Přeskočit na: Obsah

O pojištění

Právní vztahy vyplývající z pojistných smluv se v současnosti řídí třemi právními předpisy. Pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004 se řídí ustanoveními hlavy XV., §§ 788 až 828 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Pojistné smlouvy uzavřené od 1.1.2005 se pak řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“). Konečně, nové pojistné smlouvy uzavírané po 1.1.2014 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Podle definice pojistné smlouvy (§ 788 odst. 1 OZ, § 2 ZPS, resp. § 2758 odst. 1 NOZ) se pojistitel nebo-li pojišťovna (dále také jen „pojišťovna“) zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění ve sjednaném rozsahu, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojišťovně pojistné. Součástí pojistné smlouvy jsou vždy příslušné pojistné podmínky pojišťovny pro sjednaný typ pojištění, které jsou k ní připojeny a se kterými byl ten, kdo s pojišťovnou pojistnou smlouvu uzavírá, seznámen. Další ustanovení pak blíže upravují práva a povinnosti smluvních stran pojistné smlouvy, tedy pojistitele (pojišťovny), pojistníka (fyzické nebo právnické osoby, která uzavřela pojistnou smlouvu) a pojištěného (tedy toho, na jehož majetek, život nebo zdraví se pojistná smlouva vztahuje). Pojistník a pojištěný mohou být dvě odlišné osoby, například rodič jako pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu, kde pojištěným bude jeho dítě.

Práva a povinnosti smluvních stran při pojištění osob speciálně upravují §§ 816 až 821 OZ, §§ 49 až 62 ZPS a §§ 2824 až 2848 NOZ. Pojištění osob se od ostatních typů pojištění liší zejména tím, že pojistnou událostí je zde událost v životě pojištěného. Tou může být úraz, invalidita, dožití se určitého věku nebo třeba i smrt pojištěného. Nastane-li pojistná událost, vyplatí pojišťovna pojištěnému sjednané pojistné plnění. Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, vyplatí pojišťovna pojistné plnění (sjednané pro případ smrti pojištěného) osobě nebo osobám, které pojistník určil v pojistné smlouvě (tzv. obmyšlení).

Na rozdíl od ostatních typů pojistných smluv není pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o pojištění osob (s výjimkou úrazového pojištění; § 800 odst. 4 OZ), resp. pojišťovna není oprávněna vypovědět životní pojištění (§ 22 odst. 5 ZPS, resp. § 2807 NOZ). Tento zákaz se týká pojištění, jež mají nejen rizikovou, ale i rezervotvornou povahu. Taková pojištění z placeného pojistného vytvářejí finanční prostředky na pojistná plnění v budoucnu splatná. Ve výši pojistného placeného za takové pojištění je obsažena rezervotvorná složka vytvářející částku, která stoupá na hodnotě úměrně době trvání pojištění. Pojistník tedy nemůže být připraven o své prostředky jednostranným úkonem pojišťovny.

Zákaz výpovědi takové pojistné smlouvy se ovšem vztahuje pouze na pojišťovnu, nikoliv na druhou stranu smluvního vztahu – tedy pojistníka. Pojistník může i pojistnou smlouvu tohoto typu ukončit výpovědí, ať už z jakéhokoliv důvodu. Shora uvedené výjimky však pro pojišťovnu neplatí, jestliže pojistnou smlouvu vypoví do dvou měsíců po uzavření pojistné smlouvy (§ 2805 NOZ).

Pojistníkovi je dána i další možnost ukončení pojistné smlouvy, a to její zrušení s výplatou odbytného (§ 804 OZ), resp. odkupného (§ 58 ZPS, §§ 2842 až 2843 NOZ). Způsob výpočtu odbytného/odkupného upravují pojistné podmínky. Odbytné/odkupné se skládá z rezervotvorné složky pojistného spolu se zhodnocením, které poskytla pojišťovna.

Právním předpisem, který upravuje činnost pojišťoven, je zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, který je vypracován v souladu s předpisy Evropské unie, upravuje podmínky, za nichž smí pojišťovny na území České republiky působit. Stanoví povinnosti, které musí dodržovat každá pojišťovna, podmínky pro výkon funkce v orgánech pojišťoven a pravomoci státního dohledu. Zákon rovněž podrobně upravuje způsob, jakým pojišťovny tvoří a používají technické rezervy.

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, tedy osob, které jsou oprávněny za pojišťovnu sjednávat se zájemci o pojištění pojistné smlouvy, upravuje zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje podmínky, za nichž se fyzické či právnické osoby mohou stát pojišťovacími zprostředkovateli a stanovuje jim povinnosti, které musí dodržovat při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Daňové zvýhodnění životního pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Daňový poplatník si může odečíst od základu daně z příjmů pojistné na soukromé životní pojištění, pokud je výplata pojistného plnění ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od jejího uzavření a zároveň nejdříve v kalendářním roce, v němž poplatník dosáhne 60 let věku. U pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití musí být navíc splněna podmínka sjednané pojistné částky alespoň 40.000 Kč u pojistné doby od 5 do 15 let, nebo 70.000 Kč u pojistné doby nad 15 let. Maximálně lze takto odečíst 12.000,- Kč.

Bezpečnostní informace

Údaje umístěné na těchto internetových stránkách mají pouze informativní charakter. Byly zpracovány s maximálním ohledem na správnost a důvěryhodnost zveřejněných informací. Provozovatel těchto internetových stránek přesto neručí za jejich přesnost a úplnost a neodpovídá za možné škody, vzniklé v důsledku použití těchto informací. Stanoviska zde zveřejněná nemusí odpovídat oficiálnímu postoji NN Group N.V.