Přeskočit na: Obsah

06.03.2024

NN Group vykázala za 2023 solidní obchodní a finanční výsledky

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za rok 2023:

Robustní provozní tvorba kapitálu a obchodní výkonnost zvyšují výnos pro akcionáře

 • Pokračující dobrá obchodní výkonnost s celoročním nárůstem provozní tvorby kapitálu o 13 procent (bez započtení divize správy aktiv, která byla prodána v roce 2022) na 1,9 miliardy eur v roce 2023, čímž byl s předstihem překročen cíl pro rok 2025 na úrovni 1,8 miliardy eur.
 • Zvýšení cílů pro rok 2025 u provozní tvorby kapitálu na 1,9 miliardy eur a u cíle volného cash flow na 1,6 miliardy eur.
 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group zůstává na silné úrovni 197 procent oproti předchozím 201 procentům k 30. červnu 2023; dohoda o vypořádání investičního životního pojištění v Nizozemsku a atraktivní zajišťovací transakce v oblasti dlouhověkosti snížily rizikový profil rozvahy.
 • Díky tomu došlo k 15% navýšení celkové dividendy za rok 2023 na 3,2 eura na akcii; strukturální navýšení programu zpětného odkupu akcií na 300 milionů eur za rok.
 • Provozní výsledek za celý rok činil 2,5 miliardy eur; čistý výsledek za celý rok činil 1,2 miliardy eur.

Solidní obchodní výsledky celé skupiny

 • Rekordní čistý příliv aktiv ve výši 2,3 miliardy eur v našem kolektivním, příspěvkově definovaném penzijním fondu v roce 2023.
 • V Evropě nadále trvá růstová dynamika s vyššími tržbami ve střední a východní Evropě, zejména s vysokou hodnotou nového obchodu v České republice, Polsku a Maďarsku; a to i přes makroekonomické nejistoty.
 • Pokračující vysoká a příznivá obchodní výkonnost v Nizozemsku v oblasti neživotního pojištění; poměrový ukazatel 92,6 %.
 • Bankovnictví nadále těžilo z vyššího úrokového výsledku.
 • Hodnota nového obchodu v roce 2023 činila 330 milionů eur oproti 432 milionům eur v roce 2022, na čemž se podepsaly nižší prodeje v Japonsku.

Důsledné plnění strategie; pokrok v oblasti spokojenosti zákazníků a odpovědných investic

 • Výsledky hodnocení spokojenosti zákazníků mají nadále vzestupný trend a u Insurance International je NPS-r nad průměrem trhu; vylepšená strategie pro urychlení naší digitální transformace.
 • Míra angažovanosti zaměstnanců dosáhla hodnoty 7,8 bodu, což svědčí o stabilitě na konkurenčním trhu práce.
 • Pokračující pokrok v oblasti odpovědného investování s celkovými investicemi ve výši 10,8 miliardy eur do klimatických řešení do konce roku 2023 a 10% snížení emisí skleníkových plynů v našem portfoliu podnikových investic ve srovnání s rokem 2021.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

 „Dnes oznamujeme silné výsledky za druhé pololetí a celý rok 2023, založené na solidní výkonnosti i přes nestabilní makroekonomické a geopolitické prostředí. Celoroční provozní tvorba kapitálu vzrostla na srovnatelném základě o 13 procent na 1,9 miliardy eur, čímž jsme s předstihem překročili náš cíl pro rok 2025 ve výši 1,8 miliardy eur. Podepsaly se na tom zvýšené příspěvky nizozemské neživotní pojišťovny, bankovnictví, segmentu Ostatní a Insurance Europe. Nizozemská neživotní pojišťovna nadále vykazuje výborné obchodní výsledky, zatímco Insurance Europe a Bankovnictví těží z prostředí vyšších úrokových sazeb. To pomohlo kompenzovat nižší příspěvek nizozemské životní pojišťovny, jejž ovlivnil zejména vývoj na finančních trzích. Ačkoli se očekává, že se obchodní růst vrátí na normalizovanou úroveň, v příštích letech nadále očekáváme určité zrychlení. Proto jsme zvýšili cíl provozní tvorby kapitálu pro rok 2025 na 1,9 miliardy eur.

Výborné výsledky reflektují důsledné naplňování strategie, která se zaměřuje na naše zákazníky, zaměstnance a roli ve společnosti. Výsledky v hodnocení spokojenosti zákazníků se zlepšily díky našemu úsilí v oblasti zapojení zákazníků a digitalizaci. V divizi International jsme v našich pobočkách dosáhli nadprůměrného NPS skóre, přičemž v Belgii, České republice, Japonsku a Polsku došlo k výraznému základnímu zlepšení. Abychom v příštích letech dále zvýšili provozní efektivitu a zlepšili zákaznickou spokojenost, posílili jsme nedávno naši strategii se zaměřením na urychlení digitální transformace s využitím dat a umělé inteligence (AI).

Pokračovali jsme v podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Co se investic týče, investovali jsme do klimatických řešení, jako jsou certifikované ekologické budovy a obnovitelné zdroje energie, celkem 10,8 miliardy eur. Vykázali jsme také desetiprocentní snížení emisí skleníkových plynů v našem podnikovém investičním portfoliu, čímž jsme se přiblížili našemu cíli snížit emise o 25 procent do roku 2025 ve srovnání s úrovní v roce 2021. Pokud jde o pojištění, naše nizozemská neživotní pojišťovna se stále více zaměřuje na nabídku udržitelného odstraňování škod našim zákazníkům. To znamená, že nabízíme opravu místo kompletní výměny, pokud možno s využitím cirkulárních materiálů, a zavádíme další opatření, jako je nabídka zákazníkům, aby si nechali modernizovat okna lépe izolujícími skly.

Podnikli jsme důležité kroky k další optimalizaci a snížení rizika v rámci naší rozvahy – v prosinci 2023 jsme uzavřeli dvě atraktivní transakce zajišťovací transakce v oblasti dlouhověkosti a na začátku roku 2024 jsme uzavřeli dohodu o konečném vypořádání nároků v oblasti produktů investičního životního pojištění v Nizozemsku.

Naše výborné obchodní výsledky a rozvaha nám dodávají důvěru v další růst volného cash flow (FCF); výsledkem je FCF cíl ve výši 1,6 miliardy eur do roku 2025. To umožňuje zvýšit navrhovanou konečnou dividendu na 2,08 eur na akcii, čímž se celková dividenda za rok 2023 zvýší na 3,2 eura na akcii, což představuje 15% nárůst oproti roku 2022. Dále oznamujeme strukturální navýšení našeho každoročního programu zpětného odkupu akcií na částku 300 milionů eur. Vzhledem k tomuto vyššímu základu potvrzujeme, že nadále stojíme o zvyšování dividendy na akcii, každoroční zpětný odkupu akcií ve výši nejméně 300 milionů eur a o vracení dalšího přebytečného kapitálu akcionářům, pokud nebude použit na příležitosti vytvářející přidanou hodnotu.

Při pohledu do budoucna lze konstatovat, že máme dobré předpoklady k tomu, abychom i nadále vytvářeli udržitelnou dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Rádi bychom tímto poděkovali našim zákazníkům a akcionářům za jejich dosavadní důvěru a loajalitu a našim kolegům za jejich nasazení při poskytování služeb zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám.“

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 •  Celoroční provozní tvorba kapitálu za rok 2023 vzrostla na 421 milionů eur z 388 milionů eur v roce 2022, což odráží především solidní obchodní výsledky a podpůrný organický růst. Obchodní výkonnost ve střední a východní Evropě byla silná.
 • Hodnota nového obchodu se snížila na 219 milionů eur z 231 milionů eur v roce 2022. To odráží vyšší hodnotu nového obchodu ve střední a východní Evropě, především v České republice, Polsku a Maďarsku, nad čímž převážily změny penzijní legislativy zavedenými na Slovensku, jakož i nepříznivé změny pojistněmatematických předpokladů, které se týkaly především Belgie.
 • Provozní výsledek se zvýšil na 468 milionů eur z 397 milionů eur v roce 2022, což po očištění o měnové vlivy představuje nárůst o 15,8 %. K tomu přispěly zejména vyšší úrokové sazby, které ovlivnily ziskovou marži a investiční výsledek. Zisková marže rovněž těžila z nižších ztrát z nevýdělečných smluv. To bylo částečně kompenzováno nižším výsledkem nákladů na služby.
 • Výsledek před zdaněním za rok 2023 se zvýšil na 196 milionů eur oproti 118 milionům eur v roce 2022 a to zejména díky vyššímu provoznímu výsledku a nižšímu negativnímu přecenění. To bylo částečně kompenzováno negativními tržními a jinými vlivy, včetně změn pojistněmatematických předpokladů, zatímco rok 2022 zahrnoval ztrátu z odprodejů po prodeji uzavřeného portfolia životního pojištění společnosti NN Belgie.