Přeskočit na: Obsah

NN Orange Invest

Investice pro budoucnost

NN Orange Invest

Nikdy nevíte, co život přinese

Dobře víme, že životní situace se mění každým dnem. Ideální je mít produkt, který se jim dokáže vždy přizpůsobit.

Na to jsme mysleli a připravili prémiové životní pojištění za atraktivní cenu, které vás bude provázet celý život.

S NN Orange Investem můžete také výhodně investovat, a to s minimálním poplatkovým zatížením. Je jen na vás, jak často a kolik peněz budete do investiční složky posílat.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Připojištění

Připojistěte si rizika, se kterými se sami těžko vypořádáte

Vyberte si z nabídky připojištění pro případ různých nepříznivých životních situací, jako je:

 • úmrtí,
 • invalidita,
 • závažná onemocnění,
 • trvalé následky úrazu, nebo například potřeba dlouhodobé péče.

Připojištění k investičnímu životnímu pojištění

Připojištění smrti

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Připojištění smrti z jakékoli příčiny

Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době trvání pojištění z jakékoli příčiny (nemoc i úraz). Nabízíme pojištění smrti jak na konstantní, tak také lineárně klesající pojistnou částku.

Připojištění smrti následkem úrazu

Pojištění pro případ, že v průběhu trvání pojištění dojde k úrazu, který do 3 let způsobí smrt pojištěného.

Připojištění pro případ invalidity

Nabízíme hned několik forem pojištění invalidity z důvodu nemoci či úrazu. Zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

 • Invalidita 1. stupně - byl přiznán invalidní důchod 1. stupně, což znamená pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
 • Invalidita 2. stupně - byl přiznán invalidní důchod 2. stupně, což znamená pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %
 • Invalidita 3. stupně - byl přiznán invalidní důchod 3. stupně, což znamená  pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %

Navíc je možné pojistit také invaliditu vyššího rozsahu (tzv. 4. stupeň či bezmocnost) - tzn. že kromě invalidity byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči pro stupeň závislosti III a více.

Všechny čtyři uvedené typy připojištění invalidity je možné sjednat ve variantě s konstantní i s klesající pojistnou částkou, přičemž je možné oba typy i kombinovat.

Připojištění invalidity 3.stupně

Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.  V případě, že bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za nižší stupeň, snižuje se o tuto hodnotu pojistná částka připojištění 3. stupně invalidity.

Invalidita 2. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze současně s připojištěním invalidity 3. stupně. Pojistná částka může být sjednána maximálně ve výši pojistné částky připojištění Invalidity 3. stupně.
Přiznáním invalidity 2. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. V případě, že bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za 1. stupeň invalidity, snižují se o tuto hodnotu pojistné částky připojištění vyšších stupňů. Pokud by bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za 3. stupeň, zaniklo by připojištění invalidity 2. stupně.

Invalidita 1. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze současně s připojištěními invalidiy 2. stupně a 3. stupně.
Pojistná částka může být sjednána maximálně ve výši pojistné částky připojištění invalidity 2. stupně.
Přiznáním invalidity 1. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.  Pokud by bylo během pojistné doby vyplaceno pojistné plnění za vyšší stupeň, zaniklo by připojištění invalidity 1. stupně.

Další připojištění

Připojištění dlouhodobé péče

Připojištění dlouhodobé péče LTC pomáhá pokrýt náklady na péči o pojištěného, který se stal nesoběstačným. Lze sjednat ve variantě dlouhodobé péče III. a IV. stupně, volitelně lze připojistit také II. stupeň.

Výplatu formou měsíčních příspěvků lze použít na kompenzaci ušlých příjmů pečující blízké osoby, na úpravu bydlení, potravinové doplňky, terénní nebo ambulantní sociální služby nebo na úhrady v pobytovém zařízení.

V případě vzniku pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění za každý započatý měsíc, kdy pojištěný splňuje podmínky pro příslušný stupeň dlouhodobé péče, do data úmrtí pojištěného.

Připojištění dlouhodobé péče s doživotní výplatou je daňové uznatelné. Klient si tedy pojistné za toto riziko může odečíst od svého základu daně, příspěvek na toto připojištění zaplacený zaměstnavatelem je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob.

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Závažná onemocnění

V pojištění závažných onemocnění se zaměřujeme na čtyři nejzásadnější rizika: rakovina, infarkt, mrtvice a roztroušená skleróza. Pro tyto nemoci definujeme mírný, střední i vážný rozsah. Pro rakovinu definujeme i velmi mírný rozsah. Tomu také odpovídá vyplacené procento pojistné částky ve výši 12,5 % (rakovina velmi mírného rozsahu), 25 %, 50 % nebo 100 %. V případě infarktu se vyplácí vždy celá pojistná částka.

Rozšířená závažná onemocnění

Závažná onemocnění nás ohrožují čím dál více a stále častěji se objevují u mladších osob. Mají dopad nejen na nemocného, ale na celou jeho rodinu. 
  
Tato varianta znamená výplatu 100 % pojistné částky i v případě středního rozsahu nemocí těchto nemocí: rakoviny, mrtvice a roztroušené sklerózy středního rozsahu. (V základní variantě je v těchto případech vyplaceno 50 % pojistné částky.)

Závažné zdravotní následky

Tyto základní nemoci lze rozšířit o pojištění závažných zdravotních následků. Proč zdravotních následků?

Nemocí existují tisíce a je prakticky nemožné vybrat pro pojištění ta nejzávažnější. NN Orange Invest proto nabízí pojištění závažných zdravotních následků, které mohou nastat následkem nemoci, ale i úrazu. Týkají se například omezení mobility, rizikových operací nebo ztráty či omezení funkce končetin, poruch zraku a sluchu a dalších. Pro jednotlivé následky jsou stanovena procenta z pojistné částky (25 %, 50 % a 100 %).

Oba typy lze sjednat ve variantě s konstantní i klesající pojistnou částkou, přičemž lze oba typy mezi sebou kombinovat.

ZO PLUS pro ženy

Jde o připojištění pro ženy zaměřené na závažné komplikace v těhotenství a vyjmenované vrozené vady narozeného dítěte. Toto připojištění lze sjednat pouze současně s připojištěním závažných onemocnění s konstantní pojistnou částkou.

Pojistné plnění vyplatí pojišťovna pojištěné osobě ve výši 20 % pojistné částky sjednané pro připojištění závažných onemocnění a připojištění ZO PLUS pro ženy končí, přičemž se pojistná částka připojištění závažných onemocnění snižuje o vyplacené pojistné plnění.

Připojištění pro případ úrazu

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Orange Invest nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající procentu z pojistné částky, které je stanoveno v závislosti na rozsahu poškození a s přihlédnutím k sjednané progresi.  Progresivní plnění může dosáhnout až 500 % nebo při sjednání varianty PREMIUM až 1000 % sjednané pojistné částky v závislosti na rozsahu trvalého následku a poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která je součástí smlouvy. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného, a naopak ji ovlivňuje povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad progrese: Pojistné plnění za ztrátu pravé ruky při autonehodě (které odpovídá poškození ve výši 60 %) bude činit 150 % z pojistné částky, v případě pojistné částky 1 000 000 Kč tedy 1 500 000 Kč.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení je podle oceňovací tabulky nejméně 3 dny. Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky (denní dávky) vynásobené počtem dní podle oceňovací tabulky, která je součástí smlouvy. Lze sjednat také doplňkové připojištění PROGRESE, díky kterému se plnění za závažnější úrazy zvyšuje na dvojnásobek (od 90 dnů) až trojnásobek (od 170 dnů). Cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného, a naopak ji ovlivňuje povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad: Pojištěný má sjednáno připojištění denního odškodného úrazu od 3 dnů na 300 Kč včetně PROGRESE. Při pádu si vážně zlomí hlezenní kost a v souvislosti s touto úplnou zlomeninou musí být operován. Za tento úraz bude pojišťovnou přiznáno odškodění za 300 dní (150 krát 2 → počet dní podle oceňovací tabulky DO krát koeficient progrese). Vyplaceno tedy bude 90 000 Kč.

Tip: Pojištění denního odškodného úrazu, trvalých následků úrazu od 1 % i smrti následkem úrazu (připojištění představujeme v části Připojištění pro případ smrti výše) lze rozšířit o doplňková připojištění „NA CESTY“, která zajistí výplatu dalšího plnění v případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost, při které pojištěný nemůže vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Za každý den pracovní neschopnosti (počínaje 29. nebo 61. dnem dle sjednané varianty) je vyplacena denní dávka platná k datu pracovní neschopnosti.

Pojistnou ochranu lze v případě varianty od 29. dne rozšířit o sjednání pracovní neschopnosti PLUS. Ta pojištěnému zajistí výplatu pojistného plnění i za 1. až 28. den trvání pracovní neschopnosti, pokud délka pracovní neschopnosti činila nejméně 29 dní.

Příklad: Klient má sjednanou pojistnou částku 500 Kč. Pojistné plnění při pracovní neschopnosti trvající 50 dní bude 11 000 Kč (výplata od 29. dne, tj. za 22 dní). V případě sjednání doplňkového připojištění pracovní neschopnosti PLUS však bude vyplaceno 25 000 Kč (výplata za celých 50 dní).

Připojištění pro případ hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin, a to za každý den hospitalizace. Uvedené se týká i hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Maximální délka výplaty je 730 dní.

Příklad: Pojistné plnění v případě hospitalizace trvající 10 dní bude při pojistné částce 500 Kč/den představovat 5 000 Kč.

Připojištění zajištění finančních závazků

Pokud se klient stane invalidním, ať už následkem nemoci nebo úrazu, je vždy ohrožena životní úroveň jeho samotného i jeho rodiny, a to z důvodu velkého poklesu příjmu. Klientovi přitom zůstávají finanční závazky a veškeré náklady, některé se mohou dokonce zvýšit.

Sjednáním tohoto připojištění získá náš klient jistotu, že pokud mu bude přiznána invalidita 3. stupně, bude mu vyplácena pravidelná měsíční renta, která může sloužit k placení pojistného, ale i pokrytí jiných finančních závazků, jako jsou např. platby na penzijní spoření, školné atd.

Denní odškodné za léčení úrazu s progresí   (CHU5)

Content B

Všechna připojištění

Připojištění pro děti

Vyberte svým dětem z řady připojištění rizik úrazu a nemoci

Uvedená připojištění je možné sjednat pro děti do 14 let, ale pojistnou ochranu jim mohou zajistit až do 26 let.

Připojištění pro děti

Pojistná ochrana pro případ úrazu

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Orange Invest nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající procentu z pojistné částky, které je stanoveno v závislosti na rozsahu poškození a s přihlédnutím k sjednané progresi.  Progresivní plnění může dosáhnout až 500 % nebo až 1000 % (při sjednání varianty PREMIUM) sjednané pojistné částky, v závislosti na rozsahu trvalého následku a poškození uvedeného v oceňovací tabulce, která je součástí smlouvy.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení je podle oceňovací tabulky nejméně 3 dny. Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky (denní dávky) vynásobené počtem dní podle oceňovací tabulky, která je součástí smlouvy. Lze sjednat také doplňkové připojištění PROGRESE, díky kterému se plnění za závažnější úrazy zvyšuje na dvojnásobek (od 90 dnů) až trojnásobek (od 170 dnů).

Tip: Pojištění denního odškodného úrazu, trvalých následků úrazu od 1 % lze rozšířit o doplňková připojištění „NA CESTY“, která zajistí výplatu dalšího plnění v případě úrazu způsobeného při dopravní nehodě.

Pojistná ochrana pro případ nemocí i úrazů

Závažná onemocnění dětí

Pojistná částka nebo procento z ní se vyplácí v případě vzniku závažného onemocnění nebo závažného zdravotního následku způsobeného nemocí či úrazem definovaného v pojistné smlouvě. Jedná se o:

 • rakovinu včetně nejmírnějších forem, všech forem „in situ“ a vybraných premaligních stavů (12,5 %, 25 %), ale i střední a vážný rozsah (50 % nebo 100 %)
 • poškození zraku a sluchu již od silné slabozrakosti (50 %), ztráty zraku jednoho oka (50 %) nebo těžké nedoslýchavosti (50 %) až po úplnou ztrátu zraku nebo sluchu (100 %)
 • rizikové operace, jako jsou operace nezhoubného nádoru mozku (50 %) nebo transplantace orgánů, kostní dřeně či nejnovější transplantace paže, nohy, obličeje apod. (100 %) – pojistné plnění se vyplácí již po zařazení na oficiální listinu pro transplantaci
 • ochrnutí či ztrátu končetin, které se může týkat jen jedné končetiny nebo dvou (50 %) nebo tří a více (100 %), přičemž za ochrnutí se považuje již ochrnutí od zápěstí, resp. kotníku dolů
 • neurologická onemocnění, jako jsou epilepsie, záněty mozku a mozkových blan (encefalitida, meningitida) s následky nebo upadnutí do kómatu (100 %)
 • následky vážných úrazů – vážné popáleniny a vážný úraz hlavy s následky
 • další nemoci – cukrovka 1. typu, závažné astma, náhrada kloubu protézou, selhání ledvin...

Přesné vymezení nemocí a zdravotních následků je vymezeno v pojistných podmínkách tohoto připojištění.

Invalidita dítěte

Pojistná částka se vyplácí v případě přiznání III. nebo IV. stupně závislosti, nebo přiznání invalidity 3. stupně anebo v případě snížené soběstačnosti podle naší definice.

Ošetřování dítěte

Sjednaná pojistná částka (denní dávka) se vyplácí za každý den ošetřování dítěte (počínaje 29. dnem), o které se z důvodu jeho onemocnění či úrazu musí starat dospělá osoba, a pokud toto ošetřování trvá minimálně 29 dní; plnění se poskytuje až 1 rok. Zahrnuty jsou i nemoci s kratší dobou léčení, za které se vyplácí odškodnění za fixně stanovený počet dní, i kdyby ošetřování bylo kratší (např. plané neštovice 10 dní, mononukleóza 30 dní).

Ošetřování dítěte může být sjednáno do 18 let věku pojištěného dítěte – narozdíl od ostatních zde uvedených dětských připojištění, která lze sjednat až do 26 let věku.

Hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu trvající alespoň 24 hodin, a to za každý den hospitalizace. Uvedené se týká i hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem.

Maximální délka výplaty je 730 dní.

 

Co byste měli vědět

Životní pojištění je vhodné zejména pro ty, pro které by změna zdravotního stavu znamenala výraznou finanční zátěž rodiny nebo blízkých. Pro osoby s hypotékou nebo jinými závazky je životní pojištění téměř nezbytné. Čemu je dobré věnovat při sjednání životního pojištění pozornost?

Jak se pojistit

Doporučujeme v první řadě sjednat zajištění pro případ rizik, která by mohla znamenat zásadní finanční dopad do rozpočtu Vaší domácnosti. Mezi tato rizika patří invalidita, závažná onemocnění a samozřejmě smrt. Až v dalším kroku je vhodné zvážit sjednání rizik s krátkodobějším finančním dopadem, jako je pracovní neschopnost, hospitalizace, denní odškodné úrazu a podobně.

Garance

Pojištění se sjednává většinou na desítky let a nikdo neví, co se během této doby stane. Mohou se změnit zákony, ekonomická situace státu i tržní prostředí. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, jakou garanci Vám životní pojišťovna zaručuje.

Životní pojištění NN Orange Invest získal unikátní garanci prověřenou odborníky. Držíme definice invalidity a dlouhodobé péče i při změně sociálního systému. Připojištění smrti, závažných onemocnění ani invalidity vám před koncem pojistné doby nevypovíme.

Obsah pojištění, výluky a čekací doby

Je dobré seznámit se s pojistnými podmínkami, co je obsahem pojištění, jak je definována pojistná událost a jaké jsou výluky v pojištění – tedy případy, za které pojišťovna nevyplácí pojistné plnění. Součástí pojištění jsou také čekací doby, což je lhůta běžící od počátku pojištění, po kterou pojišťovně nevzniká povinnost vyplácet pojistné plnění za události způsobené nemocí.

U NN Orange Invest najdete výluky v jediném článku všeobecných pojistných podmínek. Stejně tak jako vymezení čekacích dob, které činí – pokud jsou uplatňovány – jednotně 2 měsíce (pouze pro skutečnosti spojené s těhotenstvím a porodem je čekací doba 8 měsíců).

Časté otázky

Jak nahlásit pojistnou událost?

Máte několik možností, jak nás můžete v této souvislosti kontaktovat:

 • Obraťte se na svého poradce, který vám pomůže vyřídit vše potřebné.
 • Požádejte o pomoc pracovníky kontaktního centra NN prostřednictvím telefonu 244 090 800 nebo e-mailu dotazy@nn.cz.
 • Pokud se jedná o pracovní neschopnost, hospitalizaci, denní odškodné úrazu nebo ošetřovné, máte možnost využít online hlášení pojistné události na stránce www.nn.cz/nahlaseni.
Jak správně hradit pojistné?

Pojistné se hradí bankovním převodem.

 • Číslo účtu příjemce: 1000588419/3500
 • Variabilní symbol: číslo pojistné smlouvy
 • Specifický symbol:   11 pro běžné pojistné nebo 22 pro mimořádné pojistné

Pojistné je splatné vždy k 1. dni v měsíci v závislosti na zvolené frekvenci placení – lze jej platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

K čemu slouží autorizační telefon?

Díky autorizačnímu telefonu máte možnost provádět změny na své smlouvě bez podpisu. Využijete jej také v případě on-line hlášení škody. Jde o efektivní a bezpečnou cestu, jak zkrátit a zjednodušit naši vzájemnou komunikaci ohledně Vaší smlouvy.

Autorizační telefon máte možnost zadat přímo na pojistné smlouvě. Pokud jste tuto možnost nevyužili, obraťte se na naše Klientské centrum 244 090 800, kde Vám pomohou zadat autorizační mobil dodatečně.

Jaké poplatky jsou spojeny s tímto pojištěním?

Informace o  zpoplatnění  naleznete v obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy.

Je pojištění NN Orange Invest daňově uznatelné?

Daňově uznatelné jsou pouze platby mimořádného pojistného a pojistné za připojištění dlouhodobé péče s doživotní výplatou. Pojistné za žádná další připojištění ani za hlavní pojištění pro případ smrti daňově uznatelné není.


Finanční fondy životního pojištění

Informace o finančních fondech životního pojištění

Nabídka fondů


Pojistná událost

Formuláře pro nahlášení
pojistné události

Přejít na stránku

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.