Přeskočit na: Obsah

Politicky exponovaná osoba

Přesnou definici, kdo je politicky exponovanou osobou, stanovuje zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Politicky exponovanou osobou se rozumí:

a) a) fyzická osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (tzv. vnitrostátní PEP), jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci (tzv. zahraniční PEP);

b) fyzická osoba, která je

 • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Finanční analytický úřad zveřejnil na svých internetových stránkách v Příloze č. 1 Metodického pokynu č. 7 Opatření vůči politicky exponovaným osobám ze dne 15. 11. 2023 Vnitrostátní seznam funkcí politicky exponovaných osob, který pomáhá blíže specifikovat bod a) výše uvedené definice.

Je k dispozici zde:

Vnitrostátní seznam funkcí PEP

Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

 • Ministerstvo – ministr, náměstek ministra, státní tajemník,
 • Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
 • Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
 • Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
 • Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
 • Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
 • Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
 • Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
 • Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
 • Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
 • Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda,
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
 • Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
 • Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
 • Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
 • Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,
 • Digitální a informační agentura – ředitel, zástupce.

Člen Parlamentu České republiky

 • Poslanec,
 • senátor,
 • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • vedoucí Kanceláře Senátu.

Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové a vedoucí představitel územní samosprávy

 • Primátor,
 • náměstek primátora,
 • tajemník magistrátu,
 • ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
 • hejtman,
 • náměstek hejtmana,
 • ředitel krajského úřadu,
 • starosta obce s rozšířenou působností,
 • starosta městské části hlavního města Prahy uvedené v § 4 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky

 • Soudce Ústavního soudu,
 • soudce Nejvyššího správního soudu,
 • soudce Nejvyššího soudu,
 • nejvyšší státní zástupce.

Člen bankovní rady centrální banky

 • Guvernér,
 • viceguvernér,
 • člen bankovní rady České národní banky.

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru

 • Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
 • Bezpečnostní informační služba – ředitel,
 • Vojenské zpravodajství – ředitel,
 • Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
 • Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
 • Hradní stráž – velitel,
 • Vojenská kancelář prezidenta republika – náčelník.

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem

 • Člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídícího nebo kontrolního
 • orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl),
 • Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku
 • Ředitel a zástupce ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, členové správní rady a členové dozorčí rady VZP ČR
 • Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny, členové správní rady a členové dozorčí rady.

Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

 • Velvyslanci,
 • generální konzulové,
 • chargé d’affaires,
 • soudce Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora,
 • Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
 • vedoucí stálých misí České republiky při EU, NATO, OSN, OBSE, OECD a Radě Evropy.

Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku1

 • Mezinárodní organizace pro migraci – vedoucí kanceláře,
 • Světová zdravotnická organizace – Kancelář světové zdravotnické organizace – vedoucí kanceláře,
 • Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky – UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro
 • uprchlíky – Kancelář UNHCR v České republice – vedoucí kanceláře
 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě – OBSE – Dokumentační středisko v Praze – vedoucí kanceláře,
 • Spojené národy – Informační centrum OSN v Praze – vedoucí kanceláře.

Nejvyšší kontrolní úřad

 • prezident,
 • viceprezident,
 • členové úřadu

1 Seznam mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku, dostupný na https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/mise_mezinarodnich_organizaci_v_cr /index.html

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.