Přeskočit na: Obsah

15.08.2022

Informace o změně maximálního podílu akcií ve vyváženém fondu

Vážení klienti a účastníci doplňkového penzijního spoření,

dne 31. 5. 2022 schválila Česká národní banka náš návrh na navýšení maximální akciové složky portfolia u účastnického
vyváženého fondu ze 40 % na 60 %
. Tato změna nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 a její význam, důvody, výhody a dopady vám
vysvětlíme níže.

Vzhledem k tomu, že má penzijní spoření dlouhodobý charakter, zvýšená alokace do akciové složky portfolia nabízí vyšší
potenciál zhodnocení
. Tato změna umožní vyšší participaci na růstu akciových trhů v dobách, kdy se rizikovým aktivům daří.
Naopak v situaci, kdy na trzích panuje zvýšená nejistota, má fond nadále možnost neomezeného snížení podílu akcií ve prospěch
bezpečnějších konzervativních nástrojů peněžního a dluhopisového trhu. Velkým benefitem této změny je tedy větší
flexibilita
, ale je třeba počítat i s vyšší mírou rizika, kterou je zejména kolísání hodnoty penzijní jednotky.

Kdy a jak dojde k navýšení

K navýšení podílu akcií v portfoliu vyváženého fondu nedojde jednorázově či během krátkého období. Půjde o postupné
navyšování v horizontu následujících dvou let. Důvody pro takový postup jsou:

Snížení rizika špatného načasování
Provedení změny v krátkém horizontu je spojeno s rizikem nevhodného časování trhu. Průběžné navyšování akciové složky toto
riziko významně snižuje, a navíc tak optimalizuje pořizovací ceny.

Ochrana účastníků
Díky postupnému navyšování akciové složky se bude průběžně navyšovat i celková expozice v portfoliu účastníků vyváženého
fondu, což bude snižovat dopady zvýšeného rizika.

Klademe důraz na řízení rizika a transparentnost celého postupu. Proto budeme na podzim 2022 cíleně komunikovat
důležité informace na vybrané skupiny klientů, pro které má tato změna zásadní dopad. Jde především o ty, kteří začali spořit ve
vyváženém fondu před rokem 2016, kdy došlo k navýšení maximálního podílu akciové složky z 20 % na 40 %, nebo u kterých
dojde k nesouladu investiční strategie s investičním profilem vycházejícím z investičního dotazníku. Zároveň se zavazujeme
k tomu, že klientům nebudeme po dobu minimálně dvou let, tj. do 1. 9. 2024, účtovat poplatek za změnu investiční strategie.

Děkujeme za důvěru a jsme tu pro vás!
NN Penzijní společnost