Přeskočit na: Obsah

19.10.2008

ING posílí vlastní kapitál o 10 miliard eur

ING dnes oznámila, že se dohodla s holandskou vládou na posílení její kapitálové pozice, čímž si vytvoří silný polštář do stávajícího bouřlivého tržního a ekonomického prostředí. ING vydá nizozemské vládě cenné papíry zajištěné vlastním kapitálem, bez hlasovacího práva, v celkovém objemu 10 miliard eur. Tato transakce zvýší kapitálovou přiměřenost ING Bank na 8 procent, posílí rozvahu ING Insurance a sníží zadluženost vlastního jmění ING Group na zhruba 10 procent.
Posílení kapitálu ING vyplývá z plánů nizozemské vlády, které byly zveřejněny 9. října a podle nichž lze poskytnout likviditu zdravým a životaschopným finančním společnostem. ING oceňuje opatření nizozemské vlády, které jistě zvýší důvěru v holandský bankovní systém a jeho stabilitu.
„Naše kapitálová pozice byla v souladu s předchozími cíli a nároky regulátora. Ovšem v několika minulých týdnech se dramaticky změnily tržní podmínky. V takovém tržním prostředí se podle širokého mezinárodního konsensu dá fungovat jen tehdy, pokud budou nároky na kapitálovou přiměřenost vyšší,“ prohlásil Michel Tilmant, generální ředitel ING. „V tomto okamžiku raději pro jistotu navýšíme vlastní jmění, abychom v prudce se měnící situaci zvýšili svou konkurenceschopnost.
Tato transakce nerozředí akcie našich stávajících akcionářů, a přitom 85 milionům našich zákazníků poskytne vyšší míru bezpečí. Posílíme disciplinovaný přístup ke strategii, správě portfolia a i k řízení rizika a správě kapitálu. ING bude nadále budovat své podnikání v dlouhodobém zájmu všech svých akcionářů,“ dodal Michel Tilmant.

FINANČNÍ DETAILY

ING vydá nizozemskému státu 1 miliardu cenných papírů zajištěných vlastním jměním, bez hlasovacího práva, v ceně 10 eur za jeden cenný papír. Nizozemská centrální banka klasifikuje tyto cenné papíry jako původní kapitál (tier-1 capital). Vztah těchto cenných papírů k běžným kmenovým akciím bude upraven pravidlem pari passu – nizozemský stát bude mít tedy úplně stejné postavení jako normální akcionáři. Transakce je naplánována tak, aby se předešlo rozředění stávajících akcionářů. Tyto cenné papíry budou přenositelné pouze s povolením ING a Nizozemské centrální banky.
ING má právo od nizozemského státu kdykoli vykoupit všechny tyto cenné papíry nebo jejich část za 150 procent nominální ceny. ING má dále po uplynutí tří let právo převést všechny tyto cenné papíry nebo jejich část na (depozitní certifikáty) kmenových akcií v režimu jeden certifikát za akcii. Pokud se k tomuto převodu ING rozhodne, nizozemská vláda má právo nechat si tyto cenné papíry vyplatit za cenu 10 eur na cenný papír.
Výnos na akcii jištěnou vlastním měním je splatný pouze tehdy, pokud byla vyplacena dividenda (buď v pololetí, nebo ke konci roku) na kmenové akcie v roce, který předcházel datu vystavení tohoto cenného papíru. Každoroční výnos na cenný papír bude buď 0,85 eur, nebo částka rovná 110 procent dividendy vyplacené na kmenové akcie na rok 2008 (podle toho, která z těchto možností bude vyšší), 120 procent za rok 2009 a 125 procent od roku 2010 a dále.
Vzhledem k výjimečným okolnostem se ING rozhodla vynechat poslední dividendu za rok 2008, dividenda za rok 2008 tedy bude činit 0,74 eura za akcii, která již byla vyplacena v pololetí.
ING Group využije výnos z této transakce ke zvýšení vlastního jmění v ING Bank o 5 miliard eur a posílení rozvahy ING o 2 miliardy eur. Zbývající 3 miliardy eur budou využity ke snížení zadlužení vlastního jmění ING Group z 15 procent na zhruba 10 procent. Po této transakci se ukazatel si ukazatel kapitálové přiměřenosti jádrového kapitálu ING zvýší na osm procent, přičemž kapitálová přiměřenost ING Bank stoupne nad 10 procent.

CORPORATE GOVERNANCE

Podle dohody získá nizozemská vláda právo nominovat dva zástupce do dozorčí rady ING Group; ti budou zvoleni na valné hromadě ING roku 2009. Nominovaní budou zastoupeni ve výboru pro audit, výboru pro corporate governance a výboru pro odměny a nominace při dozorčí radě a budou mít schvalovací práva pro rozhodnutí týkající se emitování či vykupování akcií (až na rozhodnutí související s touto transakcí) a pro strategické transakce o hodnotě větší než jedna čtvrtina akciového kapitálu a rezerv ING.
Dozorčí rada ING přezkoumá odměňování správní rady a nejvyššího managementu, aby bylo v souladu s novými mezinárodními standardy. Přezkoumá i propojení motivačních plánů s dlouhodobým vytvářením zisku a rizika. Všichni členové správní rady ING se dobrovolně vzdali veškerých bonusů – ať již v hotovosti, ocích či akciích – spojených s výkonem podniku v roce 2008 a omezili své odstupné na maximálně jeden roční pevný plat.
Očekává se, že dohoda o posílení kapitálu bude podepsána 12. listopadu 2008.

***
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv ve více než 50 zemích světa. Podle nejnovějšího žebříčku časopisu Fortune je ING z hlediska tržeb největší finanční institucí na světě.

Další případné otázky vám zodpoví: Peter Jong, ING 
+31 20 541 5457
Peter.Jong@ing.com