Přeskočit na: Obsah

Poradna

Poradna

Otázky a odpovědi k penzím a životnímu pojištění

Kdy je možné vypovědět smlouvu o DPS nezletilého účastníka a za jakých podmínek?

Výpověď smlouvy o DPS (a žádost o výplatu odbytného) podává za účastníka mladšího 18 let jeho oprávněný zástupce (tj. zpravidla jeho zákonný zástupce - rodič). Osoba prokáže, že je zákonným zástupcem nezletilého účastníka např. dodáním kopie rodného listu příp. rozhodnutím soudu. Pokud by odbytné, které má být po ukončení smlouvy vyplaceno, přesáhlo hranici zanedbatelné majetkové hodnoty, je k výpovědi smlouvy o DPS a žádosti o výplatu třeba doložit také souhlas opatrovnického soudu. Zanedbatelná majetková hodnota byla určena na 25 000 Kč. Do této výše naspořených prostředků může o výplatu odbytného požádat kterýkoli zákonný zástupce, u kterého byla provedena identifikace prostřednictvím formuláře „Doplnění identifikace“ (nejen ten, který smlouvu uzavřel). Od 18ti let věku již může se smlouvou nakládat (tzn. provádět změny, podat výpověď) sám účastník.

O výplatu částečného odbytného až do výše 1/3 hodnoty prostředků může požádat účastník sám při dosažení věku 18 let, pokud spořicí doba trvala alespoň 120 měsíců. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva nezaniká.

Co přinesla novela zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2017?

V souvislosti s novelou zákona o dani z příjmu dochází od roku 2017 ke zdvojnásobení daňově odečitatelné částky na 24 000 Kč za rok. Až do této výše bude možné z daňového základu odečíst tu část učastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší hranici 1 000 Kč. Nejvýhodnější tak bude měsíčně platit účastnický příspěvek ve výši 3 000 Kč.

Více k této problematice naleznete zde.

Kategorie: příspěvek, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, zaměstnavatel

Jaké je zvýšení osvobození pro platbu zaměstnavatele od 1. 1. 2017?

Roční platba zaměstnavatele zaměstnanci na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč za rok 2017 a další je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob i platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Limit se zvýšil z původních 30 000 Kč.

Modelový příklad

Pan Novák dostával v roce 2016 na své smlouvy o životním pojištění a doplňkovém penzijním spoření od zaměstnavatele 4 100 Kč měsíčně. Příspěvky za leden až červenec a také část příspěvku za srpen do celkové výše 30 000 Kč byly osvobozeny od daňových plateb. Příspěvky za září až prosinec a zbylá část příspěvku za srpen, podléhají stejným odvodům jako standardní hrubá mzda.

V roce 2017 budou daňově osvobozeny všechny příspěvky zaměstnavatele na smlouvu ve výši 4 100 Kč.
To znamená, že při platbě zaměstnavatele na smlouvy ve výši 4 100 Kč měsíčněroce 2017 obdrží zaměstnanec celou částku na smlouvy.

Kdyby zaměstnavatel místo příspěvku zvýšil hrubou mzdu o 4 100 Kč, čistá mzda zaměstnance, kterou obdrží na účet vzroste pouze o 2 823 Kč. Z hrubé mzdy 4 100 Kč musí totiž zaměstnanec odvést 267 Kč na sociálním pojištění, 185 Kč na zdravotním pojištění a 825 Kč na dani z příjmu.

Kategorie: příspěvek, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, zaměstnavatel

 

Proč bylo dne 21. 4. 2016 rozhodnuto o snížení základního kapitálu NN Penzijní společnosti a jaký to má dopad na klienty společnosti?

Základní kapitál NN Penzijní společnosti, a.s., je položkou vlastního kapitálu, kterou tvoří prostředky vložené vlastníkem společnosti (nebo vlastníkem vydělané a dosud nevyplacené).

Legislativa ukládá penzijním společnostem, jež poskytují služby pouze pro III. pilíř důchodového systému, povinnost držet základní kapitál v hodnotě 50 mil. Kč. Pro penzijní společnosti, které poskytují služby rovněž v rámci II. pilíře, je minimální výše základního kapitálu stanovena na 300 mil. Kč. NN Penzijní společnost v roce 2012 (tehdy ještě jako ING Penzijní fond) zvažovala vstup do II. pilíře důchodového systému. Z toho důvodu navýšila hodnotu základního kapitálu z 50 na 300 mil. Kč převodem z jiných složek základního kapitálu. Nyní, v roce 2016, kdy je zákonem poskytování služeb II. pilíře důchodového systému zrušeno, akcionář opět snižuje výši základního kapitálu na zákonem požadovanou hodnotu 50 mil. Kč.

Jedná se pouze o přeskupení položek vlastního kapitálu (tedy majetku akcionáře NN Continental Europe Holdings B. V.) a tyto přesuny nemají žádný dopad na úhrn aktiv, závazků ani vlastního kapitálu. Celá hodnota vlastního kapitálu – tedy i složky základního kapitálu – představuje rozdíl mezi aktivy společnosti a jejími závazky. Získané prostředky jsou použity na zajištění chodu společnosti, správu klientských účtů v Transformovaném fondu a účastnických fondech.

Jak postupovat při uzavírání smlouvy v zastoupení za nezletilé dítě?

Pokud chcete sjednat smlouvu o DPS jako zástupce nezletilého účastníka, je třeba kontaktovat našeho poradce nebo navštívit některé z  Obchodních míst NN. Bohužel v tomto případě zatím není možné sjednat smlouvu online.

Dále je třeba doložit rodný list nezletilého, případně jeho občanský průkaz. Pokud z dokladu prokazujícího identitu nezletilého nebude jasně zřejmý váš vztah k němu, a tedy i vaše oprávnění zastupovat jej, bude nutné doložit i váš průkaz totožnosti (je-li v něm nezletilý vyznačen) nebo Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Do samotné smlouvy o DPS se poté vyplňují údaje o nezletilém účastníkovi, a to i do části „Identifikace účastníka“. Pokud však nezletilý není držitelem občanského průkazu, tato část zůstane nevyplněna. Identifikovat se budete i vy coby zákonný zástupce, a to prostřednictvím formuláře Doplnění identifikace, který je spolu s Investičním dotazníkem nutnou součástí smlouvy.

Doposud jste klientům spravovali účastnické penzijní fondy bezplatně. Proč budete od 1. 2. 2016 nově vybírat poplatky za správu a zhodnocení?

Ano, naše fondy byly dosud jako téměř jediné na trhu zcela bez poplatku za správu a zhodnocení. To z dlouhodobého hlediska samozřejmě není udržitelné. Od února 2016 poplatky zavádíme, abychom mohli více investovat do lidí a věcí, které v konečném výsledku zhodnotí prostředky našich klientů.  Je třeba také dodat, že výše poplatků je stále nižší, než umožňuje zákon. Věříme tedy, že naši klienti tuto nutnou změnu pochopí.

Zvýší se poplatky za správu Transformovaných fondů?

Průměrný účastník v TF zaplatí měsíčně na poplatcích o necelých 15 Kč více. Penzijní spoření bude ale stále z hlediska poplatků nejvýhodnějším finančním produktem pro zajištění na stáří.

Věk potřebný pro vznik nároku na dávku z DPS se od roku 2016 již nebude řídit věkovou tabulkou?

Věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobní penze z DPS se od roku 2016 mění, nepodléhá věkové tabulce a je nově stanoven na 60 let (při současném splnění podmínky trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců). Specifika státního starobního důchodu z I. pilíře systému důchodového pojištění zůstávají beze změn.

Výplata Předdůchodu se ale věkovou tabulkou i nadále řídí a může započít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku, dle této věkové tabulky.

Mají možnost výplaty 1/3 naspořených prostředků formou odbytného i účastníci Transformovaného fondu?

Bohužel nikoli. Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků (bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků) náleží účastníkovi pouze v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 měsíců, a během posledních 24 měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Účastníci Transformovaného fondu (tj. penzijního připojištění) tuto možnost tedy nemají.

Kdy je možné vypovědět smlouvu o DPS nezletilého účastníka a za jakých podmínek?

Výpověď smlouvy o DPS (a žádost o výplatu odbytného) podává za účastníka mladšího 18 let jeho oprávněný zástupce (tj. zpravidla jeho zákonný zástupce - rodič). Osoba prokáže, že je zákonným zástupcem nezletilého účastníka např. dodáním kopie rodného listu příp. rozhodnutím soudu. Pokud by odbytné, které má být po ukončení smlouvy vyplaceno, přesáhlo hranici zanedbatelné majetkové hodnoty, je k výpovědi smlouvy o DPS a žádosti o výplatu třeba doložit také souhlas opatrovnického soudu. Zanedbatelná majetková hodnota byla určena na 25 000 Kč. Do této výše naspořených prostředků může o výplatu odbytného požádat kterýkoli zákonný zástupce, u kterého byla provedena identifikace prostřednictvím formuláře „Doplnění identifikace (nejen ten, který smlouvu uzavřel). Od 18ti let věku již může se smlouvou nakládat (tzn. provádět změny, podat výpověď) sám účastník.

O výplatu částečného odbytného až do výše 1/3 hodnoty prostředků může požádat účastník sám při dosažení věku 18 let, pokud spořicí doba trvala alespoň 120 měsíců. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva nezaniká.

Od jakého roku věku je možné uzavřít smlouvu o DPS?

Minimální věkový limit není stanoven, účastníkem DPS tedy může být i nezletilá osoba, a to prakticky již od chvíle, kdy jí byl vystaven rodný list. Smlouvu o DPS v takovém případě může jménem nezletilého uzavřít osoba oprávněná za něj jednat (tj. zpravidla jeho zákonný zástupce – rodič).

Co je to předdůchod?

Předdůchod je specifická forma výplaty z doplňkového penzijního spoření (dále už jenom „DPS“), jehož cílem je umožnit, aby osoby ve věku blízkém důchodovému věku měly možnost čerpat bez penalizace penze ze systému DPS ještě před dosažením důchodového věku a současně s úlevou v placení zdravotního pojištění.

Předdůchod lze čerpat výhradně z DPS, nikoli z penzijního připojištění. Je však možné přejít z transformovaného fondu do DPS, tím vznikne nárok na výplatu předdůchodů.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, penze, důchod, reforma

Státní důchod se tedy vůbec nesníží v případě využití předdůchodu?

Státní důchod nebude penalizován, o relativně menší část se však stejně sníží. Velmi důležitým faktorem pro výpočet výše starobního důchodu je kromě výše výdělků za sledované období také pojistná doba, tedy doba, po kterou člověk pracoval a platil důchodové pojištění. Za každý rok této doby se procentní výměra starobního důchodu z výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. Když například někdo pracoval 40 let a pět let před důchodem bude pobírat předdůchod, procentní výměra starobního důchodu bude činit 60 % z výpočtového základu (40 let x 1,5 %). Kdyby ale tentýž člověk nepřišel o práci a až do důchodového věku pracoval, procentní výměra bude činit 67,5 % (45 let x 1,5 %) a jeho starobní důchod by tak byl vyšší. I tak však předdůchod bude lepší variantou, než kdyby člověk bez práce musel do předčasného důchodu, který je trvale krácený.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, penze, důchod

Můžu si najít práci, když čerpám předdůchod?

Pokud se v průběhu čerpání předdůchodu člověk vrátí do práce, předdůchod se vyplácí dál.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma, přivýdělek

Pokud klient odejde do předdůchodu

Doba pobírání předdůchodu sama o sobě není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění. To znamená, že pokud poživatel předdůchodu nebude po dobu jeho pobírání účasten důchodového pojištění z titulu souběžného výkonu výdělečné činnosti ani prostřednictvím institutu náhradní doby pojištění, budou důsledky toho takové, jak je uvedeno v dotazu. Doba pobírání předdůchodu je hodnocena jako vyloučená doba pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu plně (do hranice 1825 kalendářních dnů se tato doba nezapočítává), avšak při zjišťování délky doby pojištění se k ní nepřihlíží.

Kategorie: předdůchod, DPS, doplňkové penzijní spoření, reforma

Co se děje v případě úmrtí

V případě předčasného úmrtí účastníka získá veškeré finanční prostředky určená osoba, je-li sjednaná ve smlouvě, v jiném případě se tyto prostředky stanou předmětem dědického řízení.

Kategorie: oprávněná, určená, dědic, smrt, úmrtí

Kdy je nejlepší čas začít spořit?

Čím dříve, tím lépe. Se začátkem spoření na penzi by se nemělo otálet. Čím déle si totiž spoříte, tím více peněz nastřádáte a o to více výhod od státu získáte, ať už ve formě státních příspěvků, nebo daňových úlev. Máte možnost každý rok získat státní příspěvky až 2760 Kč a daňové úlevy (snížení daňového základu)  ve výši až 24 000 Kč. V nových účastnických fondech máte navíc možnost získat více peněz za zhodnocení vašich finančních prostředků.

Kategorie: penze, penzi, důchod, spořit, spoření,

Jakou výhodu přináší DPS

Výhodou je možnost vyššího zhodnocení prostředků, protože doplňkové penzijní spoření přináší různé investiční strategie od nejkonzervativnější až po dynamickou. U penzijního připojištění je nutné investovat do nejvíce konzervativních aktiv, což pak limituje možnosti zhodnocení na minimum. Doplňkové penzijní připojištění tak přináší větší možnosti a flexibilitu.

Kategorie: DPS, doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, reforma

V čem se doplňkové penzijní spoření liší od penzijního připojištění?

 • Investiční limity
  U penzijního připojištění existuje jenom jedna strategie a to velmi konzervativní, na rozdíl od doplňkového spoření, kde je možné zvolit mezi několika investičními strategiemi od konzervativní až po dynamickou.
 • Garance nezáporného zhodnocení
  U doplňkového penzijního spoření již není poskytována.
 • Možnosti výplaty
  U doplňkového penzijního spoření již není možné sjednat výsluhovou či pozůstalostní penzi, navíc tu je ale možnost předdůchodů.
 • Sjednání
  Penzijní připojištění již není možné sjednat. Lze sjednat pouze doplňkové penzijní spoření.

Kategorie: DPS, doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění, reforma

 

Co to jsou účastnické fondy?

Účastnické fondy jsou nové fondy vytvořené v rámci 3. pilíře, jsou spravovány penzijními společnosti a fungují na obdobném principu jako dnešní podílové fondy. Penzijní společnost musí založit povinný konzervativní účastnický fond. Nicméně počet fondů ani jejich investiční strategie zákon dále neupravuje, penzijní společnosti tak mohou nabízet více investičních strategií. Investiční strategii každého fondu bude podléhat schválení u ČNB.

Do těchto fondů je možné libovolně rozložit finanční prostředky a toto rozložení měnit. Nelze však investovat zároveň do transformovaného penzijního fondu a některého účastnického fondu.

Kategorie: účastnické, fondy, pilíř, reforma

Co jsou tři Pilíře penzijní reformy?

1. pilíř - Jedná se o státní systém důchodového zabezpečení, ze kterého jsou vypláceny starobní důchody.
2. pilíř byl vytvořen 1. 1. 2013. V jeho rámci bylo účastníkům umožněno každý měsíc vyvést z 1. pilíře tři procentní body z jejich důchodového pojištění za podmínky, že k nim přidají další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Od roku 2016 je spoření ve 2. pilíři již uzavřeno s tím, že a od 1. 7. 2016 bude zahájena likvidace všech důchodových fondů.
3. pilíř představuje doplňkové penzijní spoření a je modifikací původního penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Kategorie: pilíř, reforma,

Co když předčasně zemřu

Finanční prostředky se vyplatí oprávněné osobě, je-li sjednána ve smlouvě. V opačném případě se prostředky stanou předmětem dědického řízení.

Kategorie: oprávněná, dědic, smrt

Co je to transformovaný fond?

Transformovaný fond vzniknul oddělením majetku účastníků penzijního připojištění od majetku akcionáře původního penzijního fondu. Takto oddělený majetek je vyčleněn do tzv. transformovaného fondu, kde je zachováno penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Kategorie: reforma, transformovaný, penzijní

Co je penzijní společnost?

Penzijní společnost je právním nástupcem bývalého penzijního fondu. Vzniknul tzv. transformací penzijních fondů v rámci 3. pilíře. V rámci toho se oddělil majetek akcionáře od majetku klienta. Z penzijních fondů tak vzešla penzijní společnost (majetek akcionáře), která je správcem jak reformovaného 3. pilíře, tak i nově vzniklého II. pilíře. Majetek účastníků penzijního připojištění byl vyčleněn do tzv. transformovaného fondu ve 3. pilíři.

Kategorie: penzijní společnost, transformace

Chci změnit oprávněnou osobu

Pro změnu oprávněné (určené) osoby na smlouvě o Doplňkovém penzijním spoření vyplňte formulář "Změna určených osob"
Pro změnu oprávněné (určené) osoby na Penzijním připojištění použijte formulář "Změna smlouvy" a postupujte podle návodu k vyplnění žádosti, který je na druhé straně formuláře.

Kategorie: změna, změnit, určená osoba, oprávněná

Mám již penzijní připojištění. Co pro mě penzijní reforma znamená?

Ze současného penzijního fondu vznikl transformovaný fond. Pro účastníky tohoto fondu se nic nemění, i nadále jsou zachovány stávající podmínky, včetně garance nezáporného zhodnocení a možnosti výsluhové penze. Mění se jenom výše státních příspěvků. V současné době už ale není možné vstupovat do transformovaného fondu.

Kategorie: penzijní reforma, transformovaný

Jaký je státní příspěvek od 1. 1. 2013?

Maximální výše státního příspěvku je 230 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 1 000 Kč a více (původně to bylo 150 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 500 Kč a více).
Minimální výše státního příspěvku je 90 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 300 Kč (původně to bylo 50 Kč při měsíčním účastnickém příspěvku 100 Kč). Při měsíčním účastnickém příspěvku nižším než 300 Kč nevzniká nárok na žádný státní příspěvek.

Kategorie: státní, příspěvek, příspěvky,

Co když odjedu do zahraničí

Příspěvky mohou platit jenom účastníci důchodového, nebo veřejného zdravotního pojištění. Pokud tedy odejdete do zahraničí, je potřeba přerušit placení příspěvků, nebo ukončit vyplacením odbytného. Pokud odjedete do zahraničí během doby, kdy se vám již vyplácí dávky, budou se dále vyplácet i do zahraničí.

Kategorie: zahraničí, mimo ČR,

Může mít klient sjednány zároveň produkty druhého a třetího pilíře?

Ano, mezi produkty 2. a 3. pilíře není žádná vazba. Stejně tak, jako bylo možné sjednat produkty 2. i 3. pilíře samostatně, bylo možné sjednat produkt 2. pilíře i 3. pilíře u různých penzijních společností.

Po zrušení 2. pilíře je také možné převést naspořené prostředky na produkt 3. pilíře.

Kategorie: penze, pilíř, pilíře,

Co když ztratím práci

V této situaci můžete buď placení na doplňkové penzijní spoření přerušit (smlouva se stane neaktivní, tudíž nebudete mít nárok na státní příspěvky), nebo odložit (po doplacení odložených příspěvků získáváte nárok na státní příspěvek).

Kategorie: ztráta, práce, zaměstnání,

Do 29. 2. 2012 měli účastníci penzijního připojištění možnost přestoupit k jinému PF. Je možné přestoupit i nyní?

Ne, to možné není. Pro přestup mezi jednotlivými penzijními společnostmi od 1. 1. 2013 je třeba nejprve převést své penzijní připojištění na doplňkové penzijní spoření, které může být následně převedeno do jiné penzijní společnosti.

Kategorie: přechod, převod, fond, fondu

Co když odjedu na mateřskou dovolenou

Platí totéž co v případě ztráty práce. Můžete buď placení na doplňkové penzijní spoření přerušit (smlouva se stane neaktivní, tudíž nebudete mít nárok na státní příspěvky), nebo odložit (po doplacení odložených příspěvků získáváte nárok na státní příspěvek). Nicméně můžete v placení příspěvků pokračovat i nadále.

Kategorie: mateřská, penze, penzijní

Jak se mám zorientovat v daňovém potvrzení za rok 2016?

Daňové potvrzení obsahuje následující údaje:

 • Číslo smlouvy
 • Účastník
 • Typ produktu

Osobní údaje

 • Datum narození
 • RČ/číslo pojištěnce

Kontaktní údaje

 • Telefon (ne pro penzijní připojištění)
 • E-mail
 • Klientský portál Moje NN

Příspěvky účastníka po měsících:

 • Sjednáno = Sjednaný příspěvek účastníka = měsíční splátka, částka sjednaná ve smlouvě (nebo změněná během existence smlouvy). Tuto částku očekává penzijní společnost a podle ní páruje vaše platby.
 • Započteno = Zaplacený příspěvek účastníka = částka, která se zaúčtuje daný měsíc, a to maximálně do výše sjednaného příspěvku účastníka. Podle této částky se určuje nárok na státní příspěvek v daném měsíci.  V potvrzení je uveden součet těchto částek a informace o tom, že pro uplatnění daňového odpočtu se částka musí snížit o 12 000 Kč. Výši maximálního daňového odpočtu řeší účastník sám s finančním úřadem (maximálně 12 000 Kč za kalendářní rok).
 • Smlouva A/U = informace o tom, zda byla smlouva v daném měsíci aktivní (A), nebo ukončená (U) a její číslo.

Kategorie: příspěvek, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, zaměstnavatel

Co mám dělat, když mám daňový domicil v jiném státě a chci zamezit dvojímu zdanění?

Při výplatě podléhají Vámi naspořené prostředky zdanění podle zákona o daních z příjmů platném v ČR (více viz https://penze.nn.cz/penzijni-produkty-dane.html).

Jste-li daňovým rezidentem v jedné ze  zemí světa, se kterými Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění (viz stránky www.mfcr.cz), může být Vaše daňová povinnost vůči České republice výrazně nižší, jelikož zdanění Vašeho příjmu podléhá zákonům příslušné druhé země.

Pokud tedy chcete uplatnit výhodu plynoucí z příslušné mezinárodní smlouvy, doručte prosím do sídla NN Penzijní společnosti, ul. Nádražní 344/25 , 150 00 Praha 5, platné potvrzení o daňovém domicilu v jiné zemi. Budeme potřebovat originál nebo jeho kopii úředně ověřenou v ČR. Daň Vám bude snížena v souladu s platnou mezinárodní smlouvou (obvykle bývá daň v plné výši vrácena).  Platnost tohoto potvrzení je vždy 1 rok ode dne jeho vydání.  Jestliže budete chtít využívat výhod i v dalších letech, je třeba dodat toto potvrzení vždy znovu.

Vztahují se daňové úlevy i na příspěvek zaměstnavatele?

Daňové úlevy se vztahují pouze na vlastní příspěvek účastníka. Měsíční příspěvek účastníka, který vám umožní získat maximální státní příspěvek (230 Kč) a zároveň vám umožní odečíst 24 000 Kč ze základu daně, je 3 000 Kč (do 31. 12. 2016 bylo možné odečíst ze základu daně jen 12 000 Kč za rok a optimální měsíční příspěvek účastníka tak byl 2 000 Kč.).

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, příspěvek, příspěvky, státní

Jak se postupuje při přechodu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření ?

Doposud bylo nutné posuzovat každý z produktů zvlášť. Od 1. 1. 2015 se však příspěvky účastníka na PP a DPS v daném zdaňovacím období sčítají. Pokud tedy součet těchto příspěvků v jednom kalendářním roce převyšuje částku 12 000 Kč, je možné tento rozdíl odečíst od základu daně.

Kategorie: přechod, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, příspěvek

Jak se posuzuje převedení doplňkového penzijního spoření k jiné penzijní společnosti?

Pro posouzení nároku na daňový odpočet se částky naspořené na jednom produktu (DPS) u dvou různých penzijních společností sčítají (na rozdíl od přechodu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření).

Kategorie: převod, DPS, doplňkové penzijní spoření, daně, odpočet
 

Jak se daní výplata dávek z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření?

U některých typů dávek podléhají prostředky, které klient naspořil v rámci doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění, srážkové dani ve výši 15 %. Daň odvádí penzijní společnost za účastníky.

Tato daň se však neuplatňuje na všechny složky spoření v rámci DPS/PP stejně: příspěvky účastníka a státní příspěvky se do základu daně nikdy nezapočítávají. U některých typů výplaty se však jak u PP, tak DPS daní výnosy; příspěvky zaměstnavatele vám základ pro výpočet srážkové daně zase zvýší, pokud si zvolíte výplatu odbytného nebo jednorázového vyrovnání.

Od roku 2016 jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny  penze s vymezenou dobou pobírání nejméně 10 let. Úplný přehled způsobu zdanění naspořených prostředků najdete v těchto tabulkách.

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, výplata, dávky

 

Jaké daňové výhody plynou pro zaměstnavatele z přispívání na smlouvu o DPS zaměstnanci?

Daňové výhody příspěvků zaměstnavatele na DPS

Pro zaměstnance

Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na DPS a životní pojištění méně nebo rovno 50 000 Kč

 • Příspěvek zaměstnavatele nepodléhá dani z příjmu fyzické osoby
 • Zaměstnanec neodvádí z příspěvku zaměstnavatele odvody na SZP*

Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na DPS a životní pojištění více než 50 000 Kč

 • Rozdíl mezi zaplaceným příspěvkem zaměstnavatele a limitní částkou (50 000 Kč) podléhá dani z příjmu (15 %)
 • Rozdíl mezi zaplaceným příspěvkem zaměstnavatele a limitní částkou (50 000 Kč) podléhá odvodům na SZP* (11 %)
 • Částka odvedená zaměstnavatelem na SZP* dále navyšuje základ daně pro odvod daně z příjmu fyzických osob

Pro zaměstnavatele

Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na DPS a životní pojištění méně než 50 000 Kč

 • Příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem
 • Příspěvek nepodléhá odvodům na SZP*

Součet ročního příspěvku zaměstnavatele na DPS a životní pojištění více než 50 000 Kč

 • Příspěvek je pro zaměstnavatele daňovým nákladem
 • Částka příspěvku převyšující 50 000 Kč podléhá odvodům na SZP* (34%)

*SZP = sociální a zdravotní pojištění

Kategorie: daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, příspěvek, příspěvky, státní

Zaměstnanec si založí doplňkové penzijní spoření k 1. červenci kalendářního roku (a nemá životní pojištění). Může mu zaměstnavatel přispívat 4 000 Kč měsíčně, aniž by nadlimitní částka 2 000 Kč navyšovala měsíční základ pro odvod SZP (sociální/zdravotní)?

Ano, může. Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem jsou do výše 50 000 Kč za rok u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu a nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Limit 50 000 Kč za rok je společný pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření.

Příspěvky nad 50 000 Kč za rok jsou zdanitelným příjmem zaměstnance a podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Kategorie: příspěvek, příspěvky, státní, zaměstnavatel, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy

Jaká výše příspěvku zaměstnavatele je daňově uznatelná?

Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožňuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na doplňkové penzijní spoření i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou). Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě.

Kategorie: příspěvek, daně, daňový, dani, odpočet, úleva, úlevy, zaměstnavatel

Jak je zabezpečeno, že se s penězi bude nakládat ve prospěch účastníků?

Je v nejvyšším zájmu společnosti zhodnocovat finanční prostředky, k čemuž je motivována mimo jiné i tím, že odměnu za zhodnocení si může účtovat jenom v případě, kdy skutečně fond dosáhne zhodnocení, které převyšuje historicky nejvyšší zhodnocení. Jedná tak proto v nejlepším zájmu svých klientů.

Kategorie: penze, prostředky, majetek, zabezpečení, hospodaření

Jak je zabezpečeno, že se peníze nerozkradou?

Hlavní výhody penzijní reformy pro účastníka spočívají ve vyšší transparentnosti a bezpečnosti uložených finančních prostředků. Majetek společnosti je totiž oddělen od majetku účastníka a nezávislá banka (tzv. depozitář) kontroluje to, jak penzijní společnost s prostředky nakládá a jestli postupuje v souladu se zákonem. Celkově se tedy zpřísňuje institucionální dohled ČNB a MFČR.

Kategorie: penze, prostředky, majetek, zabezpečení,

Mění se něco pro účastníky penzijního připojištění?

Pro účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem (dále jen účastník) nenastává žádná změna. Účastník může nadále využívat výhod penzijního připojištění v podobě garance nezáporného zhodnocení a možnosti výsluhové penze.

Kategorie: penzijní připojištění

Jaké jsou identifikační údaje PS?

NN Penzijní společnost, a.s. se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČ 63078074, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 3019, jediný akcionář: ING Continental Europe Holdings B.V. se sídlem Amstelveenseweg 500, 1081KL Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 33002024 (dále jen "NN PS").

Kategorie: penzijní společnost, údaje, PS,

Komu připadnou naspořené prostředky v doplňkovém penzijním spoření v případě smrti účastníka?

Pokud zemře účastník doplňkového penzijního spoření, budou prostředky vyplaceny určené osobě, je-li sjednána ve smlouvě, nebo se prostředky stanou předmětem dědictví.

Kategorie: DPS, doplňkové penzijní spoření, výplata, dědictví,

Kde má NN obchodní místa?

Na stránce Kontakty máte možnost vyhledat obchodní místo NN, které je nejblíže místa vašeho bydliště či zaměstnání.

Kategorie: pobočky, pobočka, místo, pracoviště, kontakt, poradce, poradců

Chci znát aktuální stav smlouvy

Přehled o svých smlouvách, naspořených prostředcích a dalších službách u NN Penzijní společnosti a NN Životní pojišťovny získáte jednoduchou registrací do klientského portálu Moje NN.

Zobrazit všechny otázky