Přeskočit na: Obsah

Kontrola osob uvedených na sankčních seznamech

Vážení klienti,

Rádi bychom vás informovali, že na základě zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme povinni zjišťovat, zda klienti a ostatní osoby uvedené na smlouvě nejsou osobami, vůči nimž jsou uplatněny mezinárodní sankce.

Kontrolu provádíme oproti seznamům v souladu s platnou českou legislativou a také oproti seznamům, které jsou povinny kontrolovat všechny společnosti nadnárodní finanční skupiny NN Group, jejíž jsme součástí. Podle platných NN Group standardů provádíme kontrolu i ve vztahu k našim obchodním partnerům.

Kontrolu provádíme v rámci běžných opatření v průběhu procesu identifikace a následně opakovaně na pravidelné bázi po dobu obchodního vztahu, a to oproti následujícím sankčním seznamům:

  • Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009
  • EU Consolidated List of Sanctioned Persons, Groups, & Entities
  • Dutch Foreign Ministry Individuals & Organizations with Frozen Funds
  • Netherlands – National Sanctions List for Terrorism
  • United Nations Security Council (UNSC) Consolidated Sanctions List
  • Treasury Department OFAC Specially Designated Nationals List
  • US Treasury Department OFAC Consolidated Non-SDN Sanctions List

Pokud v průběhu identifikace účastníků zjistíme, že některá z osob je uvedena na sankčních seznamech, máme právo odstoupit od smlouvy do 45 dnů od jejího uzavření. O případném odstoupení bude pojišťovna pojistníka bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Důsledky odstoupení od smlouvy z důvodu uvedení osob na sankčních seznamech

Životní pojištění: Odstoupí-li pojišťovna od smlouvy z důvodu uvedení osob (pojistníka, pojištěného, obmyšleného nebo oprávněné osoby, a to včetně zastupujících osob) na sankčních seznamech, nahradí pojistníkovi zaplacené pojistné snížené o to, co již případně z pojištění plnila, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným. Odstoupí-li pojišťovna od smlouvy a získal-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojišťovně to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. Odstoupením se pojistná smlouva od počátku ruší.

Doplňkové penzijní připojištění: Odstoupí-li penzijní společnost od smlouvy z důvodu uvedení osob (účastníka nebo určené osoby, a to včetně zastupujících osob) na sankčních seznamech, uhradí účastníkovi veškeré zaplacené příspěvky, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným. Odstoupením se smlouva od počátku ruší.