Přeskočit na: Obsah

Udržitelné investování

Udržitelné investování (SFDR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) má za cíl zvýšit transparentnost finančního trhu. Finanční instituce musí začlenit do svých investičních rozhodnutí rizika a příležitosti související s udržitelností – rizika environmentální, sociální a v oblasti správy a řízení (dále jen „ESG“). Nařízení SFDR zavádí pro finanční produkty jak systém třídění, tak nové požadavky na zveřejňování informací. NN Životní pojišťovna, N.V., pobočka pro Českou republiku, NN Penzijní společnost, a.s., a NN Finance, s.r.o. (dále také společně jako „NN ČR“) jako součást mezinárodní skupiny obchodních společností NN Group jsou povinné nařízení SFDR implementovat a dodržovat.

Zavedení SFDR pomáhá zajistit, aby finanční instituce zveřejňovaly svůj přístup k udržitelnosti. Skupina NN ČR tento cíl zcela podporuje. Výsledkem nařízení SFDR budou transparentně zveřejňované informace na našich webových stránkách a v ostatních dokumentech týkajících se produktů, což umožní zákazníkům, investorům a dalším zúčastněným stranám porovnávat různé produkty s ohledem na jejich ESG rizika a cíle udržitelných investic.

V první fázi nabylo nařízení SFDR účinnosti od 10. března 2021, jeho zbylé části pak následují postupně až do konce roku 2022 (vzhledem k propojení nařízení SFDR s dalšími předpisy v oblasti udržitelných financí). Pro skupinu NN ČR to znamená, že bude pokračovat v zavádění nových požadavků na zveřejňování informací i v dalších letech. Pro naplnění právních požadavků k 10. březnu 2021 již skupina NN ČR aktualizovala příslušné informace na webových stránkách a v dokumentaci produktů. Aktualizace jsou založeny na právních požadavcích stanovených v obecném výkladu legislativy SFDR (úroveň 1). Tyto základní informace nelze ale vnímat jako podklad k návrhu výkladové legislativy SFDR (úroveň 2), a z tohoto důvodu nebudou prozatím použity v dokumentaci produktů, ani v prospektech zveřejněných na webových stránkách a jiné dokumentaci. Skupina NN ČR aktivně sleduje vývoj v oblasti návrhu úrovně 2 legislativy SFDR a tuto legislativu zavede, jakmile bude konkretizovaná.

Právní požadavky úrovně 1 obsahují všechny informace o našem přístupu k nařízení SFDR a o opatřeních, která jsme již zavedli. 
Konkrétně obsahuje informace:

  • o politikách v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti;
  • o nepříznivých dopadech na udržitelnost;
  • o tom, jak naše zásady odměňování zohledňují rizika týkající se udržitelnosti;
  • o tom, jak jsou naše finanční produkty roztříděny dle nařízení SFDR.

Politiky v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

V níže uvedených informacích uveřejňujeme naše politiky zabývající se riziky udržitelnosti, které začleňujeme do rozhodovacího procesu.

NN ČR uplatňuje Rámcovou politiku odpovědného investování skupiny NN Group (dále jen „Rámcová politika odpovědného investování“), která podporuje systematické začleňování environmentálních a sociálních faktorů a faktorů v oblasti správy a řízení do investičního procesu v rámci řízení rizik a příležitostí. To napomáhá k provádění informovanějších investičních rozhodnutí, k optimalizaci profilu rizik/návratnosti investičního portfolia, k promítnutí hodnot skupiny NN Group v investičním procesu a k sladění našeho podnikání s širšími cíli a očekáváními společnosti v oblasti udržitelnosti.

Rámcová politika odpovědné investování se uplatní u všech kategorií aktiv, tedy u všech námi vlastněných aktiv i aktiv klientů, jak jsou definována v Rámcové politice odpovědného investování. Text Rámcové politiky odpovědného investování naleznete zde: https://www.nngroup.com/sustainability.htm.

Skupina NN Group definovala rizika ESG jako „riziko přímého či nepřímého spojení s porušením environmentálních a sociálních standardů a norem“ a investiční riziko ESG jako „riziko, že ESG faktory nejsou ve vztahu k investicím či investičním nabídkám dostatečně pochopeny a rozpoznány“. Toto riziko může vést ke ztrátě hodnoty investice nebo ztrátě investičních příležitostí.  

V následujícím textu je popsáno, jak se uplatní Rámcová politika odpovědného investování při výběru externích správců aktiv. Skupina NN ČR využívá pro investování svých aktiv externí správce aktiv, sama tedy nečiní investiční rozhodnutí. Informace k jednotlivým produktům pak konkretizují, který správce aktiv administruje konkrétní produkt.
 

1.    Jak se politika uplatní v případě, kdy aktiva NN ČR spravuje externí správce aktiv  NN Investment Partners B.V., jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu NN Investment Partners B.V., Czech Branch. (dále jen „NNIP“)

Rámcová politika odpovědného investování vyžaduje vytvoření procesu systematicky začleňující faktory ESG do našeho procesu investičního rozhodování. Zjednodušeně to lze popsat jako uplatnění řady strategií, jejichž cílem je odpovědné investování:

● použití kritérií odpovědného investování skupiny NN Group, která jsou založena na standardizovaných normách, s vyloučením investic do určitých konkrétních průmyslových odvětví či společností;
● začlenění významných rizik a příležitostí ESG do vývoje a investičních analýz;
● výkon aktivního vlastnictví prostřednictvím hlasování a zainteresováním se ve věci;
● provádění omezujících opatření po vyčerpání všech dostupných postupů.

Rámcová politika odpovědného investování vymezuje kritéria odpovědného investování jako normy vylučující investice do společností zapojených do určitých oblastí činnosti.
Tyto oblasti zahrnují zejména:

● vývoj, výrobu a údržbu kontroverzních zbraní a obchod s nimi;
● kontroverzní dodávky zbraní;
● výrobu tabáku;
● těžbu energetického uhlí;
● obchodní korporace porušující normy iniciativy Global Compact OSN a pokyny OECD;
● země podléhající celostátním zbrojním embargům a sankcím.

NNIP aplikuje prvky Rámcové politiky odpovědného investování, které jsou v souladu s povinnostmi, které jsme jim uložili, a mandátem, který jsme jim poskytli. NN používá rovněž Seznam omezení skupiny NN Group, který je popsán v Rámcové politice odpovědného investování.

2.    Postup v případě, kdy aktiva NN ČR spravují jiní externí správci aktiv

Při výběru externích správců aktiv pro správu aktiv klientů NN Group pečlivě vyhodnocuje faktory ESG. Při rozhodování sledujeme zejména to, zda:

● Externí správce aktiv při procesu investičního rozhodování zvažuje faktory ESG.
● Externí správce aktiv má filozofii, politiku nebo rámec pro odpovědné investování v širokém souladu  filozofií, politikou nebo rámcem skupiny NN Group.
● Externí správce aktiv vylučuje investice, které jsou uvedeny v Seznamu omezení skupiny NN Group.
● Externí správce aktiv má vhodnou metodiku k roztřídění investic mezi investice s cílem udržitelných investic nebo investicemi prosazujícími environmentální a/nebo udržitelné vlastnosti dle nařízení SFDR.

Zavádění těchto faktorů sledujeme pomocí:

● doložené dokumentace;
● pravidelné aktualizace dostupných informací;
● trendů v pohybech fondu;
● diskusí s externím správcem nad plány do budoucna.

Podrobné informace o tom, jak každý externí správce aktiv začleňuje faktory ESG do svého procesu investičního rozhodování, jsou zveřejněny na internetových stránkách každého správce aktiv.

Zde poskytnuté informace jsou založeny na zdrojích, které má skupina NN ČR v současnosti k dispozici, případně které obdržela od třetích stran. V případě, že jsme od třetí strany neobdrželi další relevantní informace, bude tento text upraven bez zbytečného odkladu po jejich doložení. 

V následujícím textu je popsáno, jak se uplatní Rámcová politika odpovědného investování při výběru produktů, které zprostředkovává společnost NN Finance. Tato společnost je samostatným zprostředkovatelem pojištění a doplňkového penzijního spoření a je zároveň investičním zprostředkovatelem (neposkytuje však investiční poradenství). Společnost NN Finance jako součást finanční skupiny NN ČR se při své činnosti řídí principy Rámcové politiky odpovědného investování. Při výběru partnerů, jejichž produkty distribuuje, posuzuje jejich vztah k ESG faktorům a to, zda partner má zavedeny procesy, které odpovídají požadavkům finanční skupiny NN ČR v této oblasti. V případě, že zjistí, že partner postupuje v rozporu s pravidly, kterými se NN ČR řídí, NN Finance vyvolá s partnerem jednání k nápravě situace, nebo pokud není náprava možná, ukončí s partnerem spolupráci.

Na straně druhé, NN Finance při procesu poradenství zohledňuje při sjednávání produktů preference klienta v oblasti ESG a v případech, kdy lze tyto preference uspokojit, poskytne radu ke sjednání odpovídajících konkrétních produktů.

Informace o nepříznivých dopadech na udržitelnost

Podle nařízení SFDR je skupina NN ČR povinna uveřejnit informace o tom, jak zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ESG. NN ČR tyto hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na ESG faktory posuzuje v souladu s Rámcovou politikou odpovědného investování. Ta odpovědné investování podporuje systematickým zařazováním faktorů odpovědného investování ESG do investičního procesu (vývoje a investičních analýz) při zvažování rizik i příležitostí a při jejich náležité dokumentaci.

Kritéria odpovědného investování používaná skupinou NN ČR reflektují relevantní legislativu, hodnoty NN Group a mezinárodně uznávané standardy jako Global Compact OSN a pokyny OECD. Skupina NN ČR má za cíl pomoci urychlit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, a to přeměnou svého investičního portfolia na portfolio s nulovými emisemi CO2 v roce 2050. Účelem je pak dosažení cíle omezení nárůstu globálního oteplování o 1,5 ℃ stanoveného Pařížskou dohodou. V současnosti tento cíl není ještě promítnut do interních politik, nicméně podnikáme v tomto ohledu první kroky.  

Jsme si vědomi, že kompletní zohlednění hlavních nepříznivých dopadů je kontinuální proces, jehož úspěch závisí na postupné implementaci. Dalším krokem proto bude zavedení legislativy SFDR úrovně 2, jakmile tato vstoupí v účinnost. Proto níže popisujeme, jak je v tomto ohledu uplatňována Rámcová politika odpovědného investování v současnosti.

1. Postup v případě, kdy aktiva NN ČR (NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti) spravuje externí správce NNIP

Podle Rámcové politiky odpovědného investování NNIP zohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti dle instrukcí skupiny NN ČR použitím řady strategií odpovědného investování popsaných v Rámcové politice odpovědného investování.

2. Postup v případě, kdy aktiva NN ČR (NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti) spravují jiní externí správci aktiv

Při výběru externích správců aktiv pro správu aktiv klientů zvažujeme hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Faktory, které považujeme za nejdůležitější, jsou:

● začlenění významných rizik a příležitostí ESG do vývoje a investičních analýz; pro každou investici je prováděna a dokumentována analýza integrace ESG faktorů;
● výkon aktivního vlastnictví prostřednictvím hlasování a zainteresováním se ve věci;
● provádění omezení investic.

Společnost NN Finance jako zprostředkovatel finančních produktů při své činnosti nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, protože v současnosti nemá k dispozici od svých partnerů komplexní informace k jejich posouzení. 

Zde poskytnuté informace jsou založeny na zdrojích, které má skupina NN ČR v současnosti k dispozici, případně které obdržela od třetích stran. V případě, že jsme od třetí strany neobdrželi další relevantní informace, bude text upraven bez zbytečného odkladu po jejich doložení.
   

Politika odměňování

Naše politika odměňování je uplatňována v souladu s Rámcovou politikou odměňování skupiny NN Group (dále jen „rámec“). Rámec je v souladu s obchodní strategií, cíli, hodnotami a rizikovým apetitem skupiny NN Group a podporuje vytváření dlouhodobých hodnot pro všechny zúčastněné strany. Řízení výkonnosti vychází z řady finančních a nefinančních výkonnostních cílů. Tyto cíle se zaměřují na robustní a efektivní řízení rizik a vyvážené riskování. Rizika pak zahrnují všechny typy rizik, včetně rizik souvisejících s ESG faktory.

Více informací naleznete na https://www.nn-group.com/sustainability.htm.

Roztřídění finančních produktů dle nařízení SFDR

V souladu s nařízením SFDR zahrnují společnosti patřící do NN Group do dat zveřejněných o produktech distribuovaných společností NN Finance informace, jakým způsobem se začleňují rizika týkající se udržitelnosti do investičních rozhodnutí a jak hodnotíme každý produkt v souladu s nařízením SFDR. Rozdělení produktů pomáhá našim zákazníkům a jiným zúčastněným stranám v jejich hodnocení, tedy zda produkt:

● prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti;
● sleduje cíl udržitelných investic;
● nebo nesplňuje environmentální či sociální vlastnosti a nesleduje cíl udržitelných investic.

Tyto informace jsou zveřejňovány v našich předsmluvních informacích o produktech nebo na těchto webových stránkách.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech