Přeskočit na: Obsah

20.02.2019

NN Group oznamuje výsledky za čtvrté čtvrtletí a rok 2018

Solvency II 230 %, oznámení konečné dividendy a zpětného odkupu akcií


Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:    

 • Provozní výsledek hospodaření za čtvrté čtvrtletí roku 2018 činil 343 milionů eur, což je zhruba na úrovni výsledku za čtvrté čtvrtletí roku 2017, a to především díky lepším výsledkům nizozemské životní pojišťovny, nizozemské neživotní pojišťovny, Insurance Europe a výsledkům japonské životní pojišťovny, které vyvážily horší výsledek v segmentu Správa aktiv a Ostatní.
 • Celkový provozní výsledek se v roce 2018 zvýšil na 1,626 miliardy eur, což představuje nárůst o 3 % oproti roku 2017.
 • Čistý výsledek za 4Q18 je -533 milionů eur oproti 700 milionům eur ve 4Q17, a to především kvůli odpisu goodwillu daným pokrokem v integraci nizozemské životní pojišťovny a životní pojišťovny Delta Lloyd (v souladu s oznámením ze 13. ledna 2018) a nižším neprovizním položkám
 • Čistý výsledek za celý rok 2018 činil 1,117 miliardy eur oproti 2,11 miliardy eur za rok 2017.
 • Snížení nákladů o 20 milionů eur, kterého se podařilo dosáhnout ve 4Q18, dále vylepšilo celoroční bilanci úspor – celkové administrativní náklady oproti roku 2016 klesly o 289 milionů eur.
 • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) po očištění o měnové vlivy stoupl ve 4Q18 meziročně o 8, 1 %. Celoročně hodnota nového obchodu (VNB) vzrostla oproti roku 2017 o 13,4 % na 391 milionů eur.
 • Za rok 2018 je navržena konečná dividenda na úrovni 1,24 eura na akcii, čímž se celková roční dividenda zvýší na 1,9 eura na akcii neboli vyplacení přibližně 637 milionů eur, což znamená nárůst o 14,5 procenta v porovnání s rokem 2017.
 • Kapitálový ukazatel Solvency II ve výši 230 % ke konci čtvrtého čtvrtletí 2018 již odráží změny v sazbě daně z příjmu právnických osob v Nizozemsku, odečtení navrhované konečné dividendy za rok 2018 a smluvní vypovězení warrantů, jakož i negativní přecenění hodnoty majetku, částečně vyvážené rozvojem Dílčího interního modelu (Partial Internal Model) a tvorbou provozního kapitálu.
 • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 2,005 miliardy eur, zejména díky čistým dividendám z dceřiných společností, částečně kompenzovaných pořízením vlastních akcií v rámci programu zpětného odkupu ve čtvrtém čtvrtletí 2018 a vypovězením opční smlouvy s ING Groep.
 • Program zpětného odkupu vlastních akcií s celkovým rámcem až do výše 500 milionů eur za 12 měsíců bude spuštěn 1. března 2019.

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní výsledek stoupl na 72 milionů eur z 68 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017, a to díky snížení celkových administrativních nákladů a nižším odloženým získatelským nákladům a následným provizím, které byly částečně vyváženy nižší technickou marží.
 • Celkový provozní výsledek za rok 2018 se zvýšil na 271 milionů eur oproti 260 milionům eur v roce 2017, a to díky příznivému vývoji v oblasti mortality a započtení Delta Lloyd Belgium od druhého čtvrtletí roku 2017.
 • Celoroční hodnota nového obchodu (VNB) vzrostla na 168 milionů eur, o 19,6 procenta oproti roku 2017, a to díky vylepšenému produktovému mixu.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Rok 2018 byl pro naši společnost úspěšný. Dále jsme posílili naši pozici na trhu a dosáhli řady významných milníků v integraci aktivit Delta Lloyd v oblasti správy aktiv, bankovnictví a pojištění na nizozemském a belgickém trhu. Získali jsme souhlas Nizozemské centrální banky (DNB) k rozšíření našeho Dílčího interního modelu tak, aby zahrnoval životní i neživotní pojišťovnu Delta Lloyd v Nizozemsku, a k 1. lednu 2019 jsme plně začlenili životní i neživotní pojišťovnu Delta Lloyd do životní a neživotní pojišťovny NN. V Nizozemsku a Belgii se nám podařilo dosáhnout celkového snížení nákladů o 289 milionů eur oproti roční administrativní nákladové základně za rok 2016. Dosáhli jsme také dalšího pokroku v oblasti integrace našich týmů, systémů a procesů, zvýšili jsme efektivitu a zavedli jsme nové produkty a služby, a to vše s cílem uspokojit potřeby našich zákazníků. Rebrandování produktů a služeb společnosti Delta Lloyd na Nationale-Nederlanden je navíc také již prakticky hotové.

Provozní výsledek v roce 2018 se zvýšil o 3 % ve srovnání s rokem 2017, a to zejména díky lepší výkonnosti nizozemské životní a neživotní pojišťovny a Insurance Europe, zatímco japonská životní pojišťovna, správa aktiv a zajišťovna čelily určitým turbulencím.

V prodeji se nám dále dařilo, a to díky vylepšenému produktovému mixu, který v roce 2018 vedl k meziročnímu nárůstu hodnoty nového obchodu v Evropě o 19,6 % a k nárůstu v Japonsku o 10,3 %. Nové prodeje v roce 2018 meziročně poklesly, neboť v Nizozemsku nedochází k obnovování smluv na spoření na penzi pravidelně každý rok a v roce 2018 jsme obnovovali pouze menší část smluv.

V souladu s naším cílem vytvářet hodnotu a růst skrze zisk jsme v lednu 2019 dokončili akvizici životní pojišťovny Aegon v České republice a životní pojišťovny a důchodové správcovské společnosti Aegon na Slovensku.

Naše rozvaha zůstala ve čtvrtém čtvrtletí silná, kapitálový ukazatel Solvency II činil po odečtení konečné dividendy 230 %  a hotovost dosahovala 2,005 miliardy eur. Na výroční valné hromadě 29. května 2019 navrhneme akcionářům výplatu konečné dividendy ve výši 1,24 eura na akcii. Společně s předběžnou dividendou vyplacenou v září 2018 bude celková dividenda za rok 2018 na akcii činit 1,90 eura, což představuje nárůst o 14,5 % oproti roku 2017 a 50% výplatní poměr ze zisku za rok 2018. To je v souladu s naším cílem dosáhnout za rok 2018 dvojciferného růstu dividendy na akcii.

Tímto zároveň oznamujeme zahájení programu zpětného odkupu akcií až do výše 500 milionů eur za období 12 měsíců. Svědčí to o našem disciplinovaném řízení kapitálu a zároveň tak plníme i náš závazek vracet přebytečný kapitál našim akcionářům. Nadále jsme ale také přesvědčeni, že je nezbytné udržovat si solidní kapitálovou pozici a finanční flexibilitu, abychom mohli efektivně využívat příležitosti k dalšímu posílení našeho podnikání a k vytváření nové hodnoty.

Podnikli jsme další kroky k začlenění ekologických, sociálních a korporátních kritérií (ESG) do našich investičních procesů. Skupina NN dále zvýšila své hodnocení v žebříčku Sustainalytics a nyní se v tomto ohledu řadí mezi lídry v odvětví. V lednu 2019 byla skupina NN zařazena do indexu rovnoprávnosti žen a mužů sestavovaného agenturou Bloomberg. Tento index sdružuje na 230 společností, které se zavázaly k transparentnosti v reportování genderové politiky na pracovišti.

Všechny tyto úspěchy by nebyly možné bez nasazení a úsilí našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Nadále se soustředíme na klíčové priority s cílem úspěšné integrace společnosti Delta Lloyd, dalšího zlepšování výkonu, urychlení transformace obchodního modelu a racionální alokace kapitálu. Jsem přesvědčen, že naše společnost má dobře nakročeno k tomu, aby všech svých priorit dosáhla.“