Přeskočit na: Obsah

18.08.2022

Výsledky NN Group za 1. pololetí 2022

NN Group vykázala v 1H22 silnou provozní tvorbu kapitálu a solidní obchodní výsledky.

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 1H 2022:

Silná tvorba kapitálu odráží solidní obchodní výsledky

 • Provozní tvorba kapitálu skupiny NN se zvýšila na 899 milionů eur ze 780 milionů eur v první polovině roku 2021, což odráží vyšší příspěvek společností Netherlands Life, Japan Life a Insurance Europe, který byl částečně neutralizován nižším příspěvkem bankovní divize, společností Netherlands Non-life a prodejem NN Investment Partners (NN IP).
 • Provozní výsledek ve výši 983 milionů eur se snížil oproti 1,119 miliardě eur v první polovině roku 2021. Zde se projevil zejména dopad únorové bouře v Nizozemsku a prodeje NN IP.
 • Čistý výsledek hospodaření činil 2,006 miliardy eur, což představuje nárůst oproti 1,414 miliardy eur v prvním pololetí roku 2021, a to zejména díky zisku z prodeje NN IP.

Dobrá obchodní dynamika

 • Hodnota nového obchodu dosáhla 254 milionů eur, což je o 5 procent více než v první polovině roku 2021, a to především díky vyšším prodejům životního pojištění v Netherlands Life.
 • NN Bank a Woonnu poskytly v první polovině roku 2022 nové hypotéky v hodnotě 4,9 miliardy eur.
 • V Nizozemsku došlo k čistému přílivu peněz do kolektivního, příspěvkově definovaného penzijního fondu ve výši 0,9 miliardy eur. 

Robustní rozvaha; zajištění atraktivních kapitálových výnosů pro akcionáře

 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group se snížil na 196 % oproti 213 procentům k 31. prosinci 2021, což odráží zejména odpočet kapitálových toků akcionářům a negativní dopad tržních pohybů, částečně kompenzovaný provozní tvorbou kapitálu.
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti se zvýšila na 2,467 miliardy eur z 1,998 miliardy eur k 31. prosinci 2021, což odráží výnosy z prodeje NN IP a volný peněžní tok do holdingové společnosti, částečně neutralizovaný kapitálovými toky akcionářům, splátkami prioritního dluhu a částkami zaplacenými za akvizice.
 • Předběžná dividenda za rok 2022 činí jedno euro na kmenovou akcii, tj. přibližně 294 milionů eur.

Trvající důraz na zákazníky, zaměstnance a komunity

 • Zákaznická spokojenost: čtyři z našich podniků dosáhly v metrice NPS nadprůměrného skóre.
 • Počet žen ve vyšších manažerských pozicích se zvýšil na 39 procent, což odráží rozšířený záběr cílové skupiny v rámci dalšího zlepšení genderové diverzity.
 • Cílem je do roku 2030 investovat dalších 6 miliard eur do řešení v oblasti klimatu; z toho bylo již alokováno 625 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho: 

 „Vykazujeme vysokou tvorbu kapitálu za první pololetí roku 2022 a jsme na dobré cestě k dosažení našich finančních a dalších strategických cílů. Těchto výsledků jsme dosáhli navzdory turbulentnímu geopolitickému vývoji, který měl velký vliv na makroekonomické prostředí, například prudký nárůst inflace a také značnou volatilitu na finančních trzích. Dopad těchto turbulencí na naši obchodní výkonnost byl omezený, což dokládá silný nárůst tvorby kapitálu, taženým především nizozemskou životní pojišťovnou a také pojišťovacími aktivitami v zahraničí. Volatilita trhu však měla dopad na náš ukazatel kapitálové přiměřenosti Solvency II, konkrétně skrze rozšíření spreadů u nizozemských hypoték a pokles akciových trhů. Náš ukazatel kapitálové přiměřenosti Solvency II klesl k 30. červnu 2022 z 213 procent na 196 procent, protože výraznou provozní tvorbu kapitálu ve výši 899 milionů eur v první polovině roku neutralizoval odpočet průběžné dividendy a zpětný odkup akcií v hodnotě 1 miliardy eur, který v současné době realizujeme, a také dopad pohybů na trzích. Současně se očekává, že naše tvorba kapitálu a výnosy z investic budou i nadále těžit z tohoto prostředí vyšších spreadů a současné úrovně úrokových sazeb.

V první polovině roku 2022 jsme se dále soustředili na potřeby našich zákazníků, zaměstnanců a komunit, v souladu s nefinančními cíli naší strategie. Jsme tu pro naše zákazníky ve chvílích, kdy na tom záleží nejvíc. V Nizozemsku jsme jim byli oporou během silné únorové bouře. Zvýšili jsme kapacitu našeho zákaznického servisu, což nám umožnilo adekvátně řešit zvýšený počet pojistných událostí a zároveň jsme poskytovali rady, jak předcházet škodám na majetku. Další zlepšování spokojenosti našich zákazníků je i nadále naší klíčovou prioritou.

Probíhající konflikt na Ukrajině má v regionu závažné humanitární důsledky. NN jako velká pojišťovna působící ve střední a východní Evropě poskytla postiženým různé formy podpory. Nedávno jsme například rozšířili naši základní nabídku o poskytování služeb zdravotní péče uprchlíkům v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. Přímý dopad konfliktu na naše obchodní aktivity v regionu je nadále omezený.

V rámci naší ambice dosáhnout do roku 2050 vlastního uhlíkově neutrálního investičního portfolia chceme do roku 2030 dále investovat nejméně 6 miliard eur do klimatických řešení. Společně se společností CBRE Investment Management jsme proto zahájili program Positive Impact Programmatic Venture, jehož cílem je výstavba udržitelného a dostupného bydlení v Nizozemsku.“


    Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní tvorba kapitálu se zvýšila na 198 milionů eur ze 182 milionů eur v první polovině roku 2021, což odráží zejména vyšší výnosy z investic v důsledku vyšších úrokových sazeb, pozitivnější rozdíly oproti předpokladům vývoje pojistných smluv, jakož i pozitivní příspěvek z čerstvě zakoupené životní pojišťovny MetLife v Řecku, který byl částečně kompenzován nižšími penzijními poplatky na Slovensku a v Rumunsku.
 • Hodnota nových obchodů se snížila na 126 milionů eur, což je o 6,7 % méně než 135 milionů eur v první polovině roku 2021, a to v důsledku diskontního efektu vyšších úrokových sazeb, jakož i změn modelu a předpokladů, což ovšem zčásti kompenzoval lepší prodejní mix.
 • Provozní výsledek v první polovině roku 2022 činil 176 milionů eur, což představuje nárůst o 9,3 procenta – po očištění o měnové vlivy, což odráží vyšší poplatky za životní pojištění, technickou marži, jakož i kladný příspěvek z čerstvě nabyté společnosti MetLife v Řecku, a je částečně kompenzováno vyššími odpisy odložených pořizovacích nákladů, provizemi a administrativními náklady.