Přeskočit na: Obsah

Výroční zpráva pojišťovny ING

Výroční zpráva 2000 NATIONALE-NEDERLANDEN POJIŠŤOVNA, a. s.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

(stav k datu 31. 12. 2000)

Představenstvo

JIŘÍ MARTÍNEK
předseda představenstva

Mgr. MARTIN HURT
místopředseda představenstva

MILUŠE MATĚJKOVÁ
členka představenstva

Dozorčí rada

HERMANUS JOHANNES TOUW
předseda
generální ředitel ING FSI pro Evropu
a Jižní Ameriku

JAN HENDRIK HOELBOER
místopředseda
člen výkonné rady ING Group a předseda
výkonného výboru ING FSI

JACOBUS JOHANNES ETIENNE
člen dozorčí rady
generální ředitel RVS Netherlands

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 4. června 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 9 a 10 a na stranách 1 až 19 její přílohy, zprávu následujícího znění:

„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s., k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti Nationale-Nederlanden pojišťovna, a. s., k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.“

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze dne 8. října 2001

KPMG Česká republika Audit,   Ing. František Dostálek
spol. s r. o., Licence číslo 71      Dekret číslo 176

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ (1999 - 2000)

ROZVAHA AKTIV A PASIV (v tis. Kč) 2000 1999
Aktiva celkem 68 442 65 091
Nehmotný majetek 0 0
Finanční umístění 25 950 18 532
Pohledávky 3 482 1 419
Ostatní aktiva 3 901 24 765
Hmotný majetek 445 542
Pořízení majetku 0 0
Bankovní účty, peníze v hotovosti a ostatní finanční majetek 3 456 24 223
Účty časového rozlišení 10 497 176
Neuhrazená ztráta minulých let 20 199 2 599
Ztráta běžného účetního období 4 413 17 600
Pasiva celkem 68 442 65 091
Základní jmění a fondy 44 000 44 000
Základní jmění 34 000 34 000
Ostatní kapitálové fondy 10 000 10 000
Ostatní fondy 0 0
Technické rezervy 9 109 9 265
Rezervy na pojistné jiných období 5 875 5 935
Rezerva na pojistné plnění 828 1 082
Rezerva na prémie a slevy 1 203 1 124
Rezerva na vyrovnání mimořádných rizik 1 203 1 124
Závazky 14 349 11 278
Závazky vůči pojištěným 1 559 935
Závazky vůči zprostředkovatelům 642 1 062
Závazky při operacích zajištiní 1 483 2 199
Závazky daňové 103 42
Závazky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištiní 142 0
Ostatní závazky 10 420 7 040
Účty časového rozlišení 984 548
Nerozdilený zisk minulých let 0 0
Zisk běžného účetního období 0 0

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.