Změna v nabídce účastnických fondů doplňkového penzijního spoření

Ze Spořicího účastnického fondu NN Penzijní společnosti, a.s., se s účinností od 1. 11. 2016 stane Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Na základě změny statutu tohoto fondu, která byla schválena Českou národní bankou, se spolu s názvem fondu změní také způsob jeho investování a investiční strategie. Díky tomu bude možné do akciové složky nově investovat až 40 % majetku fondu místo dosavadních 20 %, čímž dojde ke změně rizikového profilu fondu z hodnoty 3 na hodnotu 4 z celkových 7 úrovní. Tato změna přinese účastníkům možnost dosáhnout v přiměřeném časovém horizontu potenciálně vyššího výnosu.

Důvody pro změnu strategie a názvu jsou zejména následující:

  1. Nepříznivá situace na finančních trzích a záporné úrokové sazby
    Reagujeme na současnou nepříznivou situaci na finančních trzích, která se vyznačuje negativním ekonomickým jevem v podobě záporných úrokových sazeb. Trh nám proto nenabízí dostatek vhodných investičních příležitostí do dostupných finančních nástrojů s pevným úročením. Proto jsme v rámci portfolia fondu, jak je výše uvedeno, mírně posílili akciovou složku, která by účastníkům v budoucnu měla umožnit dosažení vyššího zhodnocení vložených prostředků.
  2. Název fondu bude lépe korespondovat se zaměřením fondu
    Současná alokace akciové složky v rámci Spořicího účastnického fondu zaujímá oproti konkurenčním spořicím účastnickým fondům mnohem vyšší podíl. To fond řadí na rozhraní mezi spořicími a vyváženými účastnickými fondy. Zvýšení akciové složky a přejmenování fondu na Vyvážený účastnický fond umožní jasné vyprofilování ve vztahu ke klientům.
  3. Optimalizace nabídky účastnických fondů
    NN Penzijní společnost tedy nadále bude nabízet v rámci svého portfolia možnost spoření ve třech účastnických fondech: v Povinném konzervativním fondu, Vyváženém účastnickém fondu (do 31. 10. 2016 Spořicím účastnickém fondu) a Růstovém účastnickém fondu. Vyvážený účastnický fond by měl na pomyslném grafu rizikovosti/výnosnosti zaujmout místo přibližně uprostřed spektra mezi našimi účastnickými fondy, a měl by tak nabídnout optimální rovnováhu mezi konzervativní a akciovou složkou.

Změna má dopad nejen do Statutu, ale také do Klíčových informací a dalších dokumentů, které název tohoto fondu obsahují.

Zde naleznete nové dokumenty: