Přeskočit na: Obsah

20.12.2012

ING Penzijní fond se mění na ING Penzijní společnost

V souvislosti se spuštěním penzijní reformy v České republice se ING Penzijní fond, a. s., k 1. 1. 2013 transformuje na ING Penzijní společnost, a. s., (dále jen ING PS). Nová Penzijní společnost plně nahrazuje činnost Penzijního fondu.

ING Penzijní společnost, a. s., má oprávnění k výkonu následujících činností:

  • provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu ING PS, a.s. podle zákona č. 42/1994 sb., o penzijním připojištění (shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění)
  • provozování doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě)

Dohled nad prováděním obchodů provádí depozitář. Depozitářem ING PS, a. s., je Česká spořitelna, a. s., se sídlem:  Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Depozitář eviduje majetek v účastnických fondech ING PS, a. s., a v transformovaném fondu ING PS, a. s., kontroluje postup při oceňování majetku v těchto fondech, dále kontroluje, zda ING PS, a. s., nakládá s majetkem v těchto fondech v souladu se zákonem, depozitářskou smlouvou, smlouvami uzavřenými s účastníky a Statuty jednotlivých účastnických fondů, včetně Statutu transformovaného fondu ING PS, a. s. Depozitář vykonává tyto funkce také ve vztahu k příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatelů před jejich přidělením účastníkem zvoleným fondům.

Nashromážděný majetek účastníků v jednotlivých fondech není součástí majetku ING PS. Dochází tedy k oddělení majetku účastníků a Penzijní společnosti, což významně posiluje ochranu účastníků. Navíc jednotlivé fondy nemají právní subjektivitu, což jim znemožňuje uzavírat obchody. Přehlednost celého systému se zvyšuje tím, že účetnictví musí být vedeno zvlášť pro každý z fondů. Činnost penzijních společností je přísněji regulována a kontrolována ČNB a Ministerstvem financí ČR. Tím je zajištěna větší transparentnost a bezpečnost uložených finančních prostředků účastníků.

Penzijní společnost tímto ujišťuje všechny účastníky a příjemce dávek, že se na jejich dosavadních právech, povinnostech a nárocích nic nemění. Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu se řídí zákonem o penzijním připojištění, sjednanými penzijními plány a smlouvou o penzijním připojištění. Jejich nároky zůstávají s výjimkou omezení nároku na převod prostředků k jiné penzijní společnosti zachovány.

Statut transformovaného fondu a všechny penzijní plány jsou k dispozici na www.ingpenzijnispolecnost.cz v sekci Penzijní připojištění.     
 
Účastníci penzijního připojištění jsou oprávněni převést své prostředky z transformovaného fondu ING PS do účastnických fondů zřízených ING PS. Převod do těchto fondů je možný pouze na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s ING PS a. s. Tento převod není zpoplatněn.

Měsíce, v nichž byl příspěvek účastníka v penzijním připojištění zaplacen, se započítávají jako pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění.

Podle zákona č 427/2011 Sb. má účastník penzijního připojištění ve výjimečných případech právo dle § 191 a 195 převést své prostředky z transformovaného fondu ING PS do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti. Týká se to zrušení, zániku, sloučení nebo poklesu hodnoty majetku v transformovaném fondu.

ING PS bude účastníky každoročně písemně informovat o výši všech prostředků, které penzijní společnost eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka. Informaci bude ING PS zasílat nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na případnou individuální žádost účastníka. Za odeslání druhé a další informace je ING PS oprávněna požadovat na účastníkovi úhradu účelně vynaložených nákladů dle platného sazebníku.

Zpráva o hospodaření ING PS a stanovy jsou dostupné všem účastníkům včetně příjemců penzí na www.ingpenzijnispolecnost.cz . Zpráva o hospodaření ING PS včetně přehledu o uložení a umístění prostředků penzijní společnosti a jejich výši a počtu jeho účastníků je součástí písemné informace a zveřejněna je rovněž na webu  www.ingpenzijnispolecnost.cz.

Seznam členů orgánů ING PS a seznam akcionářů penzijní společnosti je k dispozici na  www.ingpenzijnispolecnost.cz.