Přeskočit na: Obsah

21.02.2018

NN Group oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a rok 2017

Velký pokrok v integraci a nárůst celoročního provozního výsledku o 29 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

 • Provozní výsledek hospodaření za čtvrté čtvrtletí roku 2017 činil 345 milionů eur, což představuje nárůst o 22,3 % oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2016, a to především díky obchodnímu přispění společností Delta Lloyd
 • Celkový provozní výsledek v roce 2017 se zvýšil na 1,586 miliardy eur, což představuje nárůst o 29,3 % oproti roku 2016, a to především díky příspěvku společností Delta Lloyd a lepším výsledkům ve většině segmentů, které částečně vyvážily nižší výsledky nizozemské neživotní pojišťovny
 • Čistý výsledek se ze 148 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 zvedl na 700 milionů eur, a to především díky vyšším kapitálovým ziskům, přecenění a vyššímu provoznímu výsledku. Čistý výsledek za celý rok 2017 vzrostl o 77,5 % na 2,11 miliardy eur
 • Bylo dosaženo cíle snížení nákladové základny obchodních jednotek, a to o 133 milionů eur, přičemž nákladová základna za celý rok 2016 činila 2,204 miliardy eur
 • Ve sledovaném období rostl obchod solidním tempem: prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl oproti čtvrtému čtvrtletí o 35,1 %. Celoročně hodnota nového obchodu (VNB) vzrostla oproti roku 2016 o 60,7 % na 345 milionů eur
 • Kapitálový ukazatel Solvency II ve výši 199 % ke konci čtvrtého čtvrtletí 2017 již odráží odečtení navrhované celkové dividendy za rok 2017
 • Hotovost holdingové společnosti klesla na 1,434 miliardy eur, zejména v důsledku splacení seniorních cenných papírů a zpětného odkupu vlastních akcií, částečně kompenzovaných dividendou převážně z nizozemských společností
 • Za rok 2017 se navrhuje celková dividenda ve výši 1,04 eura na kmenovou akcii neboli celkové vyplacení přibližně 348 milionů eur, čímž souhrnná roční dividenda za rok 2017 stoupne na 1,66 eura na kmenovou akcii

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní výsledek stoupl na 68 milionů eur z 60 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného, které byly částečně vyváženy vyššími administrativními náklady
 • Celkový provozní výsledek za rok 2017 se zvýšil na 260 milionů eur oproti 198 milionům eur v roce 2016, a to díky vyšším poplatkům, výnosům z pojistného a příspěvku společnosti Delta Lloyd Belgium
 • Celoroční hodnota nového obchodu (VNB) stoupla z 85 milionů eur v roce 2016 na 141 milionů eur, a to díky vyššímu prodeji s lepšími maržemi a díky přispění společnosti Delta Lloyd Belgium

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Rok 2017 byl pro NN Group památným rokem, v němž jsme úspěšně dokončili akvizici společnosti Delta Lloyd. Zahájili jsme integraci v Nizozemí a Belgii, kde jsme vytvořili přední pojišťovací a penzijní společnost s atraktivními možnostmi v oblasti správy aktiv a bankovnictví. Dosáhli jsme slušného pokroku. K 1. lednu 2018 byly dokončeny první právní fúze obchodních jednotek, kdy společnost Delta Lloyd Bank splynula s NN Bank a společnost Delta Lloyd Asset Management se sloučila s NN Investment Partners. Většina oddělení na centrále již byla integrována, začali jsme s racionalizací systémů a portfolia a produkty byly rebrandovány z Delta Lloyd na NN.

Na našem Dni kapitálových trhů jsme 30. listopadu 2017 představili strategii a nové cíle pro sloučenou společnost. Jednou z našich nejdůležitějších priorit je pokračovat v realizaci transakce Delta Lloyd a využít synergie. V tomto ohledu i nadále zvyšujeme efektivitu a v roce 2017 jsme díky integraci snížili nákladovou základnu obou společností o 133 milionů eur a podpořili jsme tak splnění našeho cíle redukce nákladů o 350 milionů eur do roku 2020. 

Do provozního výsledku za rok 2017 se silně promítl příspěvek společnosti Delta Lloyd a zlepšené provozní výkony v jednotkách, jako je naše nizozemská životní pojišťovna, Insurance Europe, japonská životní pojišťovna a naše banka. Na výsledcích neživotního pojištění i nadále vnímáme jistou volatilitu – zlepšení podnikání v oblasti pojištění majetku a nehod bylo kompenzováno zhoršením výkonu v oblasti pojištění invalidity a úrazů. Realizujeme řadu opatření, abychom udržitelně zlepšili výkonnost segmentu neživotního pojištění.

Naše obchodní výsledky jsou setrvale dobré – prodej nových pojistek po očištění o měnové vlivy vzrostl oproti roku 2016 o 33,9 % a hodnota nového obchodu stoupla o 60,7 %. Společnost NN Investment Partners získala v roce 2017 do správy aktiva třetích strana v hodnotě 5,1 miliardy eur, na druhou stranu jsme zaznamenali i jistý odliv přidružených aktiv. Hypoteční portfolio našeho bankovního sektoru vzrostlo na 17,6 miliardy eur. Za posledních 12 měsíců se spokojenost zákazníků opět zvýšila téměř ve všech zemích, kde jsme aktivní. Díky posílenému postavení na trhu máme dobrou pozici pro využití příležitostí k růstu.

Kapitálový ukazatel Solvency II i hotovost zůstávají v souladu s naším disciplinovaným přístupem k řízení kapitálu robustní, a sice 199 % a 1,434 miliardy eur. Na výroční valné hromadě akcionářů dne 31. května 2018 navrhneme celkovou dividendu ve výši 1,04 eura na kmenovou akcii. Spolu s prozatímní dividendou vyplacenou v září 2017 to představuje celkový dividendový výplatní poměr kolem 45 % čistého provozního výsledku za rok 2017.

Do budoucna budeme pokračovat v úsilí o další zlepšení naší celkové výkonnosti, o poskytování vynikajících služeb pro zákazníky a další urychlení transformace našeho podnikání prostřednictvím inovací.“


   

Výsledky divize Insurance Europe:

Provozní výsledek Insurance Europe se meziročně zvýšil na 68 milionů eur z 60 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného, které byly částečně vyváženy vyššími administrativními náklady. V tomto kvartálním výsledku je zahrnut příspěvek společnosti Delta Lloyd Belgium ve výši 14 milionů eur.

Investiční marže stoupla na 30 milionů eur z 22 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to především díky zvýšení celkového objemu investic po započtení společnosti Delta Lloyd.

Poplatky a výnosy z pojistného se zvýšily na 176 milionů eur ze 142 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Tohoto nárůstu se podařilo dosáhnout díky začlenění společnosti Delta Lloyd a díky vyšším poplatkům za správu investovaných aktiv v celém regionu v důsledku růstu portfolia a zvýšení tržní hodnoty.

Technická marže klesla na 52 milionů eur z 58 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, což odráží nižší podíl ukončených pojistných smluv s výplatou odbytného.

Správní náklady vzrostly na 108 milionů eur z 86 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to kvůli rozšíření nákladové báze také o společnost Delta Lloyd.

Odložené získatelské náklady a následné provize stouply na 85 milionů eur ze 77 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to v důsledku nárůstu portfolia po začlenění společnosti Delta Lloyd.

Výsledek před zdaněním klesl na 26 milionů eur z 54 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016, a to v důsledku negativního přecenění a snížení hodnoty v Belgii, částečně kompenzované ziskem z prodeje společnosti NN Life Luxembourg, který byl dokončen v říjnu 2017.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) 2016 stoupl na 175 milionů eur ze 138 milionů ve čtvrtém čtvrtletí roku eur, zejména díky vyšší prodejům pojistné ochrany v Polsku a díky přínosu prodejů společnosti Delta Lloyd Belgium.

Celoroční provozní výsledek Insurance Europe činil 260 milionů eur oproti 198 milionům eur v roce 2016, a to díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného, které odrážejí vyšší poplatky za spravovaná aktiva a vyšší prodeje životního pojištění v celém regionu. Příspěvek společnosti Delta Lloyd činil 25 milionů eur. Provozní výsledek za rok 2017 vzrostl i díky jednorázovým příjmům ve výši 15 milionů eur.

Výsledek před zdaněním za celý rok 2017 se zvýšil na 248 milionů eur z 224 milionů eur v roce 2016, v čemž se odráží vyšší provozní výsledek, nižší zvláštní položky a zisk z prodeje společnosti NN Life Luxembourg. Tyto položky byly částečně vyváženy nižšími neprovozními položkami, neboť v roce 2016 byly započteny kapitálové výnosy z prodeje belgických státních dluhopisů.

Celkový prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) za rok 2017 vzrostl na 661 milionů eur z 502 milionů eur v roce 2016, zejména díky vyšším prodejům životního pojištění v celém regionu a příspěvku k prodejům od společnosti Delta Lloyd.

Celková hodnota nového obchodu (VNB) v roce 2017 stoupla na 141 milionů eur z 85 milionů eur v roce 2016, a to díky vyššímu prodeji s lepšími maržemi. Společnost Delta Lloyd přinesla na úrovni VNB příspěvek ve výši 15 milionů eur.