Přeskočit na: Obsah

25.04.2016

Oznámení o snížení základního kapitálu NN Penzijní společnosti, a.s.

V souvislosti s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál v zákonem stanovené výši 300.000.000,- Kč. NN Penzijní společnost se již v roce 2012 rozhodla nezapojit se do II. důchodového pilíře, jak původně plánovala, a proto není důvod, aby nadále držela základní kapitál v dosavadní výši. S ohledem na výše uvedené NN Penzijní společnost dne 21. 4. 2016 rozhodla, prostřednictvím rozhodnutí jediného akcionáře NN Continental Europe Holdings B. V. v působnosti valné hromady, o snížení svého základního kapitálu z původní výše 300.000.000,- Kč na zákonem stanovenou minimální hranici ve výši 50.000.000,- Kč.

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrně u všech 50.000 kusů kmenových akcií, a to snížením jmenovité hodnoty každé jedné akcie z dosavadní jmenovité hodnoty 6.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč.

Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 250.000.000,- Kč, přitom nebude vyplacena jedinému akcionáři, ale zůstane v penzijní společnosti a bude převedena na účet ostatních kapitálových fondů.

Dovolujeme si Vás přesto informovat, že podle ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), mají všichni věřitelé, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, právo formálně přihlásit svou pohledávku vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po obdržení oznámení o snížení základního kapitálu. V případě prokázání odůvodněné potřeby mají věřitelé dále možnost požadovat, aby jejich pohledávka byla ze strany společnosti přiměřeně zajištěna nebo uspokojena.

Chceme Vás však ujistit v tom, že předmětné snížení základního kapitálu je pouze interní účetní operace, kterou se finanční situace společnosti nijak nemění. Stejně tak nejsou nijak dotčeny práva věřitelů a jejich nároky vůči společnosti a nijak se nezhoršuje dobytnost jejich pohledávek.

Další informace o snížení základního kapitálu bude po provedení zápisu této skutečnosti rejstříkovým soudem k dispozici v obchodním rejstříku. Úplný text rozhodnutí jediného akcionáře je k dispozici zde  a po zápisu do obchodního rejstříku bude zveřejněn také v obchodním věstníku.