Přeskočit na: Obsah

Identifikace a kontrola klienta

Životní pojištění

Níže najdete pravidla týkající se identifikace a kontroly klienta, se kterými se můžete při jednání s námi běžně setkávat.  Uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“). V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto Zákona mají pojišťovny povinnost provádět identifikaci a kontrolu účastníků obchodu.

Co si představit pod pojmem identifikace klienta?

Identifikace klienta je úkon, při kterém zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta z průkazu totožnosti. Identifikaci provádíme při osobním setkání s klientem (tzn. tváří v tvář).

Kdy identifikace probíhá?

Identifikace probíhá zejména:

 • v rámci procesu uzavření pojistné smlouvy,
 • před výplatou finančních prostředků při částkách nad 25 000 Kč (např. v případě, že o výplatu finančních prostředků žádá osoba, která do doby výplaty identifikována nebyla),
 • pojišťovna identifikuje osobu, která má právo na plnění ze životního pojištění, nejpozději v době vyplacení pojistného plnění,
 • v dalších situacích stanovených výše zmíněným Zákonem.

Finanční prostředky nemohou být vyplaceny, pokud nebyla identifikace řádně provedena.

Které identifikační údaje máme povinnost zjišťovat, zaznamenávat a ověřovat?

Při identifikaci fyzické osoby:

 • zjišťujeme všechna jména a příjmení, místo narození, rodné číslo (u občanů ČR a osob, kterým bylo rodné číslo přiděleno orgány ČR na základě povolení k pobytu, u ostatních datum narození) a dále pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • ověříme identifikační údaje podle platného průkazu totožnosti, pokud jsou v průkazu uvedeny,
 • ověříme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti,
 • ověříme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný,
 • potvrdíme na formulář (či jiný dokument), že jsme identifikaci provedli.

Při identifikaci fyzické osoby podnikatele:

 • provedeme identifikaci fyzické osoby, jak je uvedeno výše,
 • zjišťujeme dále obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a IČ.

Při identifikaci právnické osoby:

 • zjistíme (z platného výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného platného dokladu, který potvrzuje existenci právnické osoby) název obchodní firmy včetně odlišujícího dodatku nebo další označení a dále pak sídlo, IČ nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí;
 • pokud je statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenáme i její identifikační údaje;
 • provedeme identifikaci fyzické osoby, která jménem právnické osoby jedná v konkrétním obchodu (v souladu s výše uvedeným postupem identifikace fyzické osoby nebo fyzické osoby jednající na základě plné moci);
 • u fyzické osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zjistíme údaje ke zjištění a ověření její totožnosti.

Při identifikaci svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti:

 • zjistíme jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu identifikace fyzické a právnické osoby.

V případě, že za klienta–fyzickou osobu -  jedná jiná osoba na základě plné moci:

 • provedeme identifikaci zmocněnce (podle pravidel pro identifikaci fyzické nebo právnické osoby),
 • požádáme zmocněnce o poskytnutí originálu plné moci, případně úředně ověřené kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; zmocněnec je povinen nám tuto plnou moc poskytnout.

V případě, že za klienta jedná zákonný zástupce nebo opatrovník:

 • provedeme identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zákonný zástupce je povinen doložit identifikační údaje zastoupeného, opatrovník je povinen předložit i příslušné rozhodnutí soudu.

Další údaje:

Zákon umožňuje získávat další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

Politicky exponovaná osoba:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda není klient politicky exponovanou osobou.
U klienta – politicky exponované osoby – zjišťujeme, jaký je jeho zdroj majetku. Definici politicky exponované osoby naleznete zde.

Mezinárodní sankce:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda klient není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Kdo je oprávněn provádět identifikaci klienta?

Identifikaci mohou jménem NN provádět zejména:

 • poradci pro finanční plánování,
 • makléři

Kdo další může identifikaci provádět?

Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.

Kdy provádíme kontrolu klienta?

Dle Zákona provádíme také kontrolu klienta zejména:

 • v případech, na které se vztahuje povinnost identifikace podle §7 odst. 2 písm. a) až c) Zákona, a to nejpozději před uskutečněním transakce,
 • v době trvání obchodního vztahu.

Co zahrnuje kontrola klienta?

Kontrola klienta zahrnuje zejména následující úkony:

 • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
 • zjišťování vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je pojišťovně známo o klientovi,
 • zjišťování a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.

Klienta můžeme požádat o předložení příslušných dokladů, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.
Jsme oprávněni z předložených dokumentů pořizovat kopie a zpracovávat informace k naplnění účelu uvedeného Zákona. Klient je povinen nám poskytnout informace, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.

Vážení klienti, děkujeme vám za dosavadní spolupráci a součinnost v naplňování požadavků tohoto Zákona.

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.