investování při výběru externích správců aktiv. Skupina NN ČR využívá pro investování svých aktiv externí správce aktiv, sama tedy nečiní investiční rozhodnutí. Informace k jednotlivým produktům pak konkretizují, který správce aktiv administruje konkrétní produkt.

1. Jak se politika uplatní v případě, kdy aktiva NN ČR spravuje externí správce aktiv  Goldman Sachs Asset Management (dále jen „GS“)

GS na základě vzájemných ujednání aplikuje prvky Rámcové politiky odpovědného investování, které jsou v souladu s povinnostmi, které jsme jim uložili, a mandátem, který jsme jim poskytli. GS používá rovněž Seznam omezení skupiny NN Group, který je popsán v Rámcové politice odpovědného investování.

Rámcová politika odpovědného investování vyžaduje vytvoření procesu systematicky začleňující faktory ESG do našeho procesu investičního rozhodování. Zjednodušeně to lze popsat jako uplatnění řady strategií, jejichž cílem je odpovědné investování:

 • použití kritérií odpovědného investování skupiny NN Group, která jsou založena na standardizovaných normách, s vyloučením investic do určitých konkrétních průmyslových odvětví či společností;
 • začlenění významných rizik a příležitostí ESG do vývoje a investičních analýz;
 • výkon aktivního vlastnictví prostřednictvím hlasování a zainteresováním se ve věci;
 • provádění omezujících opatření po vyčerpání všech dostupných postupů.

Rámcová politika odpovědného investování vymezuje kritéria odpovědného investování jako normy vylučující investice do společností zapojených do určitých oblastí činnosti.
Tyto oblasti zahrnují zejména:

 • vývoj, výrobu a údržbu kontroverzních zbraní a obchod s nimi;
 • kontroverzní dodávky zbraní;
 • výrobu tabáku;
 • těžbu energetického uhlí;
 • obchodní korporace porušující normy iniciativy Global Compact OSN a pokyny OECD;
 • země podléhající celostátním zbrojním embargům a sankcím.

2. Postup v případě, kdy aktiva NN ČR spravují jiní externí správci aktiv

Při výběru externích správců aktiv pro správu aktiv klientů NN Group pečlivě vyhodnocuje faktory ESG. Při rozhodování sledujeme zejména to, zda:

 • Externí správce aktiv při procesu investičního rozhodování zvažuje faktory ESG.
 • Externí správce aktiv má filozofii, politiku nebo rámec pro odpovědné investování v širokém souladu  filozofií, politikou nebo rámcem skupiny NN Group.
 • Externí správce aktiv vylučuje investice, které jsou uvedeny v Seznamu omezení skupiny NN Group.
 • Externí správce aktiv má vhodnou metodiku k roztřídění investic mezi investice s cílem udržitelných investic nebo investicemi prosazujícími environmentální a/nebo udržitelné vlastnosti dle nařízení SFDR.

Zavádění těchto faktorů sledujeme pomocí:

 • doložené dokumentace;
 • pravidelné aktualizace dostupných informací;
 • trendů v pohybech fondu;
 • diskusí s externím správcem nad plány do budoucna.

Podrobné informace o tom, jak každý externí správce aktiv začleňuje faktory ESG do svého procesu investičního rozhodování, jsou zveřejněny na internetových stránkách každého správce aktiv.

Zde poskytnuté informace jsou založeny na zdrojích, které má skupina NN ČR v současnosti k dispozici, případně které obdržela od třetích stran. V případě, že jsme od třetí strany neobdrželi další relevantní informace, bude tento text upraven bez zbytečného odkladu po jejich doložení. 

V následujícím textu je popsáno, jak se uplatní Rámcová politika odpovědného investování při výběru produktů, které zprostředkovává společnost NN Finance. Tato společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění a doplňkového penzijního spoření a je zároveň investičním zprostředkovatelem (neposkytuje však investiční poradenství). Společnost NN Finance jako součást finanční skupiny NN ČR se při své činnosti řídí principy Rámcové politiky odpovědného investování. Při výběru partnerů, jejichž produkty distribuuje, posuzuje jejich vztah k ESG faktorům a to, zda partner má zavedeny procesy, které odpovídají požadavkům finanční skupiny NN ČR v této oblasti. V případě, že zjistí, že partner postupuje v rozporu s pravidly, kterými se NN ČR řídí, NN Finance vyvolá s partnerem jednání k nápravě situace, nebo pokud není náprava možná, ukončí s partnerem spolupráci.

Na straně druhé, NN Finance při procesu poradenství zohledňuje při sjednávání produktů preference klienta v oblasti ESG a v případech, kdy lze tyto preference uspokojit, poskytne radu ke sjednání odpovídajících konkrétních produktů.

Nutným předpokladem proto, aby skupina NN byla transparentní co do svých politik týkajících se rizik udržitelnosti ve smyslu čl. 3 SFDR, je zveřejnění našich zásad týkajících se integrace rizik udržitelnosti do našeho investičního rozhodovacího procesu.

Environmentální, sociální faktory, faktory správy a řízení a s nimi spojená rizika

NN považuje rizika udržitelnosti za rizika související s environmentálními, sociálními faktory a faktory správy a řízení (ESG faktory), která mohou mít významný negativní dopad na dlouhodobý výkon, pověst, hodnotu, rozvahu nebo fungování NN Group.

Z hlediska SFDR to zahrnuje faktory ESG, které mohou mít významný negativní dopad na hodnotu investic zákazníků obou entit, tj.:

 • NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako odštěpný závod společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013 AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211, identifikační kód právnické osoby (LEI): 3157006LYR0CLH3BMY83
 • NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, identifikační kód právnické osoby (LEI): 315700R2GWHJJLOF7381

 Příklady takových faktorů ESG zahrnují:

 • Environmentální faktory: Změna klimatu, jiné formy zhoršování životního prostředí (např. znečištění ovzduší, znečištění vody, nedostatek pitné vody, kontaminace půdy, ztráta biologické rozmanitosti a odlesňování) a životních podmínek živých organismů, navzdory nápravným politickým opatřením zaměřeným na řešení těchto faktorů. Klimatické změny dále dělíme na:
  1. Tranzitivní (přechodné) účinky vyplývají z expozice vůči protistranám, které mohou být potenciálně negativně ovlivněny přechodem na udržitelné hospodářství.
  2. Fyzické účinky, mezi které se řadí sucha, povodně, extrémní srážky, postupné zvyšování teplot, růst hladiny moří, úbytek biologické rozmanitosti apod.
 • Sociální faktory: Práva, spokojenost a zájmy lidí a komunit, včetně lidských práv, (ne)rovnosti, zdraví, inkluze, diverzity, práv zaměstnanců, pracovních vztahů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Faktory správy a řízení: Provádění nebo uplatňování řádných postupů řízení, včetně výkonného vedení, odměňování vedoucích pracovníků, auditů, vnitřních kontrol, zamezení vyhýbání se daňovým povinnostem, nezávislosti představenstva, práv akcionářů, boje proti korupci a úplatkářství a také způsobu, jakým společnosti nebo subjekty zahrnují environmentální a sociální faktory do svých politik a postupů

NN Taxonomie rizik

NN definovala a kategorizovala své obecné inherentní riziko v taxonomii rizik. NN považuje rizika udržitelnosti za transverzální rizika. To znamená, že považujeme rizika udržitelnosti za projevená prostřednictvím typů rizik uznaných v taxonomii rizik. Rizika identifikovaná v taxonomii rizik se týkají různých oblastí rizik, jako jsou nově vznikající rizika, strategická rizika, finanční rizika a nefinanční rizika. Ta zahrnují vlastní fungování a produkty NN, ale také provedené investice. V rámci taxonomie rizik byly faktory ESG přiřazeny do kategorií rizik souvisejících s investicemi. Tyto faktory ESG jsou považovány za rizikové faktory, což znamená, že se domníváme, že mohou ovlivňovat úrovně různých identifikovaných kategorií investičního rizika. Příklady takových kategorií rizik jsou investiční riziko daného aktiva, riziko selhání protistrany a riziko koncentrace.

Použití v investičním rozhodování

Existují různé způsoby, jak NN posuzuje rizika udržitelnosti v procesu investičního rozhodování. Přesný způsob není statický, protože náš přístup se v průběhu času vyvíjí na základě získaných poznatků, rozvíjejících se postupů na trzích, dostupnosti relevantních, robustních dat a nástrojů a regulačního vývoje. Způsob, jakým lze zvažovat rizika udržitelnosti, navíc závisí také na konkrétní investici nebo nabídce produktu – mohou proto existovat rozdíly mezi obecným přístupem a přístupem aplikovaným na konkrétní investiční nebo produktové nabídky. Klíčové oblasti, ve kterých NN zvažuje rizika udržitelnosti v rámci investičního rozhodovacího procesu, jsou následující.

 

Oblast

Popis

1 

Použití Rámcové politiky odpovědného investování na externího správce aktiv a výběr fondů a na úrovni portfolia

 

NN má rozsáhlou Rámcovou politiku odpovědného investování, která pokrývá řadu témat, jako je aktivní vlastnictví (zapojení se a hlasování), použití omezení a systematická integrace rizik a příležitostí materiální udržitelnosti do výzkumu a analýz investic. Věříme, že uplatněním těchto požadavků a metod se rizika udržitelnosti přímo či nepřímo snižují u investic, které provádíme. I když jsou omezení často založena na našich hodnotách a společenských normách, přispívají také ke snížení rizik aktiv – například se očekává, že omezení investic do společností zabývajících se energetickým uhlím sníží riziko, že se takové investice stanou „znehodnocenými aktivy“, čili aktivy, u nichž hrozí riziko rychlého poklesu hodnoty v důsledku změn ve společnosti. Další informace o zásadách Rámcové politiky odpovědného investování naleznete v jejím překladu níže na této internetové stránce v sekci Překlad Rámcové politiky odpovědného investování.

Vzhledem k tomu, že NN investuje prostřednictvím externích správců aktiv, bereme v úvahu kritéria ESG při jejich výběru, jakož i při výběru investičních fondů (tj. nástrojů kolektivního investování) a ve smlouvách na správu aktiv NN, pokud jsou tato aktiva spravována na základě vlastního uvážení externího správce aktiv. Tato kritéria jsou zahrnuta do procesu odborné péče a výběru správce a jeho monitorování a hodnocení, v jejichž rámci NN kontroluje, zda má externí správce aktiv zavedené vhodné strukturální procesy a metodiky ve vztahu ke klíčovým oblastem NN Rámcové politiky odpovědného investování, včetně rizik udržitelnosti.

Hlavní obhospodařovatel aktiv NN, společnost Goldman Sachs, se řídí při investičním rozhodování Rámcovou politikou odpovědného investování NN. V případě ostatních obhospodařovatelů aktiv, kde společnost NN nemůže uplatnit přímý vliv na jejich investiční rozhodování, podporuje tyto správce aktiv tak, aby měli vhodné metodiky, údaje a postupy pro zohlednění hlavních nepříznivých dopadů v rámci odborné péče a při investičním rozhodování.

2

Strategická alokace aktiv / studie řízení aktiv a pasiv

Ve studii řízení aktiv a pasiv je stanoveno portfoliové složení klientských aktiv. Aby bylo možné posoudit dopad rizik udržitelnosti na očekávané výnosy, NN zahrnuje do studie scénáře klimatických rizik.

3

Proces schvalování a revize produktu (PARP)

V rámci procesu schvalování a revize produktu (PARP) NN analyzuje a dokumentuje, jak mohou jakákoli rizika udržitelnosti ovlivnit naše závazky vůči klientům v procesu vyplácení sjednaného plnění u konkrétního produktu, přičemž se bere v úvahu také doba trvání těchto závazků.

4;

Hodnocení rizik

 

NN provádí hodnocení rizik pravidelně. Kvalitativní hodnocení rizik v oblasti udržitelnosti se provádí nejméně jednou za tři roky s cílem identifikovat rizika a v případě potřeby stanovit opatření ke zmírnění těchto rizik.

Informace o nepříznivých dopadech na udržitelnost

Podle nařízení SFDR je skupina NN ČR povinna uveřejnit informace o tom, jak zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ESG. NN ČR tyto hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na ESG faktory posuzuje v souladu s Rámcovou politikou odpovědného investování. Ta odpovědné investování podporuje systematickým zařazováním faktorů odpovědného investování ESG do investičního procesu (vývoje a investičních analýz) při zvažování rizik i příležitostí a při jejich náležité dokumentaci.

Kritéria odpovědného investování používaná skupinou NN ČR reflektují relevantní legislativu, hodnoty NN Group a mezinárodně uznávané standardy jako Global Compact OSN a pokyny OECD. Skupina NN ČR má za cíl pomoci urychlit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, a to přeměnou svého investičního portfolia na portfolio s nulovými emisemi CO2 v roce 2050. Účelem je pak dosažení cíle omezení nárůstu globálního oteplování o 1,5 ℃ stanoveného Pařížskou dohodou. V současnosti tento cíl není ještě promítnut do interních politik, nicméně podnikáme v tomto ohledu první kroky.  

Jsme si vědomi, že kompletní zohlednění hlavních nepříznivých dopadů je kontinuální proces, jehož úspěch závisí na postupné implementaci.

1. Postup v případě, kdy aktiva NN ČR (NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti) spravuje externí správce GS

Podle Rámcové politiky odpovědného investování GS zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti dle instrukcí skupiny NN ČR použitím řady strategií odpovědného investování popsaných v Rámcové politice odpovědného investování.

2. Postup v případě, kdy aktiva NN ČR (NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti) spravují jiní externí správci aktiv

Při výběru externích správců aktiv pro správu aktiv klientů zvažujeme hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Faktory, které považujeme za nejdůležitější, jsou:

 •  začlenění významných rizik a příležitostí ESG do vývoje a investičních analýz; pro každou investici je prováděna a dokumentována analýza integrace ESG faktorů;
 • výkon aktivního vlastnictví prostřednictvím hlasování a zainteresováním se ve věci;
 • provádění omezení investic.

Zde poskytnuté informace jsou založeny na zdrojích, které má skupina NN ČR v současnosti k dispozici, případně které obdržela od třetích stran. V případě, že jsme od třetí strany neobdrželi další relevantní informace, bude text upraven bez zbytečného odkladu po jejich doložení.

Politika odměňování

Naše politika odměňování je uplatňována v souladu s Rámcovou politikou odměňování skupiny NN Group (dále jen „rámec“). Rámec je v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a rizikovým apetitem skupiny NN Group a podporuje vytváření dlouhodobých hodnot pro všechny zúčastněné strany. Řízení výkonnosti vychází z řady finančních a nefinančních výkonnostních cílů. Tyto cíle se zaměřují na robustní a efektivní řízení rizik a vyvážené riskování. Rizika pak zahrnují všechny typy rizik, včetně rizik souvisejících s ESG faktory.

Více informací naleznete na stránce NN Group.

Roztřídění finančních produktů dle nařízení SFDR

V souladu s nařízením SFDR zahrnují společnosti patřící do NN Group do dat zveřejněných o produktech distribuovaných společností NN Finance informace, jakým způsobem se začleňují rizika týkající se udržitelnosti do investičních rozhodnutí a jak hodnotíme každý produkt v souladu s nařízením SFDR. Rozdělení produktů pomáhá našim zákazníkům a jiným zúčastněným stranám v jejich hodnocení, tedy zda produkt:

 • prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti;
 • sleduje cíl udržitelných investic;
 • nebo nesplňuje environmentální či sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelných investic.

Tyto informace jsou zveřejňovány v našich předsmluvních informacích o produktech nebo na těchto webových stránkách. Od 7. 6. 2023 jsou součástí těchto webových stránek i odkazy na bližší informace k jednotlivým podkladovým aktivům, které se nacházejí v nabídce investičního životního pojištění a jež prosazují environmentální nebo sociální vlastnosti či sledují cíl udržitelných investic. Jednotlivé odkazy naleznete níže v sekci Další informace o podkladových investicích fondů investičního životního pojištění.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech

Prohlášení ke dni 30. 6. 2023 

Definice preferencí týkajících se udržitelnosti

Překlad Rámcové politiky odpovědného investování

Další informace o podkladových investicích fondů investičního životního pojištění

Další informace týkající se udržitelnosti podkladových aktiv nabízených fondů investičního životního pojištění najdete na následujících odkazech:

ISIN Název SFDR Odkaz

LU1086912471

Goldman Sachs Central Europe Equity

8

↗další informace

LU1095486269

Goldman Sachs Patrimonial Balanced

8

↗další informace

LU2190625595

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity

8

↗další informace

LU1086911663

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income

8

↗další informace

LU1086911747

Goldman Sachs Global Equity Income

8

↗další informace

LU1555147013

Goldman Sachs Eurozone Equity

8

↗další informace

LU1086911820

Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities

9

↗další informace