Přeskočit na: Obsah

NN Život

Pojištění rizik pro celou rodinu na jedné smlouvě

Co vám přinese rizikové životní pojištění NN Život?

Rizikové životní pojištění NN Život chrání vás i vaší rodinu finančním krytím při úrazu, závažném onemocnění, hospitalizaci, trvalých následcích, invaliditě, či smrti.

 • Finanční zabezpečení vašich nejbližších až do té míry, že za vás splatí hypotéku či úvěr v případě závažných situací
 • Flexibilitu v typu pojištěných rizik, která si poskládáte podle svých potřeb, a měníte je bez poplatků
 • Pojištění rizik pro celou rodinu – 2 dospělé osoby a až 10 dětí na jedné smlouvě
 • Úhradu nákladů spojených nejen s léčbou, ale také s nesplaceným úvěrem či ztrátou zaměstnání v případě vážného úrazu nebo invalidity

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Proč se pojistit?

Nikdy nevíte, co se stane…

"Vlastní rodina mě naučila zodpovědnosti. Díky ní mám sjednané rizikové životní pojištění, pojistila jsem se pro případ své náhlé smrti. Nikdy nevíte, co se stane. Zdravotní stav mé maminky mě ale přiměl k tomu, abych pojištění ještě upravila. Nechci malovat čerta na zeď, ale nakonec jsem se rozhodla pro připojištění pro případ závažného onemocnění. Jsem ráda, že mám sjednané životní pojištění, které mi tuhle změnu umožňuje. Bez problémů a s lidským přístupem.“ – Bohdana, 36 let

Jaké jistoty s NN Život získáte?

❛❛

Mám jistotu toho, že si každý den vychutnám naplno. Životních změn se obávat nemusím.

Na kolik se mám pojistit?

Jaká je optimální pojistná částka a na čem závisí výše pojistného?

Doporučená optimální pojistná částka pro případ smrti činí 3 násobek ročního příjmu pojištěného.

Stanovení výše pojistného závisí na věku pojištěného, výši pojistné částky, pojistné době,
zdravotním stavu pojištěného a u úrazového pojištění také na druhu zaměstnání či provozovaného sportu.

Výhody ideální pojistné částky

 • maximálně kryje rizika ohrožující zdraví a životy lidí
 • ulehčí Vám optimálně řešit složité životní situace
 • v případě smrti finančně zajistí Vaše nejbližší
 • vysoko zhodnotí Vaše vložené prostředky

Spočítejte si ideální pojistnou částku

Přepočti
Ideální pojistná částka
1 080 000 Kč

Reprezentativní příklad

Příběh Kláry a Petra

„S mým manželem Petrem jsme vždycky snili o tom, že si postavíme vlastní dům. Podařilo se nám vyhlídnout pozemek na místě, kam jsme spolu rádi chodili na procházky, a proto jsme se rozhodli, že u něho chceme spolu žít.

Zpočátku šlo všechno lehce – partner dobře vydělával, takže jsme si nemuseli brát tak vysokou hypotéku a dostali jsme i nízkou úrokovou sazbu a za rok se nám narodila dcera Adélka. Pak se však náš život navždy změnil.

To odpoledne jsem si hrála s Adélkou na zahradě, když za námi přišel policista. Nikdy na ten rozhovor nezapomenu. Petr už se domů nevrátil. Na dálnici do jeho auta naboural náklaďák. Zůstala jsem s Adélkou na všechno sama a i teď, po pár letech, to není jednoduché. Mohlo to být finančně ale mnohem náročnější, kdyby Petr neměl sjednané pojištění, a to hlavně kvůli hypotéce.

Z vyplacených peněz jsem splatila zbývající část hypotéky a zůstaly nám ještě nějaké peníze navíc, které nám velice pomohly. Ačkoliv jsem pojištění brala vždy jako něco zbytečného, u čeho vyhazuji jen peníze do koše, po své zkušenosti jsem změnila názor a všem doporučuji, aby sebe i svou rodinu pojistili. Bez pojištění bych totiž nesplatila ani zbývající jistinu a musela dům prodat.“ – Klára, 40 let

Jak měl Petr s poradcem nastavenou smlouvu?

Za pojištění Petr platil 1378 Kč měsíčně a takto měl nastavenou smlouvu:

Pojištění pro případ smrti
(s bonusem 500 000 Kč v případě smrti při dopravní nehodě)
1 300 000 Kč
(výše odpovídá cca trojnásobku ročního příjmu Petra)
na 35 let
Připojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou
(pro hypotéku)
1 800 000 Kč na 20 let
(doba hypotéky)
Připojištění pro případ invalidity s klesající pojistnou částkou
(pro hypotéku)
1 800 000 Kč na 20 let
(doba hypotéky)
Připojištění pro případ závažných onemocnění 500 000 Kč na 35 let

Kolik bylo vyplacené rodině?

1 800 000 Kč z pojištění pro případ smrti 1 300 000 Kč
+ bonus v případě smrti úrazem při dopravní nehodě 500 000 Kč
1 080 000 Kč z připojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou
(po 9. letech pojištění, což přibližně odpovídá nesplacené jistině hypotéky)

Připojištění

Úmrtí

Smrt následkem úrazu nebo nemoci (CSO7, CSOA, CSO8, CSOB)

Proč si toto připojištění sjednat

Především v okamžiku úmrtí živitele se může rodina dostat do značných finančních potíží. Kromě nákladů na pohřebnákladů na překlenutí doby do vyřízení dědického řízení se musí především vyrovnat s propadem v příjmech. Významně dokáží situaci zkomplikovat i nesplacené úvěry a půjčky.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz.

Pojistné plnění

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Pro lepší zajištění lze na smlouvě kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr, půjčku, hypotéku.

Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012)

Proč si toto připojištění sjednat

Připojištění pomůže pokrýt výpadek příjmů rodiny v případě smrti klienta následkem úrazu. Jestliže k němu dojde při dopravní nehodě, pojistné plnění se navíc zvýší o 100 %.
Připojištění může být rozšířením pojistné ochrany pro případ smrti z jakékoli příčiny, vhodné může být např. pro klienta, který se živí jako řidič z povolání.

Pojistná událost

Úraz, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a který do 3 let způsobí smrt pojištěného.

Pojistné plnění

Pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě pojistnou částku platnou k datu pojistné události. Tato suma bude v případě smrti při dopravní nehodě v autě, autobusu, vlaku, na lodi, v letadle, v MHD, na bicyklu nebo motorce, či pokud se pojištěný účastnil nehody jako chodec, navýšena o progresi ve výši 100 %.

Dlouhodobé dopady do příjmu

Připojištění invalidity následkem nemoci nebo úrazu (CIDK, CIDL, CIDM, CIDD, CIDE, CIDF)

Proč si toto připojištění sjednat

 • V případě, že se člověk stane invalidním, ať už následkem nemoci nebo úrazu, je vždy ohrožena životní úroveň jeho i jeho rodiny, a to z důvodu velkého poklesu příjmu. Často je tento pokles dlouhodobý, někdy i trvalý do konce života.
 • Připojištění invalidity je tak určeno zejména pro zajištění životní úrovně, jelikož při invalidním důchodu výrazně klesnou příjmy klienta, ovšem na druhé straně se velmi zvyšují náklady, které jsou s tímto stavem spojené.
 • Převážná většina invalidit je způsobena nemocí (95 %), pouze k malé části dojde následkem úrazu (5 %).

Pojistná událost

Invalidita pojištěného je pojistnou událostí tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti

 • nejméně o 35 %, max. však o 49 % u invalidity 1. stupně,
 • nejméně o 50 %, max. však o 69 % u invalidity 2. stupně,
 • nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně

a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

Pojistné plnění

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna pojištěnému, a to ve výši pojistné částky platné k datu vzniku pojistné události:

 • 1. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky
 • 2. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky
 • 3. stupeň = 100 % sjednané pojistné částky

Pokud je klientovi přiznána invalidita 3. stupně z důvodu kvadruplegie nebo jde o terminální stav onemocnění, vyplatí pojišťovna plnění ve výši 150 % pojistné částky platné k datu pojistné události.

V případě, že k invaliditě dojde následkem nemoci, je čekací doba na aktivaci tohoto připojištění 18 měsíců

Invalidita 3. stupně následkem úrazu s výplatou renty (CUD3)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Stane‑li se člověk invalidním, výrazně poklesnou jeho příjmy, na druhé straně vzrostou jeho náklady.
 • Prostředky z připojištění mohou pomoci dorovnat výpadek příjmů, financovat rehabilitace, léčebné a lázeňské pobyty nebo uhradit zdravotní pomůcky, které neuhradí zdravotní pojišťovna.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je v tomto připojištění uznání invalidity 3. stupně za předpokladu, že tato invalidita vznikla výlučně v důsledku úrazu vymezeného ve ZPP.

Pojišťovna uzná 3. stupeň invalidity pojištěného, jestliže vlivem úrazu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 70 % a pojištěný žádnou soustavnou výdělečnou činnost neprovozuje.

Pojistné plnění

Pojistné plnění z tohoto krytí je vypláceno formou měsíční výplaty, neboli renty, ve výši 1/12 sjednané pojistné částky a prostředky mohou být využity na dorovnání výpadku v příjmech, na financování rehabilitací, léčebných a lázeňských pobytů apod.

Renta bude vyplácena od data vzniku pojistné události až do věku 65 let pojištěného dle ZPP a každoročně o 5 % valorizována.

Pojištěný je povinen každoročně doložit svůj nárok na pojistné plnění.

Zproštění od placení pojistného s rentou (COP2)

Proč si toto připojištění sjednat

 • V případě, že se člověk stane invalidním, ať už následkem nemoci nebo úrazu, je vždy ohrožena životní úroveň jeho i jeho rodiny. Výrazným způsobem klesnou jeho příjmy, na druhé straně zároveň vzrostou výdaje. To by ale v žádném případě nemělo vést k tomu, aby klient ve finanční tísni musel rušit své pojištění či jiné finanční produkty jako stavební spoření, spoření na penzi apod.
 • Sjednáním tohoto připojištění získá klient jistotu, že pokud mu bude přiznána invalidita 3. stupně, převezme za něj jako za pojistníka placení pojistného po zbývající dobu pojištění pojišťovna.
 • Pojistnou ochranu si může navíc rozšířit sjednáním tzv. renty, ze které může finančně pokrýt i ostatní své finanční závazky (právě třeba stavební spoření, spoření na penzi) nebo investice.

Pojistná událost

Invalidita pojištěného je pojistnou událostí pouze tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 70 % a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

Pojistné plnění

V případě pojistné události přebírá placení pojistného na pojistnou smlouvu místo pojistníka pojišťovna, a to v plném rozsahu a po celou zbývající pojistnou dobu.
Jestliže byla zároveň sjednána i renta, začne pojišťovna vyplácet s měsíční frekvencí sjednanou částku, a to dle volby pojištěného učiněné při oznámení pojistné události.

V případě, že k invaliditě dojde následkem nemoci, je čekací doba na aktivaci tohoto připojištění18 měsíců.

Připojištění pro případ nesoběstačnosti (CLC3)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Česká populace stárne, starší lidé bývají často odkázáni sami na sebe a na sociální služby poskytované státem. Seniorům, kteří chtějí žít samostatný a aktivní život, ale chybí rychlá pomoc v případě nesoběstačnosti.
  Právě takové situace má pomoci překlenout unikátní připojištění pro případ nesoběstačnosti.
 • Pojištění pomáhá od chvíle, kdy se klient stane nesoběstačným. Výhledově může (ale nemusí) získat nárok na poskytnutí příspěvku od státu, jehož výše závisí na důchodu nebo jiném příjmu. I v případě, že stát příspěvek přizná, trvá obvykle několik měsíců, než jej začne vyplácet.

Pojistná událost

Nesoběstačností se rozumí stav, kdy člověk nedokáže samostatně vykonávat alespoň 4 z následujících činností:

 • přijímat potravu a dodržovat pitný režim,
 • umývat si tělo / koupat se nebo sprchovat,
 • vykonávat fyziologické potřeby včetně hygieny,
 • oblékat se, svlékat se, obouvat nebo vyzouvat,
 • pohybovat se,
 • být mobilní.

Pojistné plnění

V případě, že se klient stane nesoběstačným, bude pojišťovna po dobu dvou let vyplácet měsíčně sjednanou částku.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 6 měsíců.

Připojištění pro případ závažných onemocnění dospělých (CZV6, CZV7, CZV8)

Proč si toto připojištění sjednat

Nejen onkologická onemocnění se řadí mezi závažná onemocnění. Ohrožují nás i nemoci kardiovaskulárního systému, neurologická onemocnění (infarkt, onemocnění cév a tepen, mrtvice a další), ale i onemocnění jako je encefalitida, žloutenka nebo roztroušená skleróza, které vždy negativně ovlivní život klienta a celkově životní úroveň celé rodiny.

Pojistná událost a pojistné plnění

V případě lékařem potvrzené diagnózy vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši pojistné částky platné k datu pojistné události.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 3 měsíce.

Připojištění pro případ rakoviny dospělých (CZR1, CZR3, CZR5)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Onkologické onemocnění postihuje všechny věkové kategorie.
 • Velmi negativně ovlivňuje život nejen nemocného, ale i celé jeho rodiny.
 • Vyplacené prostředky mohou být použity na zajištění kvalitních léků a léčby, které ne vždy platí zdravotní pojišťovny.

Pojistná událost a pojistné plnění

 • V případě lékařem potvrzené diagnózy vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši pojistné částky platné k datu pojistné události.
 • V případě terminálních stádií vyplatí pojišťovna klientovi pojistnou částku s 50% navýšením.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 3 měsíce.

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním

od 1 % poškození (CTN5) a od 10 % poškození (CTN6)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Riziku úrazu jsme vystaveni denně – v dopravě, při práci, sportu nebo hobby.
 • V případě, že je úraz vážnější, může zanechat i trvalé, nevratné následky a vést i k tomu, že člověk pak často nemůže nadále vykonávat svoji původní profesi (např. při ztrátě hybnosti končetin, ztrátě zraku apod.).
 • Trvalé následky úrazu pak výrazně ovlivňují chod domácnosti i její životní úroveň.
 • Prostředky vyplacené z připojištění pro případ trvalých následků úrazu mohou být využity na financování rehabilitací, léčebných a lázeňských pobytů, úprav a rekonstrukcí bydlení, pořízení bezbariérového přístupu či rekvalifikačních kurzů.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je úraz, ke kterému dojde v průběhu trvání pojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá trvalé následky v rozsahu od 1 % nebo od 10 % tělesného poškození.

Pojistné plnění

Vyplaceno bude pojistné plnění ve výši procenta daného oceňovací tabulkou (viz ZPP) z pojistné částky platné k datu pojistné události.
U vážnějších úrazů, jejichž rozsah je větší než 20 %, je pojistné plnění progresivně zvyšováno a klient může obdržet až 8násobek aktuálně sjednané pojistné částky.

Krátkodobé dopady do příjmu

Připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí (CDL1)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Pojistné plnění může klient využít na úhradu zvýšených nákladů po dobu léčení úrazu. Může pomoci i s úhradou ušlé mzdy za dobu pracovní neschopnosti.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je nezbytné léčení tělesného poškození způsobeného úrazem za předpokladu, že je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek nebo jej lze na základě posouzení lékaře pojišťovny k tam uvedenému tělesnému poškození připodobnit. Připojištění se nevztahuje na drobné úrazy jako pohmoždění, podvrtnutí, natažení nebo natržení svalů a vazů, chirurgicky neošetřené i ošetřené rány a popáleniny 2. stupně do 1 % povrchu těla.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno jednorázově po doložení diagnózy úrazu ve výši odpovídající součinu sjednané denní dávky, počtu dní léčení pro danou diagnózu v pojistných podmínkách a koeficientu progrese.

Koeficient progrese závisí na počtu dní léčení diagnózy v pojistných podmínkách.

 • Doba léčení do 89 dní je koeficient progrese 1
 • Doba léčení 90 - 169 dní je koeficient progrese 2
 • Doba léčení 170 dní a více je koeficient progrese 3
Připojištění bolestného za drobné úrazy CDU1

Proč si toto připojištění sjednat

Připojištění rozšiřuje krytí z připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí o drobné úrazy. Jeho smyslem je finanční kompenzace bolesti a omezeného pohodlí způsobených drobnými úrazy.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je drobné poškození zdraví následkem úrazu uvedené v pojistných podmínkách. Jedná se především o pohmožděniny, podvrtnutí, natrhnutí a chirurgicky ošetřené rány.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno ihned po doložení zranění ve výši odpovídající sjednané pojistné částce pro toto zranění.
Zanechal-li úraz více zranění uvedených v pojistných podmínkách, určí se výše plnění podle zranění s nejvyšší pojistnou částkou.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci nebo úrazu – od 29. dne (CPN5/CPN6)

Proč si toto připojištění sjednat

V okamžiku, kdy se klient ocitne v pracovní neschopnosti, klesá dočasně jeho příjem.

Prostředky získané z připojištění pro případ pracovní neschopnosti mu mohou pomoci nejen dorovnat chybějící příjem, ale třeba i zajistit nadstandardní nemocniční péči nebo sjednat pomoc v domácnosti.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost pojištěného, kdy pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykonává své zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost.

Pojistné plnění

Pojistné plnění v podobě denní dávky vyplatí pojišťovna od 29. dne trvání pracovní neschopnosti.
Maximální délka denní dávky je 52 týdnů s výjimkou vybraných diagnóz uvedených v pojistných podmínkách.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění pro případ nemoci je 3 měsíce. V případě diagnózy související s těhotenstvím 8 měsíců. 24 měsíců pro diagnózy v souvislosti s onemocněním zad.

Připojištění pro případ úrazu a trvalých následků úrazu (0026)

Proč si toto připojištění sjednat

Pojistné plnění klient může využít na úhradu nákladů spojených s úrazem.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je úraz nebo trvalé následky tohoto úrazu, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a hospitalizace následkem úrazu, trvala-li alespoň 24 hodin.

Pojistné plnění

Připojištění kryje 27 diagnóz úrazu (jako jsou například zlomeniny), a trvalých následků úrazu s přesně danou výší plnění, maximálně však do výše 150 000 Kč.
Při dlouhodobém pobytu v nemocnici v důsledku úrazu bude plnění navýšeno – pojišťovna vyplatí 100 Kč za každý den hospitalizace.

Připojištění pro případ hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu (CHO5)

Proč si toto připojištění sjednat

Pokud musí klient za účelem léčby nemoci nebo úrazu zůstat v nemocnici, přichází o příjem a navíc mu mohou vzniknout další náklady – na zajištění nadstandardní nemocniční péče, na zajištění pomoci v domácnosti nebo na úhradu cestovních nákladů ostatních členů rodiny při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je hospitalizace pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin. Pojišťovna vyplatí denní dávku za každý započatý den hospitalizace, max. za 52 týdnů.

Pojistné plnění

 • V případě hospitalizace, která trvá minimálně 10 po sobě jdoucích kalendářních dní (9 půlnocí), vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění.
 • V případě hospitalizace související s těhotenstvím nebo porodem (u porodu od 4. dne hospitalizace) vyplatí pojišťovna dvojnásobnou denní dávku.
 • Právo na pojistné plnění nevznikne, pokud k hospitalizaci pojištěné ženy dojde z důvodu umělého přerušení jejího těhotenství, u těhotenství započatých před počátkem pojištění a z jiné než zdravotní indikace nebo z důvodu neplodnosti.
Připojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (CHU5)

Proč si toto připojištění sjednat

Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem při pobytu v nemocnici nebo slouží k úhradě zvýšených nákladů např. za nadstandardní nemocniční péči, pomoc v domácnosti v době nepřítomnosti nebo pomoc rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je hospitalizace z důvodu úrazu trvající alespoň 24 hodin.

Pojistné plnění

Pojišťovna vyplatí denní dávku za každý započatý den hospitalizace, max. za 52 týdnů.
V případě hospitalizace, která trvá minimálně 10 po sobě jdoucích kalendářních dní (9 půlnocí), vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění.

Připojištění asistenčních služeb (CAS4)

Proč si toto připojištění sjednat

V případě, že se klient ocitne v neočekávané situaci, často v první chvíli nepotřebuje ani tak peníze, jako radu nebo pomoc např. se zajištěním chodu domácnosti, vysvětlení zdravotního stavu nebo odvozu z nemocnice po nečekané hospitalizaci zpět domů.

Asistenční služby rozdělujeme na dvě hlavní kategorie:

 • Služby, které může čerpat klient neomezeně po telefonu – jsou jimi například lékař na telefonu 24 hodin denně, telefonická linka zdravotních informací, infolinka domácí asistence, pomoc s přivoláním TAXI s dětskou autosedačkou nebo telefonní linka, kde se dozvíte například o akcích v dětských centrech nebo programech pro děti.
 • Služby, jejichž čerpání je omezeno konkrétním limitem – patří mezi ně dovoz k lékaři nebo od něj, odvoz z nemocnice po hospitalizaci, dovoz předepsaných léků nebo jídla, nákup základních potravin, úklid domácnosti, úhrada rehabilitačních pomůcek, návštěva lékaře u klienta doma, ošetřování a hlídání dětí, anebo návštěva dětského klauna k nemocnému dítěti.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je asistenční událost, čili úraz nebo nemoc, které nastanou v době trvání tohoto připojištění.

Pojistné plnění

 • V případě pojistné události poskytne asistenční společnost klientovi asistenční plnění v rozsahu služeb uvedených v příloze ZPP za předpokladu, že je není schopen v důsledku nemoci nebo úrazu zvládnout vlastními silami.
 • Souhrnný roční finanční limit asistenčního plnění platný pro všechny události je 20 000 Kč.
 • Asistenční společností je AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 1 týden.

Připojištění pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) s klesající pojistnou částkou (CIDF)

Content A

Připojištění pro případ invalidity následkem úrazu (3. stupeň) (CUD3)

Content A

Připojištění zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu s možností výplaty měsíční renty (invalidita 3. stupně) (COP2)

Content A

Připojištění pro případ nesoběstačnosti následkem nemoci nebo úrazu (CLC3)

Content A

Připojištění dětí

Úraz

Připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s progresí (CDL2)

Proč si toto připojištění sjednat

Pojistné plnění může klient využít na úhradu zvýšených nákladů po dobu léčení úrazu dítěte. Může pomoci i s úhradou mzdy za dobu péče o dítě.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je nezbytné léčení tělesného poškození způsobeného úrazem dítěte za předpokladu, že je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek nebo jej lze na základě posouzení lékaře pojišťovny k tam uvedenému tělesnému poškození připodobnit. Připojištění se nevztahuje na drobné úrazy jako pohmoždění, podvrtnutí, natažení nebo natržení svalů a vazů, chirurgicky neošetřené i ošetřené rány a popáleniny 2. stupně do 1 % povrchu těla.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno jednorázově po doložení diagnózy úrazu ve výši odpovídající součinu sjednané denní dávky, počtu dní léčení pro danou diagnózu v pojistných podmínkách a koeficientu progrese.

 • Doba léčení do 89 dní je koeficient progrese 1
 • Doba léčení 90 - 169 dní je koeficient progrese 2
 • Doba léčení 170 dní a více je koeficient progrese 3
Připojištění bolestného za drobné úrazy dítěte (CDU2)

Proč si toto připojištění sjednat

Připojištění rozšiřuje krytí z připojištění denního odškodného za léčení úrazu s progresí o drobné úrazy. Jeho smyslem je finanční kompenzace bolesti a omezeného pohodlí způsobené drobnými úrazy.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je drobné poškození zdraví následkem úrazu dítěte uvedené v pojistných podmínkách. Jedná se především o podvrtnutí, natrhnutí a chirurgicky ošetřené rány.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je vyplaceno ihned po doložení zranění ve výši odpovídající sjednané pojistné částce pro toto zranění.
Zanechal-li úraz více zranění uvedených v pojistných podmínkách, určí se výše plnění podle zranění s nejvyšší pojistnou částkou.

Připojištění pro případ hospitalizace dítěte následkem nemoci nebo úrazu (CHO6)

Proč si toto připojištění sjednat

Pokud musí dítě za účelem léčby nemoci nebo úrazu zůstat v nemocnici, mohou rodině vzniknout náklady – na zajištění nadstandardní nemocniční péče, na pokrytí sníženého příjmu rodiče, který je s dítětem v nemocnici, nebo na úhradu cestovních nákladů při návštěvách v nemocnici.

Pojistná událost a pojistné plnění

V případě hospitalizace dítěte vyplatí pojišťovna sjednanou denní dávku za všechny dny, které dítě stráví v nemocnici (max. 52 týdnů). V případě hospitalizace dítěte, která trvá minimálně 10 po sobě jdoucích kalendářních dní (9 půlnocí), vyplatí pojišťovna dvojnásobné pojistné plnění.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 2 měsíce.

Trvalé následky

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu dítěte s progresivním plněním

od 1 % poškození (CTN7) a od 10 % (CTN8)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Riziko úrazu „číhá“ na děti všude – doma, ve škole, na hřišti, v lese.
 • V případě, že je úraz vážnější, může zanechat i trvalé, nevratné následky.
 • Prostředky vyplacené z připojištění pro případ trvalých následků úrazu mohou být využity na financování rehabilitací, léčebných a lázeňských pobytů, úprav a rekonstrukcí bydlení či pořízení bezbariérového přístupu.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je úraz, který do 3 let od svého vzniku zanechá trvalé následky, a to již od 1 % nebo od 10 % tělesného poškození.

Pojistné plnění

 • Pojišťovna vyplatí plnění ve výši procenta daného oceňovací tabulkou (viz ZPP) z pojistné částky platné k datu pojistné události.
 • U vícečetných poranění se procenta tělesného poškození sčítají, pojistné plnění je pak maximálně 100 % pojistné částky.
 • U vážnějších úrazů, jejichž rozsah je větší než 20 %, je pojistné plnění progresivně zvyšováno a klient může obdržet až 8násobek aktuálně sjednané pojistné částky.
 • V případě pojistné události, která nastane v období prázdnin od 1.7.–31. 8. a od 23. 12.–2. 1. bude automaticky vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění včetně progrese.
 • V případě trvalých následků na obličeji dítě v rámci tohoto připojištění automaticky získává i „dětské plnění“ nad rámec pojistného plnění. Dětské plnění nepodléhá tabulce progresivního plnění.

Invalidita

Připojištění pro případ závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu (CDI2)

Proč si toto připojištění sjednat

Vážný úraz ale i pomalu postupující nemoc mohou způsobit, že se dítě stane závislým na péči jiné osoby, protože nedokáže samostatně vykonávat takové běžné činnosti a aktivity jako je např. oblékání, stravování, nedokáže se samo pohybovat, potřebuje pomoc s hygienou.

Taková situace dokáže celé rodině obrátit život naruby. Pro jednoho z rodičů často znamená, že musí opustit své zaměstnání a na plný úvazek pečuje o nemocné dítě. Přestože stát vyplácí tzv. příspěvek na péči, jeho výše často nevykompenzuje ušlý příjem a rozhodně nepokryje všechny nutné náklady na péči.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je závislost dítěte na péči jiné osoby způsobená nemocí nebo úrazem. Pojištění se vztahuje na případy, kdy je dítěti přiznán III. nebo IV. stupeň závislosti podle zákona o sociálních službách.

Dítěti je přiznán III. stupeň závislosti na péči jiné osoby, pokud není dlouhodobě schopné samostatně vykonávat 6 nebo 7 z těchto činností:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • IV. stupeň závislosti na péči jiné osoby je dítěti přiznán v případě, že nezvládá 8 nebo 9 z výše uvedených aktivit.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je poskytováno jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.
Po vyplacení pojistného plnění připojištění zaniká.

Onemocnění dětí

Připojištění vybraných onemocnění dětí (CDN2)

Proč si toto připojištění sjednat

 • Každá nemoc přináší malému pacientovi omezení, nepohodlí, často bolest. Pro rodiče, který o dítě pečuje, znamená starosti, často snížení nebo výpadek příjmu.
 • U nemocí s krátkou dobou léčení vypomůže finančně stát, za prvních 9 dní, po které rodič–zaměstnanec pečuje doma o dítě, dostává tzv. ošetřovné. V případě OSVČ nárok na ošetřovné od státu nevzniká.
 • V případě onemocnění s delší dobou léčení může být pro rodinu situace složitější. Může jí ovšem pomoci připojištění vybraných onemocnění. A  výhodou pojištění je, že si jej může sjednat každý rodič bez ohledu na to, zda se živí jako OSVČ nebo zaměstnanec.
 • Pro každou ze 114 diagnóz uvedených v příloze pojistných podmínek je stanovena pevná částka, která bude v případě onemocnění vyplacena. Rodič ji může použít na úhradu léků, zajištění hlídání dítěte, ale třeba i zpříjemnění průběhu léčení dítěti hračkou, knížkou či jiným způsobem.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je onemocnění některou z nemocí vyjmenovaných v pojistných podmínkách. Jedná se o onemocnění, která mohou postihnout jak předškoláky, tak starší děti a mladistvé.

Pojistné plnění

Pro každé onemocnění je v pojistných podmínkách stanovena přesná částka, která bude vyplacena po doložení lékařské zprávy jako pojistné plnění. Klient si může sjednat i dvoj- nebo trojnásobek pojistné částky – podle zvolené varianty.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 3 měsíce.

Připojištění pro případ závažných onemocnění dětí s bonusem 20 % (CZV4)

Proč si toto připojištění sjednat

Díky tomuto připojištění mohou mít rodiče jistotu, že v případě závažného onemocnění dítěte budou mít prostředky na nejlepší možnou péči.
Připojištění zahrnuje 55 závažných diagnóz, jako jsou: rakovina, transplantace orgánů, cukrovka, encefalitida či žloutenka.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy případně podstoupení některé z operací, které jsou v příloze pojistných podmínek.

Pojistné plnění

Pojišťovna vyplatí pojistnou částku platnou k datu pojistné události.

Čekací doba na aktivaci tohoto připojištění je 3 měsíce.


Pojistná událost

Formuláře pro nahlášení
pojistné události

Přejít na stránku

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.