Přeskočit na: Obsah

Identifikace skutečného majitele

Životní pojištění

NN Group naplňuje regulatorní požadavky stanovené nejen českou legislativou, ale i standardy platné pro Nizozemské království  a v neposlední řadě také regulatorní požadavky Evropské unie. Výklad zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - „Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act“- ze strany holandské Národní banky ukládá NN některé dodatečné povinnosti oproti stávajícím zvyklostem na českém trhu. Jedním z příkladů je i rozšířená definice klienta a s tím související požadavek na dodatečné informace ohledně vlastnické struktury právnických osob. Za klienta je dle holandské legislativy považován každý, s kým má finanční instituce platební styk, tedy od něj přijímá nebo mu poukazuje finanční prostředky, a to bez jakéhokoli limitu.

V souvislosti s výše uvedeným požadavkem žádáme naše obchodní partnery a klienty při navázání spolupráce o vyplnění údajů o skutečném majiteli společnosti, a to formou čestného prohlášení.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která má právo společnost, za níž je čestné prohlášení vyplňováno, zastupovat.

K naplnění výše uvedených požadavků nám slouží formulář, s kterým se při jednání s námi můžete setkat. Formulář poskytne osoba, která s vámi jedná jménem NN.

Pro informaci uvádíme definici skutečného majitele podle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění:

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb. upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo
b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Děkujeme vám za dosavadní součinnost při naplňování těchto konkrétních regulatorních požadavků.

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.