Přeskočit na: Obsah

26.01.2009

Aktuální hospodářské výsledky ING Group a opatření k omezení rizika a nákladů

Očekává se, že hospodářským výsledkem za rok 2008 bude čistá základní ztráta 0,4 miliardy EUR.

  • Očekává se, že po odprodejích a odečtu zvláštních položek bude čistá ztráta za rok 2008 činit 1 miliardu eur
  • Čistý základní zisk v bankovní divizi bude i díky retailové frančíze na domácích trzích 0,5 miliardy eur
  • Pojišťovnictví vykáže čistou základní ztrátu ve výši 0,9 miliardy eur vzhledem ke znehodnocení celého spektra akciových tříd


Očekává se, že čtvrté čtvrtletí skončí čistou základní ztrátou ve výši 3,3 miliard EUR.

  • Výsledky ovlivnilo přecenění ohrožených aktiv
  • Výsledky bankovní divize skončily čistou základní ztrátou 1,3 miliardy eur
  • Pojišťovnictví vykázalo čistou základní ztrátu kolem 2 miliard eur

Omezení rizika a výdajů v rámci adaptace organizace na nové prostředí

  • Riziko se omezilo založením Rezervy pro nelikvidní aktiva, kde se holandská vláda zaručila za 80 procent hypotéčních cenných papírů třídy Alt-A
  • Výrazně se omezila angažovanost vůči velkým třídám aktiv a s tím i riziko
  • V roce 2009 dojde ke snížení nákladů o 1 miliardu eur včetně propuštění 7000 zaměstnanců
  • ING odprodá některé okrajové divize


ING dnes oznámila, že přijala opatření k omezení dopadů náročných hospodářských a tržních podmínek. Organizace se musí přizpůsobit novému podnikatelskému prostředí, přijala tudíž několik kroků k omezení rizika a nákladů a soustředila se na systémové úspory a investice.

Na základě předběžných a nezauditovaných údajů ING očekává za celý rok 2008 čistou základní ztrátu ve výši 0,4 miliardy eur. Do čisté ztráty za rok 2008 ve výši jedné miliardy eur se promítl odprodej pojišťovny na Tchaj-wanu a ukončení penzijních operací v Argentině. Čistý základní zisk v bankovnictví ve výši 0,5 miliardy eur podpořila retailová frančíza na našich domácích trzích. Očekává se, že pojišťovnictví vykáže za celý rok čistou ztrátu ve výši 0,9 miliardy eur v důsledku znehodnocení všech tříd akcií.

Ve čtvrtém čtvrtletí se tržní podmínky prudce zhoršily – pro úvěrové trhy a trhy s cennými papíry šlo o vůbec nejhorší čtvrtletí za půl století. To vedlo k čisté základní ztrátě ve výši 3,3 miliardy za čtvrté čtvrtletí (opět na základě předběžných a nezauditovaných údajů). Hospodářské výsledky nejvíce ovlivnilo znehodnocení ohrožených aktiv (cenné papíry podložené subprime hypotékami, hypotékami typu Alt-A a CDO/CLO) ve výši dvou miliard eur, akcií ve výši 0,7 miliardy eur a obligací ve výši 0,3 miliardy eur, vše před zdaněním. Přehodnocení cen nemovitostí se odrazilo ztrátou 0,6 miliard eur a investice do soukromého kapitálu (private equity) skončily ztrátou 0,3 miliardy eur. Trhy se rovněž podepsaly na ztrátě z akciových kapitálových výnosů a ze zajištěných  investic ve výši 0,2 miliard eur, nezajištěné, odložené pořizovací náklady přišly v souvislosti s akciovým trhem na 0,3 miliardy eur a výsledkyzajištění cizoměnových kurzů a dalšího ocenění aktiv aktuální tržními cenami na 0,7 miliard eur. V souvislosti se zhoršením hospodářských podmínek se zvýšily opravné položky k pohledávkám o 0,6 miliard eur.

Kapitál ING i její kapitálová přiměřenost zůstávají silné. Na konci roku 2008 činilo její celkové jmění 28,6 miliard eur, tedy o tři miliardy eur více než na konci třetího čtvrtletí, včetně jádrových akcií (core Tier-1 securities) vydaných nizozemské vládě. Ukazatel kapitálové přiměřenosti tier-1 činil u ING Bank na konci roku 9,1 procenta, přičemž ukazatel jádrového kapitálu (core Tier-1 ratio) 7,1 procenta. Ukazatel kapitálového krytí (capital coverage ratio) činil u ING Insurance 258 procent, zatímco ukazatel kapitálové přiměřenosti vlastního kapitálu činil na konci roku 12,6 procenta.

Vzhledem k nevyhnutelným dopadům zhoršujících se ekonomických podmínek se komerční aktivity držely dobře. Vklady od klientů se v roce 2008 zvýšily, a to i přes kurzové výkyvy ve čtvrtém čtvrtletí. Roku 2008 vzrostl objem půjček, a to i přes pokles, k němuž došlo ve čtvrtém čtvrtletí až na Nizozemí. Prodej pojištění ve třetím a čtvrtém čtvrtletí klesl kvůli nižší poptávce po investičních produktech.

„Výsledky v tomto extrémně tvrdém prostředí mě přirozeně zklamaly,“ uvedl Jan Hommen, designovaný předseda a generální ředitel ING. „A protože tržní podmínky budou nadále náročné, je potřeba přijmout dodatečná opatření, abychom snížili riziko i náklady. Je nám upřímně líto, že dnes oznámená opatření se citelně dotknout našich kolegů, ale tyto kroky jsou klíčové k adaptaci naší firmy na nové podnikatelské prostředí."

Rezerva nelikvidních aktiv

ING a nizozemská vláda se dohodly na zřízení Rezervy nelikvidních aktiv, do nějž ING převedla osmdesát procent cenných papírů podložených hypotékami třídy Alt-A. Jakmile vyschla likvidita, tržní ceny těchto cenných papírů prudce klesly, což ovlivnilo hospodářské výsledky ING i její akcie vysoce nad míru očekávaných úvěrových ztrát. Tato transakce významně sníží nejistotu ohledně dopadů jakýchkoli dalších budoucích ztrát v portfoliu na ING.

Podle podmínek zřízení Rezervy nelikvidních aktiv převezme Nizozemí plnou odpovědnost za riziko u 80 procent z portfolia cenných papírů krytých hypotékami typu Alt-A u ING Direct USA a ING Insurance America, v celkové výši 27,7 miliard eur. Za tento přenos rizika bude Nizozemí kompenzováno desetiprocentní slevou z nominální hodnoty. ING zůstane vlastníkem sta procent cenných papírů a bude vystavena 20 procentům jakýchkoli výsledků portfolia.

V důsledku této transakce bude nizozemská vláda oprávněna dostávat 80 procent z hotovostních toků z celkového portfolia. ING zaplatí nizozemskému státu každoroční garanční poplatek pozůstávající z fixní částky a určeného procenta výnosů z těchto cenných papírů.
Čistá stávající hodnota tohoto poplatku je -0,6 miliardy eur. ING obdrží od nizozemského státu platby o čisté hodnotě 0,5 miliardy eur. ING navíc od nizozemského státu dostane správcovský poplatek o čisté hodnotě 0,7 miliardy eur. Vzhledem k výše uvedeným faktorům bude mít tato transakce jen omezený dopad na výsledovku ING v prvním čtvrtletí.

Tato transakce bude mít na rozvahu ING následující důsledky: omezí volatilitu kmenových akcií a pozitivně ovlivní vlastní jmění ve výši 5 miliard eur, neboť se zmenší opravné položky oproti znehodnocení aktiv. Riziková aktiva se zmenší o zhruba 15 miliard eur, čímž se ukazatel kapitálové přiměřenosti u původního kapitálu (tier-1) zvýší u ING Bank o cca 40 bazických bodů na 9,5 procenta a ukazatel přiměřenosti u jádrového kapitálu (core tier-1) o 32 bazických bodů na 7,4 procenta (u obojího jde o očekávané výsledky). Očekává se, že transakce bude uzavřena v prvním čtvrtletí roku 2009, po schválení dokumentace a souhlasu regulátora.

ING si vyhradí část kapitálu uvolněnému díky Odkladišti na podporu úvěrování v Holandsku, a to ve výši 25 miliard eur za tržních podmínek. Podle podmínek dohody se ING zavazuje aktivně využít 10 miliard eur na podporu Garančního úvěrového programu nizozemské vlády.

Po dobu fungování Rezervy se ING bude řídit opatřeními corporate governance, k nimž se zavázala poté, co v listopadu 2008 upsala akcie nizozemské vládě. Členové Dozorčí rady jmenovaní vládou budou mít navíc právo schvalovat jmenování na jistá exekutivní místa. Výkonná rada ING se rozhodla vzdát se veškerých bonusů, dokud nebude schválena revidovaná politika odměňování. Do této politiky budou zahrnuta kritéria udržitelnosti pro Výkonnou radu a očekává se, že bude předložena akcionářům ke schválení na každoroční valné hromadě roku 2010.

„Díky této dohodě jsme razantně omezili rizika hrozící naší účetní rozvaze. Velmi oceňujeme kroky nizozemské vlády, které mají v této fázi obnovit důvěru ve finanční sektor a stimulovat ekonomiku, a děkujeme jí za uzavření této dohody,“ prohlásil Jan Hommen.

Snižování rizika a pákového efektu

ING rovněž iniciovala opatření vedoucí ke snížení angažovanosti vůči několika dalším velkým třídám aktiv. Angažovanost vůči soukromému akciovému kapitálu klesla z 15,8 miliardy na konci roku 2007 na 5,8 miliardy eur na konci roku 2008, přičemž z toho činí 1,9 miliardy eur strategické bankovní podíly včetně Bank of Beijing a Kookmin Bank. Zbývající 3,9 miliardy eur jsou zajištěny proti dalším tržním ztrátám. Byl implementován dočasný zajišťovací program, který má omezit volatilitu příjmů v důsledku odblokování odložených pořizovacích nákladů na pojištění.

ING chce seškrtat bankovní rozvahu o deset procent tím, že omezí její neúvěrovou část o 25 procent. Portfolio na prodej bude časem zredukováno – výnosy ze splatných cenných papírů využije ING k financování vlastních půjček. Dále budou omezeny obchodní aktivity, úložky v jiných bankách a obrácené repo obchody. O nárůst půjček se zároveň postará naše korporátní a retailové divize.

Snížení nákladů

V roce 2009 sníží ING provozní náklady o 1 miliardu eur. Strukturální snížení nákladů povede k roční úspoře cca 1,1 miliardy eur od roku 2010. Pětatřicet procent nákladů se uspoří propuštěním zhruba 7 000 zaměstnanců v roce 2009. Zbytek nákladů se ušetří při snížení výdajů centrály, na marketingu, na programu Formule 1, na poradenských firmách, externistech a přehodnocením jistých kontraktů s prodejci IT. Z celkové redukce výdajů se 650 milionů eur ušetří v bankovnictví a 350 milionů eur v pojišťovnictví.

Další podrobnosti o plánu na úsporu nákladů budou zveřejněny v následujících měsících. Propouštění proběhne v souladu s místním právem a bude prodiskutováno se všemi, kteří na něm budou zainteresováni. Na odstupné vyhradíme částku cca 450 milionů eur po zdanění, z níž dvě třetiny budou uvolněny v prvním čtvrtletí roku 2009 a zbytek v druhém čtvrtletí.

Lepší zaostření

„I za stávajících okolností se ukazuje, že naše strategické zaměření na retailové spoření a investice je solidním základem pro náš byznys. Pro podnikatelský model ING založený na výběru maloobchodních úspor a investicích je typická silná likvidita a pouze omezená závislost na velkoobchodním financování. Díky tomu se nám v současném prostředí vede relativně dobře a bude to pro nás velkou výhodou, až se finanční odvětví vynoří ze současné krize,“ uvedl Jan Hommen.

ING se více zaměří na pobočky a regiony, kde má silnou a dlouhodobě udržitelnou pozici ve spoření a investicích. V tomto kontextu jsme revidovali investice do zakládání nových národních poboček, abychom ušetřili kapitál, a rozhodli jsme se nespustit ING Direct v Japonsku. Navíc jsme identifikovali několik organizačních složek k odprodeji, k němuž dojde disciplinovaným způsobem.

Další informace

Veškerá čísla v této tiskové zprávě jsou založena na předběžných odhadech, neprošla auditem a mohou se změnit. ING bude prezentovat výsledky za celý rok 2008 ve středu 18. února 2009 včetně obvyklých prezentací pro média a investiční komunity.

Analytické a mediální konferenční hovory:

Konferenční hovor pro investory a analytiky začne živě v 9.00 středoevropského času. Členové investiční komunity si ho mohou poslechnout na čísle + 31 45 631 6900 (Nizozemí) nebo + 44 207 153 2027 (Velká Británie), + 1 480 248 5085 (USA) nebo prostřednictvím živého audio webcastu na stránkách www.ing.com.

Mediální konferenční hovor začne v 11.00 středoevropského času. Novináře si ho mohou poslechnout na čísle + 31 20 796 5332 (Nizozemí) či + 44 20 8515 2303 (Velká Británie) nebo prostřednictvím živého audio webcastu na stránkách www.ing.com.

Otázky tisku zodpoví: Otázky investorů zodpoví:
Peter Jong Raymond Vermeulen
ING Group Investor
+ 31 20 541 5457 + 31 20 541 5571
Peter.Jong@ing.com Investorrelations@ing.com