Přeskočit na: Obsah

Informace o FATCA a standardech NN k obchodování s americkými osobami

Informace o FATCA a standardech NN k obchodování
s americkými osobami

NN Životní pojišťovna, N.V., pobočka pro Českou republiku (dále jen pojišťovna) naplňuje regulatorní požadavky stanovené nejen českou legislativou a Evropskou unií, ale i standardy finanční skupiny NN Group. Jedním z nich je například NN Group Standard Obchodování s US osobami, který definuje pravidla nabízení produktů s možností tvorby kapitálové hodnoty, resp. omezuje distribuci těchto produktů pro americké osoby.

Proč nejsou produkty rezervotvorného životního pojištění vhodné pro americké osoby?

Rezervotvorné produkty životního pojištění (jako např. v současné době nabízené produkty NN Smart a NN Orange Bonus) nejsou registrovány podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „USA“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry, a z toho důvodu nejsou vhodné a určené pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty USA, držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v USA nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

Co je to FATCA a co znamená?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je daňový zákon, který byl přijat v USA dne 18. 3. 2010. Účelem tohoto zákona je zabránit daňovým únikům prostřednictvím získávání informací o amerických daňových příslušnících a vytvoření celosvětové sítě spolupracujících subjektů.

Pojišťovna je povinna dodržovat požadavky FATCA od 1. 7. 2014, které vyplývají z mezivládní dohody (IGA – Intergovernmental agreement) uzavřené mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou. Tyto povinnosti jsou promítnuty v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících předpisů.

Na základě uvedeného zákona je pojišťovna povinna vykonávat zejména ve vztahu ke svým klientům povinnosti spočívající v prověřování a zjišťování amerických indicií, případných daňových vazeb klientů se Spojenými státy americkými a případné zjištěné údaje oznamovat příslušnému správci daně za podmínek stanovených zákonem.

U jakých pojistných smluv je nutné informace zjišťovat?

Povinnosti se týkají pojistných smluv s tvorbou kapitálové hodnoty (investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění).

Co jsou to formuláře W-8 a W-9, a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete pojišťovnou požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov.

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Proč není produkt životního pojištění NN Smart vhodný pro Americké osoby?

Produkt životního pojištění NN Smart není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „USA“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry, a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty USA, držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v USA nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

„Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:
a)    Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a
b)    Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

„Americká fyzická osoba“:
a)    jakákoli osoba mající bydliště v USA;
b)    jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
c)    jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN;
d)   a jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

„Americká právnická osoba“:
a)    jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
I.    pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
II.    americké banky nebo makléře-obchodníka;
b)    jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
c)    jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN;
d)  a jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.