Přeskočit na: Obsah

Identifikace a kontrola klienta

Penze

Vážení klienti,

níže si vás dovolujeme informovat o základních pravidlech týkajících se identifikace a kontroly klienta, se kterými se můžete při jednání s námi běžně setkávat.  Uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“). V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto Zákona mají penzijní společnosti povinnost provádět identifikaci a kontrolu účastníků obchodu.

Co si představit pod pojmem identifikace klienta?

Identifikace klienta je úkon, při kterém zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta z průkazu totožnosti. Identifikaci provádíme při osobním setkání s klientem (tzn. tváří v tvář).

Kdy identifikace probíhá?

Identifikace probíhá zejména:

 • v rámci procesu uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,
 • před výplatou finančních prostředků nad hodnotu 1000 eur, nebyl-li příjemce dávky identifikován dříve,
 • v případě, kdy klient překročí limity stanovené zákonem pro zjednodušenou identifikaci (tj. v případě, že jednorázový vklad přesáhl částku 2500 eur nebo pokud souhrn vkladů v jednom kalendářním roce přesáhl částku 1000 eur),
 • v dalších situacích stanovených výše zmíněným Zákonem.


Finanční prostředky nemohou být vyplaceny, pokud nebyla identifikace řádně provedena.

Které identifikační údaje máme povinnost zjišťovat, zaznamenávat a ověřovat?

Při identifikaci fyzické osoby:

 • zjišťujeme všechna jména a příjmení, rodné číslo (u občanů ČR a osob, kterým bylo rodné číslo přiděleno orgány ČR na základě povolení k pobytu, u ostatních datum narození) a dále pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • ověříme identifikační údaje podle platného průkazu totožnosti, pokud jsou v průkazu uvedeny,
 • ověříme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti,
 • ověříme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný,
 • potvrdíme na formulář (či jiný dokument), že jsme identifikaci provedli.


V případě, že za klienta–fyzickou osobu  jedná jiná osoba na základě plné moci:

 • provedeme identifikaci zmocněnce (podle pravidel pro identifikaci fyzické nebo právnické osoby),
 • požádáme zmocněnce o poskytnutí originálu plné moci, případně úředně ověřené kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; zmocněnec je povinen nám tuto plnou moc poskytnout.


V případě, že za klienta jedná zákonný zástupce nebo opatrovník:

 • provedeme identifikaci zákonného zástupce nebo opatrovníka. Zákonný zástupce je povinen doložit identifikační údaje zastoupeného, opatrovník je povinen předložit i příslušné rozhodnutí soudu.


Další údaje:

Zákon umožňuje získávat další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.


Politicky exponovaná osoba:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda není klient politicky exponovanou osobou.
U klienta – politicky exponované osoby – zjišťujeme, jaký je jeho zdroj majetku. Definici politicky exponované osoby naleznete zde.


Mezinárodní sankce:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda klient není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Kdo je oprávněn provádět identifikaci klienta?

Identifikaci mohou jménem NN provádět zejména:

 • poradci pro finanční plánování,
 • makléři

 • Kdo další může identifikaci provádět?

  Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci sepíše veřejnou listinu. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.
 •  

  Kdy provádíme kontrolu klienta?

  • Dle Zákona provádíme také kontrolu klienta, a to zejména:
    
   • v případech, na které se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. a) až c) Zákona, a to nejpozději před uskutečněním transakce,
   • a dále také v době trvání obchodního vztahu.
    

   Co zahrnuje kontrola klienta?

   Kontrola klienta zahrnuje zejména následující úkony:
    
   • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
   • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je penzijní společnosti známo o klientovi,
   • zjišťování a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
   Klienta můžeme požádat o předložení příslušných dokladů, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.
   Jsme oprávněni z předložených dokumentů pořizovat kopie a zpracovávat informace k naplnění účelu uvedeného Zákona. Klient je povinen nám poskytnout informace, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.

    

   Vážení klienti, děkujeme vám za dosavadní spolupráci a součinnost v naplňování požadavků tohoto Zákona.


  •  
  •  
  •  
  •