Přeskočit na: Obsah

Poradna

Poradna

Otázky a odpovědi k penzím a životnímu pojištění

Chci znát aktuální stav smlouvy

Přehled o svých smlouvách, naspořených prostředcích a dalších službách u NN Penzijní společnosti a NN Životní pojišťovny získáte jednoduchou registrací do klientského portálu Moje NN.

Jak mám nahlásit pojistnou událost?

Pokyny k nahlášení pojistné události, potřebné formuláře i jejich vyplněné vzory najdete na stránce "Nahlášení pojistné události".

Kategorie: pojistná událost, nahlášení, ohlášení

Pracovní neschopnost - jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně ihned po počátku pracovní neschopnosti, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny. V případě pozdního nahlášení je plnění kráceno, nebo vypláceno bez speciálního bonusu za včasné nahlášení (závisí na typu připojištění). Pokud je oznámení pojistné události nahlášeno až po ukončení pracovní neschopnosti, nevzniká nárok na výplatu plnění.

Kategorie: Pojistná událost, nahlášení, ohlášení

Hospitalizace – jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně bez zbytečného odkladu po ukončení hospitalizace, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny. K tiskopisu prosím vždy připojte kopii propouštěcí zprávy. Brání-li oznámení pojistné události zdravotní stav, musí být nahlášena nejpozději do 15 dnů poté, co tato překážka pominula.

Výplata pojistného plnění se odvíjí od typu sjednaného připojištění; první a poslední den hospitalizace se sčítá:

  • od 1. dne – hospitalizace trvá alespoň 24 hodin
  • od 3. dne – hospitalizace je 3 půlnoci
  • od 5. dne – hospitalizace trvá 5 a více půlnocí

Kategorie: pojistná událost, hospitalizace, nahlášení, ohlášení, lhůta

Nezbytná doba léčení – jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně do 1 měsíce od ukončení léčby, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny, jinak je pojistné plnění snižováno. U připojištění "Nezbytná doba léčení" je maximální možné pojistné plnění dáno diagnózou uvedenou v pojistných podmínkách.

Kategorie: pojistná událost,  nezbytná doba léčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Promlčení pojistné události – kdy nastane?

Pro pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004
Dle § 101 Občanského zákoníku je promlčecí doba tříletá a začíná běžet rok po pojistné události.

Pro pojistné smlouvy uzavřené od 1.1.2005 do 31.12.2013
Dle §8 podle Zákona o pojistné smlouvě promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky. V případě, že se jedná o smlouvu životního pojištění uzavřenou dle §54, doba promlčení je za 10 let.

Pro pojistné smlouvy uzavřené od 1.1.2014
Dle § 626 Občanského zákoníku promlčecí doba začíná běžet po uplynutí 1 roku od vzniku pojistné události. Právo na plnění se promlčí nejpozději za 3 roky. V případě, že se jedná o smlouvu životního pojištění podle § 2833, doba promlčení je za 10 let.

Kategorie: pojistná událost, promlčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Kde má NN obchodní místa?

Na stránce Kontakty máte možnost vyhledat obchodní místo NN, které je nejblíže místa vašeho bydliště či zaměstnání.

Kategorie: pobočky, pobočka, místo, pracoviště, kontakt, poradce, poradců

Jaký je rozdíl mezi kapitálovým životním pojištěním a investičním životním pojištěním?

Hlavní rozdíl spočívá ve způsobu zhodnocování investice do obou těchto typů pojištění. U investičního životního pojištění se klient může sám rozhodnout, jakými prostředky chce své peníze zhodnocovat, tj. do kterých fondů bude jeho pojistné investováno a v jakém poměru. Tyto fondy se vzájemně liší poměrem míry rizika a možnosti zhodnocení. Podílí se tak na investiční strategii, kterou může v průběhu pojistné doby měnit v závislosti na vývoji finančních trhů. Kromě toho může kdykoli vkládat mimořádné pojistné a také měnit výši pravidelně placeného pojistného. Výše částky, která bude vyplacena na konci pojištění není nijak zaručena a je vždy dána úspěšností investic. V případě smrti pojišťovna vyplácí nejméně tuto částku.

Oproti tomu kapitálové životní pojištění zaručuje, že klientovi bude vyplacena pojistná částka v zaručené výši, zvýšená o podíl na zisku společnosti.

Kategorie: typy, typ, kapitálové, kapitálovým, investiční, investiční, investice

Jak se rozlišují platby zaměstnance a zaměstnavatele?

Pokud chceme, aby platby zaměstnavatele nebyly pokládány za platby ze strany zaměstnance a aby bylo možné na konci roku vydat potvrzení, kolik zaplatil zaměstnavatel a kolik vlastník pojistky, musí přicházet platby od zaměstnavatele na speciální účet NN číslo: 1000341918/3500. Ostatní platby je třeba posílat na účet číslo 1010101010/3500. K platbě je třeba vždy zadat správný variabilní symbol.

Kategorie: příspěvek, příspěvky, platby, zaměstnavatel, zaměstnanec, platby,

Jaké jsou daňové výhody od roku 2017?

Od 1. 1. 2017 je možné díky novele Zákona  o dani z příjmu snížit daňový základ o 24 000 Kč u životního pojištění24 000 Kč u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření.

Podle Zákona o dani z příjmu je pro zaměstnance příspěvek zaměstnavatele od roku 2017 nejvýše 50 tisíc v úhrnu (na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění) osvobozeným příjmem. Z tohoto příspěvku se neplatí daň.

Je předčasné zrušení smlouvy výhodné?

Zrušení pojistné smlouvy zejména v prvních letech trvání pojištění, je vždy finančně nevýhodné.

Kategorie: ukončení, zrušení, výpověď, odkupné, odbytné

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl uplatnit daňový odpočet?

Smlouva o životním pojištění musí splňovat tyto podmínky:

  • pojistník musí být zároveň i pojištěným;
  • výplata pojistného plnění je sjednána minimálně po uplynutí 5 let;
  • výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve v roce, kdy se pojistník dožije 60 let;
  • smlouva kryje riziko dožití nebo riziko smrti nebo dožití,
  • není podstatné, zda je plnění vyplaceno formou jednorázové výplaty pojistné částky nebo důchodu, ale pokud je pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití, musí být pro pojistné doby do 15 let alespoň 40 000 Kč, pro delší pojistné doby alespoň 70 000 Kč;
  • smlouva nesmí umožňovat provádění tzv. mimořádných výběrů z pojistné smlouvy.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Pro jaké typy pojištění mohu uplatnit daňové úlevy podle zákona o daních z příjmů?

Daňové úlevy se vztahují pouze na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění. To znamená, že v pojistných podmínkách musí být stanoveno pojistné plnění formou jednorázové výplaty pojistné částky nebo důchodu v okamžiku dožití se sjednaného konce pojistné doby. Na riziková pojištění stejně jako na pojistné zaplacené za riziková připojištění se daňová úleva nevztahuje.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Jakou maximální částku si mohu podle novely zákona o daních z příjmů odečíst?

Pojistník - fyzická osoba - si může  za rok 2017 odečíst ze svého daňového základu maximálně 24 000 Kč za životní pojištění  (je-li pojistné hrazeno pojistníkem) a 24 000 Kč za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Jaké úspory přinášejí daňové úlevy zaměstnanci a osobě samostatně výdělečně činné?

Částka, kterou klient ušetří, je závislá na jeho příjmu. Pokud je roční příjem klienta vyšší než ostatní úlevy na dani, tak činí daňová úspora 15% z hodnoty příspěvků. Např. úleva činí 3 600 Kč při ročním pojistném na soukromé životní pojištění ve výši 24 000 Kč.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Platí daňová úleva i pro mého zaměstnavatele?

Daňový náklad zaměstnavatele je v tomto případě řešen vnitřní směrnicí zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou. Podle Zákona o dani z příjmu, je pro zaměstnance příspěvek zaměstnavatele v roce 2017 v úhrnu nejvýše 50 tisíc (na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění) osvobozeným příjmem. Z tohoto příspěvku neplatí daň ani odvody na veřejné zdravotní a důchodové pojištění.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Rozhoduje o výši daňového odpočtu výše pojistné částky?

Pokud je v pojistné smlouvě pevně sjednána pojistná částka pro případ dožití, musí tato částka být pro pojistné doby do 15 let alespoň 40 000 Kč, pro delší pojistné doby alespoň 70 000 Kč. U investičních pojištění sjednaná pojistná částka pro případ smrti neovlivňuje daňovou odčitatelnost.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Mohu využívat současně daňového odpočtu u penzijního připojištění a životního pojištění?

Ano, pojistné zaplacené v roce 2017 na všech smlouvách životního pojištění vyhovujících zákonu se sčítá, maximálně je však možné odečíst 24 000 Kč. Zároveň je možné odečíst dalších až 24 000 Kč na penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Jaké doklady musím úřadům předložit, abych mohl nárokovat odpočet?

Pro účely daňového odpočtu je třeba prokázat, že pojistné bylo zaplaceno v daném daňovém období na pojištění, která splňují požadavky dané zákonem. K tomu je potřeba získat potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném a předložit pojistnou smlouvu nebo pojistku. NN zasílá toto potvrzení ke všem smlouvám, na které se daňové úlevy vztahují.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Mohu daňový odpočet uplatnit na více pojistných smluv?

Ano, pojistné zaplacené na dané období na všech smlouvách životního pojištění vyhovujících zákonu se sčítá, maximálně je však možné odečíst 24 000 Kč ročně.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Mohu ve svém daňovém přiznání uplatnit i daňovou úlevu za životní pojištění manželky?

Daňovou úlevu může využít vždy jen pojistník, který je zároveň i pojištěným, takže nelze uplatnit daňovou úlevu z pojistného zaplaceného na pojištění manželky.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Co se stane, pokud zruším pojistnou smlouvu a požádám o výplatu odkupného?

V případě předčasného ukončení pojištění (odkupným), změny doby trvání pojištění mimo uvedené hranice, tj. dožití v 60 letech věku a minimální doba trvání 5 let, či při výplatě mimořádného výběru bude uplatněna daň za posledních 10 let zpětně. Pojistné za sociální a zdravotní pojištění, od něhož jsou částky pojistného hrazené zaměstnavatelem osvobozeny, však není nutné doplácet.

Kategorie: ukončení, zrušení, výpověď, odkupné, odbytné

Co se stane, pokud nebudu moci pojištění dále platit, ale nerozhodnu se smlouvu zrušit?

Vzhledem k tomu, že již nebude na smlouvu placeno pojistné, nelze dále uplatňovat daňový odpočet. Bude provedena redukce pojistné částky, případně bude smlouva převedena na pojištění ve splaceném stavu nebo dojde k přerušení placení pojistného. V těchto případech není nutno zpětně zdanit již uplatněné odpočty, jako je tomu v případě zrušení smlouvy s výplatou odkupného.

Kategorie: ukončení, zrušení, výpověď, odkupné, odbytné, neschopnost, platit, přerušení

Jak je společnost NN zajištěna a jak jsou zabezpečeny investice klientů?

Společnost NN zajišťuje svá rizika u společností Swiss Re  se sídlem v Curychu, Münich Re  se sídlem v Mnichově a Corporate Re se sídlem v Haagu. Rezervy jsou investovány v souladu s vyhláškou a rozložení investic je kontrolováno ministerstvem financí.

Kategorie: rizika, zajištění

Jakým způsobem se stanovuje podíl klienta na zisku společnosti?

Výše podílu na zisku našich klientů závisí na průměrné výši pojistně-technické rezervy klientova pojištění a na dosažených výnosech z investovaných rezerv. Z tohoto podílu získáme částku, za niž se pro každého klienta dokoupí hlavní pojištění stejného typu, jaké má sjednáno. Toto "dodatečné pojištění" se nakupuje za aktuálních podmínek (tj. především aktuální věk pojištěného a aktuální doba do konce pojištění). Tímto způsobem dojde k nárůstu sjednané pojistné částky na hlavním pojištění, o čemž jsou klienti informováni prostřednictvím výročního dopisu. Částka, která je vyplacena na konci pojistné doby, může být proto vyšší než sjednaná pojistná částka.

Kategorie: zisk, podíl, rezerva, dodatečné pojištění

Připojištění Cardif – jak oznámit pojistnou událost?

Pro připojištění Cardif - zproštění od placení pojistného v případě ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti, získáte aktuální informace jak nahlásit pojistnou událost na internetových stránkách pojišťovny Cardif www.cardif.cz

Další kontakt:     telefon 234 240 234
                              czinfo@cardif.com

 

Kategorie: pojistná událost, nahlášení, ohlášení,

 

Jak mohu ukončit smlouvu?

Zrušení pojistné smlouvy zejména v prvních letech trvání pojištění, je vždy finančně nevýhodné. Pokud uvažujete nad ukončením smlouvy, doporučujeme nejprve zavolat na Klientskou linku. Operátor Vám rád poradí jak smlouvu ukončit a seznámí Vás s riziky předčasného ukončení.

Kategorie: ukončení, zrušení, výpověď, odkupné, odbytné

Denní odškodné za léčení úrazu a bolestné za drobné úrazy - jak a do kdy nahlásit?

Pojistná událost musí být nahlášena písemně bez zbytečného odkladu, a to do sídla pojišťovny na předepsaném tiskopise pojišťovny. Pojistné plnění v případě Denního odškodného za léčení úrazu je určené jako součin sjednané denní dávky a počtu dnů standardizované doby léčení daného zranění uvedeného v pojistných podmínkách. Pojistné plnění v případě Bolestného za drobné úrazy odpovídá pojistné částce uvedené pro dané zranění a sjednaný násobek pojistné částky.

Kategorie: pojistná událost,  nezbytná doba léčení, nahlášení, ohlášení, lhůta

Zobrazit všechny otázky