Přeskočit na: Obsah

Slovník pojmů

NN Orange Risk

Nejčastější pojmy se kterými se můžete setkat v našich dokumentech

Pojistník

Osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Oprávněná osoba

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Obmyšlený

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Škodná událost

Skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Pojištění obnosové

Pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj.dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Pojistné nebezpečí

Možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistné plnění

Peněžní částka, vyplacená jednorázově nebo formou důchodu, nastane-li pojistná událost.

Pojistná doba

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Pojistné období

Časové období, za které je placeno běžné pojistné.

Výročí

Den v době platnosti pojištění, který se datem (dnem a měsícem) shoduje s datem technického počátku a který není technickým počátkem.

Pojistný rok

Období začínající technickým počátkem pojištění a končící dnem bezprostředně předcházejícím datu prvního výročí a dále období začínající výročím a končící dnem bezprostředně předcházejícím nejbližšímu následujícímu výročí.

Počátek pojištění

Okamžik určený v pojistné smlouvě, od kterého vzniká pojistiteli povinnost vyplatit pojistné plnění, nastane-li pojistná událost a jsou splněny další podmínky určené v pojistných podmínkách.

Technický počátek pojištění

Den dohodnutý v pojistné smlouvě, který je dnem, kdy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné.

Konec pojištění

Okamžik, ke kterému má podle pojistné smlouvy skončit platnost pojištění.

Hlavní pojištění

Životní pojištění, které lze sjednat samostatně.

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat pouze k hlavnímu pojištění.

Úraz

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Zvláštní pojistné podmínky

Pojistné podmínky vztahující se na jednotlivé druhy pojištění nebo připojištění.

Obchodní podmínky

Dokument vydávaný pojistitelem, který obsahuje přehled poplatků, limitů a jiných údajů, které se používají v pojištěních sjednaných s pojistitelem a na které se odvolává pojistná smlouva; obchodní podmínky jsou dostupné v sídle pojistitele.

Pro klienty NN orange Risk

Klientský portál NN

Chci mít přehled a kontrolu.

Přihlásit se

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.