Přeskočit na: Obsah

Hlášení pojistné události

Nahlaste pojistnou událost bez prodlení

V záložkách níže jsou k dispozici formuláře pro nahlášení pojistné události.

Příslušný formulář, dle typu pojistné události, můžete vyplnit přímo v počítači.
Následně jej vytiskněte, podepište a spolu se všemi vyžadovanými přílohami a identifikací zašlete:

  • poštou (na adresu: NN Životní pojišťovna, Likvidace pojistných událostí,
    Nádražní 344/25, Praha 5, 150 00);
  • e-mailem - (naskenované ve formátu PDF na adresu: hlaseni_pu@nn.cz);
  • přes finančního poradce.

Vyžadovanou Vaší identifikaci na druhé straně formuláře může provést Váš finanční poradce, notář, nebo obecní úřad s rozšířenou působností.

Doklady, které je třeba doložit, jsou uvedeny ve formuláři v části Oznámení pojistné události.  Formulář „Oznámení pojistné události“ prosím podepište a doložte „Lékařskou zprávu“ opatřenou razítkem a podpisem lékaře.

Abychom vás mohli informovat o průběhu zpracování a vyřízení Vaší pojistné události nezapomeňte uvést Váš telefonický a e-mailový kontakt.

Případné dotazy Vám ochotně zodpoví Váš finanční poradce nebo Kontaktní centrum NN.

Pojistná událost - formuláře ke stažení

Vážné zdravotní následky

Oznámení pojistné události s vážným zdravotním následkem

Úraz

Oznámení pojistné události následkem úrazu

Pracovní neschopnost / hospitalizace / ošetřování dítěte

Oznámení pojistné události – pracovní neschopnost, hospitalizace, ošetřování dítěte

Tento formulář je určen pro následující typy pojistných událostí: * Pracovní neschopnost z důvodu úrazu nebo nemoci * Hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci * Ošetřování dítěte Škodné události je třeba hlásit bez zbytečného odkladu.

Úmrtí

Oznámení pojistné události – úmrtí

Další obmyšlený

Příloha k oznámení pojistné události – další obmyšlený

Tento formulář je třeba použít v případě oznámení pojistné události smrti, pokud je na smlouvě uvedeno více obmyšlených osob. Tuto přílohu nelze použít samostatně, vždy je nutné ji připojit k řádně vyplněnému formuláři Oznámení pojistné události - úmrtí.

Pojištění ForYou

Oznámení pojistné události na pojištění For you

Časté otázky

Denní odškodné za léčení úrazu a bolestné za drobné úrazy - jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně bez zbytečného odkladu, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny. Pojistné plnění v případě Denního odškodného za léčení úrazu je určené jako součin sjednané denní dávky a počtu dnů standardizované doby léčení daného zranění uvedeného v pojistných podmínkách. Pojistné plnění v případě Bolestného za drobné úrazy odpovídá pojistné částce uvedené pro dané zranění a sjednaný násobek pojistné částky.

Kategorie: pojistná událost,  nezbytná doba léčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Připojištění Cardif – jak oznámit pojistnou událost?

Pro připojištění Cardif - zproštění od placení pojistného v případě ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, získáte aktuální informace jak nahlásit pojistnou událost na internetových stránkách pojišťovny Cardif www.cardif.cz

Další kontakt:     telefon 234 240 234
                              czinfo@cardif.com

 

Kategorie: pojistná událost, nahlášení, ohlášení,

Promlčení pojistné události – kdy nastane?

Pro pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004
Dle § 101 Občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá a začíná běžet rok po pojistné události.

Pro pojistné smlouvy uzavřené od 1.1.2005 do 31.12.2013
Dle §8 podle Zákona o pojistné smlouvě promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky. V případě, že se jedná o smlouvu životního pojištění uzavřenou dle §54, doba promlčení je za 10 let.

Pro pojistné smlouvy uzavřené od 1.1.2014
Dle § 626 Občanského zákoníku promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky. V případě, že se jedná o smlouvu životního pojištění podle § 2833, doba promlčení je za 10 let.

Kategorie: pojistná událost, promlčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Nezbytná doba léčení – jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně do 1 měsíce od ukončení léčby, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny, jinak je pojistné plnění snižováno. U připojištění "Nezbytná doba léčení" je maximální možné pojistné plnění dáno diagnózou uvedenou v pojistných podmínkách.

Kategorie: pojistná událost,  nezbytná doba léčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Hospitalizace – jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně bez zbytečného odkladu po ukončení hospitalizace, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny. K tiskopisu prosím vždy připojte kopii propouštěcí zprávy. Brání-li oznámení pojistné události zdravotní stav, musí být nahlášena nejpozději do 15 dnů poté, co tato překážka pominula.

Výplata pojistného plnění se odvíjí od typu sjednaného připojištění; první a poslední den hospitalizace se sčítá:

  • od 1. dne – hospitalizace trvá alespoň 24 hodin
  • od 3. dne – hospitalizace je 3 půlnoci
  • od 5. dne – hospitalizace trvá 5 a více půlnocí

Kategorie: pojistná událost, hospitalizace, nahlášení, ohlášení, lhůta

Pracovní neschopnost - jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost se oznamuje bez zbytečného odkladu do sídla pojišťovny, a to na předepsaném tiskopise pojišťovny „Oznámení pojistné události “, který je k dispozici na internetových stránkách pojišťovny, popř. v prostředí servisního portálu pojišťovny.

Kategorie: Pojistná událost, nahlášení, ohlášení

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.