Přeskočit na: Obsah

Slovník pojistných pojmů


Běžné pojistné

Pojistné placené pojistníkem v pravidelných splátkách za dohodnuté období a ve výši stanovené v pojistné smlouvě.


Doba trvání pojištění, pojistná doba

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.


Dožití

Okamžik, kdy se pojištěný dožije konce doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, a kterým pojištění končí.


Mimořádné pojistné

Pojistné uhrazené pojistníkem jednorázově nad rámec běžné platby nebo jednorázového pojistného. Mimořádné pojistné je možné vkládat kdykoliv v průběhu trvání pojištění


Obmyšlená osoba

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

Odbytné

Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok trvání pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na delší dobu než jeden rok anebo jde-li o pojištění již redukované, má pojistník právo, aby na jeho žádost bylo pojištění zrušeno s výplatou odbytného.


Odkupné

Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím ze zákona "odkupné".


Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění podle pojistné smlouvy.


Pojistník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění, může s pojistnou smlouvou disponovat je vlastníkem pojistky a zavázala se k placení pojistného.


Pojistná částka

Částka sjednaná v pojistné smlouvě pro případ smrti nebo jiné pojistné události sjednaná v pojistné smlouvě.


Pojistná smlouva

Představuje dvoustranný právní akt mezi pojišťovnou a klientem.


Pojistné plnění

Částka nebo důchod, které jsou podle pojistné smlouvy vyplaceny, nastane-li pojistná událost.


Pojistné podmínky

Podrobná úprava práv a povinností účastníků pojištění, která vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku.


Pojištěný

Osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje.


Tranše

Označení skupiny investorů, kteří si koupili produkt charakterizovaný specifickým rizikovým profilem a výnosem.

Obvykle se "tranšový produkt" prodává během přesně vymezených období. V případě ING Životní pojišťovny je tranšovým produktem například investiční životní pojištění ING Garance Plus.


Vstupní věk

Věk pojištěného určený jako rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění začít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.


Výročí

Den, na který připadá výročí počátku pojištění. Pokud takový den v měsíci není, připadne výroční den na poslední den takového měsíce.


Zajištění pojišťovny

Je převod části rizika, jež převzal pojistitel od pojištěných, na jiného organizátora pojištění označovaného jako zajistitel. Zajištění se někdy uvádí jako pojištění pojišťoven. Zajistitel nemá k pojištěným žádný smluvní vztah, chrání pouze pojistitele v případě velkých pojistných událostí, kdy se zpravidla podílí na výplatě pojistného plnění.