Přeskočit na: Obsah

NN Orange Bonus

Chraňte svůj životní styl

Životní pojištění NN Orange Bonus

Životní pojištění je tu proto, aby vám pomohlo, když se ve vašem životě stane něco neočekávaného.

Chrání vás pro případ možných rizik, která mohou nastat – nemoc, úraz, invalidita nebo úmrtí blízké osoby. Investiční životní pojištění kombinuje finanční ochranu pro případ nenadálých událostí a tvorbu investiční složky. Smyslem je především vytvořit finanční rezervu, která bude později sloužit k čerpání zvýšeného pojistného za krytá rizika.

Standardní vlastností investičního životního pojištění je jeho variabilita a flexibilita. V průběhu smlouvy lze většinu parametrů vašeho pojištění přizpůsobovat vašim aktuálním potřebám a životní situaci.

Vše podstatné o životním pojištění NN Orange Bonus najdete v přehledném produktovém materiálu.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Připojištění

Jedním z úkolů životního pojištění je zabezpečit vás a vaše blízké pro případ nenadálé životní události. Množství rizik, která mohou ohrozit finanční stabilitu vaší rodiny je široké.

Přitom není nutné myslet hned na nejhorší. Pojistná ochrana může mít nejrůznější charakter od pokrytí rizika smrti, invalidity a dalších závažných rizik až po drobnější pojistná krytí jako jsou dávky v pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici nebo drobné úrazy.

Posouzení, jaká konkrétní rizika by měla vaše pojistná smlouva obsahovat a jak vysoká má být vaše pojistná ochrana, je individuální. Optimální pojistnou ochranu vám dokáže namodelovat váš finanční poradce po důkladné analýze vaší současné situace a vašich potřeb do budoucnosti.

U nás si můžete vybrat z komplexní nabídky připojištění pro případ nejrůznějších životních situací:

Připojištění k investičnímu životnímu pojištění

Připojištění smrti

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Připojištění smrti z jakékoli příčiny

Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době trvání pojištění z jakékoli příčiny (nemoc i úraz). Nabízíme pojištění smrti jak na konstantní, tak také lineárně klesající pojistnou částku.

Připojištění smrti následkem úrazu

Pojištění pro případ, že v průběhu trvání pojištění dojde k úrazu, který do 3 let způsobí smrt pojištěného.

Připojištění pro případ invalidity

Nabízíme hned několik forem pojištění invalidity z důvodu nemoci či úrazu. Zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

 • Invalidita 1. stupně - byl přiznán invalidní důchod 1. stupně, což znamená pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
 • Invalidita 2. stupně - byl přiznán invalidní důchod 2. stupně, což znamená pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %
 • Invalidita 3. stupně - byl přiznán invalidní důchod 3. stupně, což znamená  pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Navíc je možné pojistit také invaliditu vyššího rozsahu (tzv. 4. stupeň či bezmocnost) - tzn. že kromě invalidity byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči pro stupeň závislosti III a více.

Všechny čtyři uvedené typy připojištění invalidity je možné sjednat ve variantě s konstantní i s klesající pojistnou částkou, přičemž je možné oba typy i kombinovat.

Připojištění invalidity 3.stupně

Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.  V případě, že bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za nižší stupeň, snižuje se o tuto hodnotu pojistná částka připojištění 3. stupně invalidity.

Invalidita 2. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze současně s připojištěním invalidity 3. stupně. Pojistná částka může být sjednána maximálně ve výši pojistné částky připojištění Invalidity 3. stupně.
Přiznáním invalidity 2. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. V případě, že bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za 1. stupeň invalidity, snižují se o tuto hodnotu pojistné částky připojištění vyšších stupňů. Pokud by bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za 3. stupeň, zaniklo by připojištění invalidity 2. stupně.

Invalidita 1. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze současně s připojištěními invalidiy 2. stupně a 3. stupně.
Pojistná částka může být sjednána maximálně ve výši pojistné částky připojištění invalidity 2. stupně.
Přiznáním invalidity 1. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.  Pokud by bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za vyšší stupeň, zaniklo by připojištění invalidity 1. stupně.

Zproštění od placení pojistného

Od přiznání invalidity 3. stupně přebírá pojišťovna za pojištěného povinnost platit pojistné, a to co po celou dobu trvání invalidity 3. stupně, nejdéle však do sjednaného konce připojištění.

Další připojištění

Připojištění dlouhodobé péče

Připojištění dlouhodobé péče LTC pomáhá pokrýt náklady na péči o pojištěného, který se stal nesoběstačným. Lze sjednat ve variantě dlouhodobé péče III. a IV. stupně, volitelně lze připojistit také II. stupeň.

Výplatu formou měsíčních příspěvků lze použít na kompenzaci ušlých příjmů pečující blízké osoby, na úpravu bydlení, potravinové doplňky, terénní nebo ambulantní sociální služby nebo na úhrady v pobytovém zařízení.

V případě vzniku pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění za každý započatý měsíc, kdy pojištěný splňuje podmínky pro příslušný stupeň dlouhodobé péče, do data úmrtí pojištěného, nejdéle však 10 let.

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Závažná onemocnění

V pojištění závažných onemocnění se zaměřujeme na čtyři nejzásadnější rizika: rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza. Pro tyto nemoci definujeme mírný, střední i vážný rozsah. Pro rakovinu definujeme i velmi mírný rozsah. Tomu také odpovídá vyplacené procento pojistné částky ve výši 12,5 % (rakovina velmi mírného rozsahu), 25 %, 50 % nebo 100 %. V případě infarktu se vyplácí vždy celá pojistná částka.

Rozšířená závažná onemocnění

Závažná onemocnění nás ohrožují čím dál více a stále častěji se objevují u mladších osob. Mají dopad nejen na nemocného, ale na celou jeho rodinu. 
  
Tato varianta znamená výplatu 100 % pojistné částky i v případě středního rozsahu nemocí těchto nemocí: rakoviny, mrtvice a roztroušené sklerózy středního rozsahu. (V základní variantě je v těchto případech vyplaceno 50 % pojistné částky.) 

Závažné zdravotní následky

Tyto základní nemoci lze rozšířit o pojištění závažných zdravotních následků. Proč zdravotních následků?

Nemocí existují tisíce a je prakticky nemožné vybrat pro pojištění ta nejzávažnější. NN Orange Risk proto nabízí pojištění závažných zdravotních následků, které mohou nastat následkem nemoci, ale i úrazu. Týkají se například omezení mobility, rizikových operací nebo ztráty či omezení funkce končetin, poruch zraku a sluchu a dalších. Pro jednotlivé následky jsou stanovena procenta z pojistné částky (25 %, 50 % a 100 %).

Oba typy lze sjednat ve variantě s konstantní i klesající pojistnou částkou, přičemž lze oba typy mezi sebou kombinovat.

ZO PLUS pro ženy

Jde o připojištění pro ženy zaměřené na závažné komplikace v těhotenství a vyjmenované vrozené vady narozeného dítěte. Toto připojištění lze sjednat pouze současně s připojištěním závažných onemocnění s konstantní pojistnou částkou.

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna pojištěné osobě ve výši 20 % pojistné částky sjednané pro připojištění závažných onemocnění a připojištění ZO PLUS pro ženy končí, přičemž se pojistná částka připojištění závažných onemocnění snižuje o vyplacené pojistné plnění.

Připojištění pro případ úrazu

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Orange Risk nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající procentu z pojistné částky, které je stanoveno v závislosti na rozsahu poškození a s přihlédnutím k sjednané progresi.  Progresivní plnění může dosáhnout až 500 % nebo při sjednání varianty PREMIUM až 1000 %  sjednané pojistné částky v závislosti na rozsahu trvalého následku a poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která je součástí smlouvy. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ji ovlivňuje povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad progrese: Pojistné plnění za ztrátu pravé ruky při autonehodě (které odpovídá poškození ve výši 60 %) bude činit 150 % z pojistné částky, v případě pojistné částky 1 000 000 Kč tedy 1 500 000 Kč.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení je podle oceňovací tabulky nejméně 3 dny. Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky (denní dávky) vynásobené počtem dní podle oceňovací tabulky, která je součástí smlouvy. Lze sjednat také doplňkové připojištění PROGRESE, díky kterému se plnění za závažnější úrazy zvyšuje na dvojnásobek (od 90 dnů) až trojnásobek (od 170 dnů). Cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného, a naopak ji ovlivňuje povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad: Pojištěný má sjednáno připojištění denního odškodného úrazu od 3 dnů na 300 Kč včetně PROGRESE. Při pádu si vážně zlomí hlezenní kost a v souvislosti s touto úplnou zlomeninou musí být operován. Za tento úraz bude pojišťovnou přiznáno odškodění za 300 dní (150 krát 2 → počet dní podle oceňovací tabulky DO krát koeficient progrese). Vyplaceno tedy bude 90 000 Kč.

Tip: Pojištění denního odškodného úrazu, trvalých následků úrazu od 1 % i smrti následkem úrazu (připojištění představujeme v části Připojištění pro případ smrti výše) lze rozšířit o doplňková připojištění „NA CESTY“, která zajistí výplatu dalšího plnění v případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost, při které pojištěný nemůže vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Za každý den pracovní neschopnosti (počínaje 29. nebo 61. dnem dle sjednané varianty) je vyplacena denní dávka platná k datu pracovní neschopnosti.

Pojistnou ochranu lze v případě varianty od 29. dne rozšířit o sjednání pracovní neschopnosti PLUS. Ta pojištěnému zajistí výplatu pojistného plnění i za 1. až 28. den trvání pracovní neschopnosti, pokud délka pracovní neschopnosti činila nejméně 29 dní.

Příklad: Klient má sjednanou pojistnou částku 500 Kč. Pojistné plnění při pracovní neschopnosti trvající 50 dní bude 11 000 Kč (výplata od 29. dne, tj. za 22 dní). V případě sjednání doplňkového připojištění pracovní neschopnosti PLUS však bude vyplaceno 25 000 Kč (výplata za celých 50 dní).

Připojištění pro případ hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin, a to za každý den hospitalizace. Uvedené se týká i hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Maximální délka výplaty je 730 dní.

Příklad: Pojistné plnění v případě hospitalizace trvající 10 dní bude při pojistné částce 500 Kč/den představovat 5 000 Kč.

Denní odškodné za léčení úrazu s progresí   (CHU5)

Content B

Všechna připojištění
 

Připojištění pro děti

V rámci Životního pojištění NN Orange Bonus lze pojistit celou rodinu – až 7 osob. Samozřejmě tedy máme připravenu širokou nabídku připojištění také pro děti. Uvedená připojištění je možné sjednat pro děti do 14 let, ale pojistnou ochranu jim mohou zajistit až do 26 let.

Vyberte si z nabídky připojištění pro děti:

Připojištění pro děti

Pojistná ochrana pro případ úrazu

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Orange Bonus nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající procentu z pojistné částky, které je stanoveno v závislosti na rozsahu poškození a s přihlédnutím k sjednané progresi.  Progresivní plnění může dosáhnout až 500 % nebo až 1000 % (při sjednání varianty PREMIUM) sjednané pojistné částky, v závislosti na rozsahu trvalého následku a poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která je součástí smlouvy.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení je podle oceňovací tabulky nejméně 3 dny. Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky (denní dávky) vynásobené počtem dní podle oceňovací tabulky, která je součástí smlouvy. Lze sjednat také doplňkové připojištění PROGRESE, díky kterému se plnění za závažnější úrazy zvyšuje na dvojnásobek (od 90 dnů) až trojnásobek (od 170 dnů).

Tip: Pojištění denního odškodného úrazu, trvalých následků úrazu od 1 % lze rozšířit o doplňková připojištění „NA CESTY“, která zajistí výplatu dalšího plnění v případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě.

Pojistná ochrana pro případ nemocí i úrazů

Závažná onemocnění dětí

Pojistná částka nebo procento z ní se vyplácí v případě vzniku závažného onemocnění nebo závažného zdravotního následku způsobeného nemocí či úrazem definovaného v pojistné smlouvě. Jedná se o:

 • rakovinu včetně nejmírnějších forem, všech forem „in situ“ a vybraných premaligních stavů (12,5 %, 25 %), ale i střední a vážný rozsah (50 % nebo 100 %)
 • poškození zraku a sluchu již od silné slabozrakosti (50 %), ztráty zraku jednoho oka (50 %) nebo těžké nedoslýchavosti (50 %) až po úplnou ztrátu zraku nebo sluchu (100 %)
 • rizikové operace, jako jsou operace nezhoubného nádoru mozku (50 %) nebo transplantace orgánů, kostní dřeně či nejnovější transplantace paže, nohy, obličeje apod. (100 %) – pojistné plnění se vyplácí již po zařazení na oficiální listinu pro transplantaci
 • ochrnutí či ztrátu končetin, které se může týkat jen jedné končetiny nebo dvou (50 %) nebo tří a více (100 %), přičemž za ochrnutí se považuje již ochrnutí od zápěstí, resp. kotníku dolů
 • neurologická onemocnění, jako jsou epilepsie, záněty mozku a mozkových blan (encefalitida, meningitida) s následky nebo upadnutí do kómatu (100 %)
 • následky vážných úrazů – vážné popáleniny a vážný úraz hlavy s následky
 • další nemoci – cukrovka 1. typu, závažné astma, náhrada kloubu protézou, selhání ledvin...

Přesné vymezení nemocí a zdravotních následků je vymezeno v pojistných podmínkách tohoto připojištění.

Invalidita dítěte

Pojistná částka se vyplácí v případě přiznání III. nebo IV. stupně závislosti, nebo přiznání invalidity 3. stupně anebo v případě snížené soběstačnosti podle naší definice.

Ošetřování dítěte

Sjednaná pojistná částka (denní dávka) se vyplácí za každý den ošetřování dítěte (počínaje 29. dnem), o které se z důvodu jeho onemocnění či úrazu musí starat dospělá osoba, a pokud toto ošetřování trvá minimálně 29 dní; plnění se poskytuje až 1 rok. Zahrnuty jsou i nemoci s kratší dobou léčení, za které se vyplácí odškodnění za fixně stanovený počet dní, i kdyby ošetřování bylo kratší (např. plané neštovice 10 dní, mononukleóza 30 dní).

Ošetřování dítěte může být sjednáno do 18 let věku pojištěného dítěte – narozdíl od ostatních zde uvedených dětských připojištění, která lze sjednat až do 26 let věku.

Hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin, a to za každý den hospitalizace. Uvedené se týká i hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Maximální délka výplaty je 730 dní.

 

Co byste měli vědět

Investiční životní pojištění je produkt, při jehož sjednání se vyplatí poradit se s odborníkem. Nad čím byste se měli zamyslet než smlouvu uzavřete?

Životní pojištění je vhodné zejména pro ty, pro které by změna zdravotního stavu znamenala výraznou finanční zátěž rodiny nebo blízkých. Proto je pojištění často nezbytné pro osoby s hypotékou nebo jinými životními závazky. Součástí investičního životního pojištění je i možnost tvorby finanční rezervy, kterou budete potřebovat za delší čas a jejíž hodnotu vám v případě, že se dožijete stanoveného věku, nebo v případě, že tuto smlouvu předčasně ukončíte, vyplatí pojišťovna.

Koho a co chránit?

Myslete na životní pojištění jako na finanční pojistku vaší rodiny zejména pro případ, že nebudete schopni své blízké zajistit.

Co řešit?

Představte si nepříznivé situace, které by vás mohly v životě potkat, a určete si, které by měly být pokryty výplatou plnění ze strany pojišťovny.

Můžu dělat změny?

Pokaždé když se změní vaše životní situace, tak máte možnost upravit si své životní pojištění na míru, např. pokud se vám narodí dítě. Je dobré si alespoň 1x ročně zkontrolovat, jestli je pojištění nastavené správně, tedy podle vašich potřeb.

Kdy začít?

Správný čas, kdy začít myslet na životní pojištění, je před významnými událostmi, které ovlivní váš život, jako jsou děti, manželství nebo koupě domu.

Kolik peněz potřebuji?

Máte možnost si sami definovat, kolik by vám měla pojišťovna vyplácet v případě nepříznivé události a jak dlouho.

Jak uchovám hodnotu svých prostředků?

Investujte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že jste pochopili všechna rizika spojená s vaší investicí. Pokud nemáte s investováním zkušenosti, nechte si poradit od odborníků.

Jak velké riziko snesu?

Způsob investování volte podle své aktuální životní situace. V určité fázi vám třeba vyhovuje vyšší míra rizika, ale pokud se blíží odchod do důchodu, je lépe investovat konzervativně.

Kolik mě to bude stát?

Je dobré neustále sledovat, které náklady jsou spojené s vaším životním pojištěním a jakým způsobem ovlivní hodnotu vaší finanční rezervy.

Časté otázky

Jak změnit údaje ve smlouvě?

Změnu kontaktních údajů jako je změna adresy, příjmení, kontaktního telefonu nebo e-mailu můžete provést více způsoby:

 • Údaje je možné změnit prostřednictvím online přístupu na Váš účet https://mojenn20.nn.cz/ (pokud produkt, který máte u nás sjednaný, tuto službu podporuje a máte sjednán autorizační telefon).
 • Žádost můžete zaslat poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, Praha 5. Formulář žádosti naleznete zde pod odkazem Změny smlouvy.
 • Telefonicky na čísle 244 090 800 v případě, že máte registrované číslo autorizačního telefonu.

Při žádosti o změnu uveďte číslo smlouvy, Vaše identifikační údaje, údaje, které chcete změnit, (upřesněte např., zda jde o adresu trvalého pobytu, korespondenční, případně obě). Pokud posíláte žádost písemně, připojte datum a Váš podpis. V případě změny jména je zapotřebí doložit kopii OP nebo oddacího listu.

V případě jiných změn typu zvýšení pojistné ochrany, změny připojištění, vinkulace pojistky ve prospěch banky, změna obmyšlené osoby apod. kontaktujte poradce, který s Vámi produkt sjednal, nebo se obraťte na naše Kontaktní centrum na telefonu 244 090 800 nebo emailem dotazy@nn.cz.

K čemu slouží autorizační mobilní číslo?

Díky autorizačnímu telefonu na své smlouvě můžete:

 • měnit a doplňovat údaje,
 • přiřazovat zaslané platby,
 • získat nové heslo do Online portálu.

Zaregistrujte si svůj mobilní telefon jako autorizační. Jak na to vám poradí naše kontaktní centrum na čísle 244 090 800.

Jak zaevidovat autorizační telefon?

Údaje na smlouvě můžete měnit i po telefonu nebo on-line. Pro autorizaci je potřebné, abyste si u nás zaregistrovali číslo mobilního telefonu, který chcete využívat pro autorizované operace.
Pošlete nám poštou na adresu, NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, Praha 5, vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu osobních údajů. Nezapomeňte vyplnit modře označená políčka v části ostatní údaje.

Jak zaslat platbu ve prospěch životního pojištění? Platební údaje

Číslo příspěvkového účtu: 1000588419/3500

Název a sídlo banky:
ING Bank N.V. Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Variabilní symbol:
číslo pojistné smlouvy

Konstantní symbol (nepovinný):
•    3558
•    3559 (při platbě složenkou)

Specifický symbol:
•    pro běžné pojistné: 0000000011
•    pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace: 0000000022
•    pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací: 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu
•    příspěvek zaměstnavatele: IČ + 11 pro běžné pojistné nebo IČ + 22 pro mimořádné pojistné

V případě, že jste uvedli chybné platební údaje jako variabilní nebo specifický symbol, zašlete do NN Pojišťovny žádost o přiřazení platby. Pro tento účel použijte formulář Žádost o přiřazení platby. K formuláři zároveň přiložte doklad k platbě (např. výpis z účtu, závěrečné vyúčtování, příp. útržek ze složenky aj.) pro možnou identifikaci vlastníka platby. Vše zašlete na naši adresu: NN Životní pojišťovna N.V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Kdy má splatnost zaplacení pojistného?

Je to první den měsíce, za který má být pojistné zaplaceno. Doporučujeme nastavit si termín platby na poslední týden předchozího měsíce.

Co znamená hodnota investice?

Hodnota investice představuje hodnotu základních a akumulačních podílových jednotek. Jednoduše řečeno je to cena podílové jednotky násobená počtem kusů podílových jednotek (základních i akumulačních).

Jedná se o jiné číslo, než je hodnota odkupného nebo částka pro mimořádný výběr.
Pro mimořádný výběr je rozhodná hodnota investice tvořena z akumulačních jednotek.
Základní jednotky slouží zejména k úhradě počátečních nákladů, popř. nákladů spojených se změnou (navýšením) pojistného. Akumulační jednotky slouží k úhradě rizikového pojistného a dalších poplatků, např. za správu finančních fondů.
Zbylé jednotky jsou použity pro tvorbu hodnoty investice (podílových jednotek) tvořené z akumulačních jednotek. Z pojistného je vždy před zainvestováním do základních nebo akumulačních jednotek stržen variabilní poplatek.

Jaké poplatky jsou účtovány v produktu NN Orange Bonus?

Kompletní strukturu poplatků uvádíme v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí všeobecných pojistných podmínek. Dostáváte je při sjednání pojištění a můžete je najít pro konkrétní pojištění také v záložce Dokumenty ke stažení .

Konkrétní výši stržených poplatků najdete ve svém Online účtu.

V případě, že potřebujete ještě nějaké informace doplnit, jsme Vám k dispozici na telefonu 244 090 800 v pracovních dnech od 8 do 18 hod.

Kdy dostanu roční výpis?

Roční výpis zasíláme pravidelně jednou ročně při výročí smlouvy. Výročním dnem je den, který se shoduje s technickým počátkem pojištění uvedeným v pojistné smlouvě (je to den dohodnutý v pojistné smlouvě, kdy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné).

Je mé životní pojištění daňově uznatelné?

Základní podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně v souvislosti s platbou pojistného na soukromé životní pojištění:

 • pojistná smlouva je uzavřena mezi fyzickou osobou jako pojistníkem a pojišťovnou
 • pojistník a pojištěný je totožná osoba
 • jedná se o některé z následujících typů pojištění: - pojištění pro případ dožití - pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • pravidlo 2 x 60: výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let
 • maximální limit odpočtu pojistného je 24.000 Kč za rok (z běžně hrazeného pojistného jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění)

Do svých odpočtů nemůžete zahrnout příspěvek zaměstnavatele. U něj uplatňuje odpočet zaměstnavatel. Podle zákona se zaměstnavatelům daňová potvrzení nevydávají. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, kterou jim zaměstnanec předá.

 Jak uplatnit daňový odpočet?

Pokud máte na odpočet nárok ( tzn. splňujete všechny níže uvedené podmínky), zašleme Vám potvrzení.

Zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání sami, odpočet za klienta může uplatnit zaměstnavatel. Stačí donést potvrzení o výši zaplacených příspěvků mzdové účtárně a to nejpozději do 15. února. Činí-li tak zaměstnanec poprvé, je nutné předložit také smlouvu o životním pojištění. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně bude případný přeplatek vrácen a klient jej obdrží spolu s výplatou.

Jako podnikatel - OSVČ přikládáte potvrzení k daňovému přiznání. V prvním roce je třeba předložit také smlouvu o životním pojištění.

Co když pojištění předčasně ukončím, musím dodaňovat?

Pokud pojištění předčasně ukončíte nebo změníte jeho parametry tak, že přestane splňovat podmínky daňového zvýhodnění, zaniká Váš nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. V tom případě máte povinost za zdaňovací období, ve kterém k tomu došlo, podat daňové přiznání a v něm jako příjem uvést částky, o které jste si v předchozích letech základ daně snížil.

Co dělat, když nemám kontakt na svého poradce?

Zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře Vaše identifikační údaje (jméno, adresa, číslo pojistné smlouvy) a my Vám zašleme kontakt na poradce, který se Vám bude věnovat.

Jaké jsou naše fakturační údaje?

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5

IČ: 407 63 587
DIČ: CZ699004730 


Finanční fondy životního pojištění

Informace o finančních fondech životního pojištění

Nabídka fondů


Pojistná událost

Formuláře pro nahlášení
pojistné události

Přejít na stránku

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.