Přeskočit na: Obsah

17.08.2021

NN Group v 1. pololetí 2021

NN Group vykázala za 1. pololetí 2021 čistý zisk přes 1,4 miliardy eur

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group za 1H 2021:

Plnění finančních cílů je na dobré cestě

 • V první polovině roku 2021 se provozní tvorba kapitálu zvýšila na 780 milionů eur z 543 milionů eur, což odráží především dobré obchodní výsledky ve všech segmentech.
 • Provozní výsledek se zvýšil na 1,119 miliardy eur z 926 milionů eur v první polovině roku 2020, přičemž téměř všechny segmenty vykázaly vyšší výsledky.
 • Čistý výsledek ve výši 1,414 miliardy eur oproti 587 milionům eur v první polovině roku 2020.

Setrvalá dynamika obchodu; trvale vysoká spokojenost zaměstnanců; vyšší objem spravovaných udržitelných aktiv

 • Hodnota nového obchodu činí 242 milionů eur, což je o 98 % více než v první polovině roku 2020, zejména díky lepším prodejům v japonské životní pojišťovně a v divizi Insurance Europe.
 • NN Bank poskytla v prvních šesti měsících nové hypotéky ve výši 4,4 miliardy eur; čistý příliv peněz od třetích stran v NN IP dosáhl výše téměř 4 miliard eur.
 • Objem aktiv ve správě v NL penzijním obchodě se zvýšil na 27,4 miliardy eur z 24,6 miliardy eur k 31. prosinci 2020.
 • Implementujeme iniciativy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. Tři naše pojišťovny dosáhly NPS nad průměrem trhu.
 • Vzhledem k celkovému skóre 7,8 bodu zůstává spokojenost zaměstnanců vysoká; pokračujeme v hybridním způsobu práce.
 • Objem spravovaných udržitelných aktiv (ESG) se zvýšil na 75 %; bylo dosaženo dalšího pokroku v dekarbonizaci.

Solidní rozvaha; plníme závazek zajistit akcionářům atraktivní kapitálové výnosy

 • Kapitálový ukazatel Solvency II NN Group dosáhl 209 % oproti 210 % k 31. prosinci 2020, což odráží hlavně kapitálové toky k akcionářům a snížení konečné forwardové sazby (UFR), částečně kompenzované tvorbou provozního kapitálu a tržní odchylkou.
 • Hotovostní pozice holdingu v první polovině roku 2021 vzrostla na 1,533 miliardy eur, což odráží zejména platby přijaté do holdingu od dceřiných společností, které byly částečně kompenzovány kapitálovými toky akcionářům.
 • Průběžná dividenda za rok 2021 stanovena ve výši 93 eurocentů na kmenovou akcii, tj. přibližně 287 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho: 

 „V první polovině roku 2021 jsme vykázali dobré finanční a obchodní výsledky a dosáhli značného pokroku v realizaci strategie, jejímž cílem je dosáhnout dlouhodobě udržitelné a rostoucí tvorby kapitálu. Vzhledem k tomu, že se trhy díky uvolnění omezení daných koronavirovou epidemií zotavily, i díky přesunu prodeje poradců a makléřů do online prostředí jsme zaznamenali vyšší prodeje v naší japonské životní pojišťovně i v divizi Insurance Europe. Dopady pandemie také upozornily na nedostatečnou úroveň pojištění řady lidí, lidí, která může negativně ovlivnit jejich živobytí nebo léčbu. Vyšší povědomí o rizicích a zranitelnosti vedlo lidi ke zvýšené poptávce po odpovídajících pojistných produktech. Díky tomu nám vzrostla hodnota nového obchodu, která se ve srovnání s prvním pololetím roku 2020 téměř zdvojnásobila. Také naše další jednotky nadále vykazují značnou obchodní dynamiku. Náš správce aktiv NN Investment Partners získal nové klienty, přičemž čistý příliv prostředků třetích stran dosáhl téměř čtyř miliard eur. Kromě toho jsme v první polovině roku zaznamenali další růst našich podílových fondů NNIP s odpovědným ESG přístupem a udržitelnou strategií. Nizozemský realitní trh stále roste, což se projevilo také na vysokém objemu poskytnutých hypoték. V prvních šesti měsících roku poskytla NN Bank téměř 17 tisíc nových hypoték v celkovém objemu 4,4 miliardy eur. Současně optimalizujeme naši výkonnost v oblasti životního a neživotního pojištění, například přesunem k výnosnějším aktivům. Integrace neživotní pojišťovny VIVAT je na dobré cestě. V prvních šesti měsících jsme do systémů NN převedli klienty se smlouvami tvořícími 90 % pojistného VIVAT, jehož celková výše činí 800 milionů eur.

Usilujeme hlavně o organický růst, nicméně naše portfolio pravidelně vyhodnocujeme a snažíme se posilovat pozice na trhu. V této souvislosti akvizice společností MetLife v Polsku a Řecku, kterou jsme oznámili v červenci, posílí naši pozici v oblasti životního a penzijního pojištění v Polsku a vytvoří přední životní pojišťovnu na řeckém trhu. Dosáhli jsme také dohody o získání 70% podílu ve společnosti Heinenoord, která je jedním z největších poskytovatelů služeb a makléřskou společností v Nizozemsku, čímž si zajistíme vedoucí pozici v neživotním pojištění a zareagujeme tak na probíhající konsolidaci makléřských služeb. V únoru jsme prodali naši společnost v Bulharsku, protože nový vlastník má lepší předpoklady k dalšímu rozvoji tamního penzijního a životního pojištění. Pokud jde o našeho správce aktiv, společnost NN Investment Partners, v současné době zvažujeme možnosti, jak rozšířit její platformu a urychlit růst. V rámci strategické revize dalších možností jsme výrazně pokročili a ve vhodnou chvíli poskytneme všem aktuální informace.

Covid-19 nadále ovlivňuje životy mnoha lidí a nejistota přetrvává. Od vypuknutí epidemie je pro společnost NN zdraví a blaho zákazníků a zaměstnanců na prvním místě a přizpůsobuje se měnícímu se prostředí. Zákaznické procesy byly digitalizovány a naše kanceláře se přestavují, aby vyhovovaly hybridnímu způsobu práce. Naším cílem je pomáhat lidem pečovat o to, co je pro ně nejdůležitější. V posledních měsících jsme tuto zásadu uváděli do praxe podporou našich zákazníků, například v oblasti storna jejich cestovního pojištění. Také po ničivých červencových povodních jsme v postižených regionech v Nizozemsku a Belgii otevřeli mobilní provozovny, aby nás zákazníci mohli snadněji zastihnout. Na základě současných odhadů pojistných událostí se očekává, že finanční dopad povodní na naše výsledky bude ve druhé polovině roku činit přibližně 70 milionů eur (před zdaněním, po odečtení externího zajištění).

V rámci našeho závazku přispívat k prosperitě lidí a planety významně zvyšujeme příspěvek našim komunitám. V první polovině roku 2021 jsme iniciovali nová partnerství a úspěšné dobrovolnické aktivity – příkladem je třeba týden ‚Na vaší komunitě záleží‘, kterého se zúčastnilo 1599 kolegů. Dále jsme se snažili uskutečnit naši ambici uhlíkové neutrality vlastního investičního portfolia NN – v rámci Pařížské dohody jsme vypracovali a zavedli strategii pro různé třídy aktiv. Aby bylo vidět, že toto úsilí myslíme vážně, připojili jsme se k novým dekarbonizačním platformám založeným Skupinou institucionálních investorů pro změnu klimatu (IIGCC). Stanovili jsme si vědecky podložený cíl snížit vlastní provozní uhlíkovou stopu do roku 2030 nejméně o 70 procent. Zbytek emisí budeme i nadále kompenzovat nákupem emisních povolenek.“

 

„Provozní výsledek skupiny NN za první pololetí vzrostl o 21 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, přičemž téměř všechny obchodní jednotky vykázaly lepší výsledky. Například v nizozemské neživotní pojišťovně nás těší, že opatření přijatá za účelem zlepšení výsledků začínají přinášet ovoce a celkový složený poměr se za první pololetí roku 2021 zlepšil na 92 %. Výsledky neživotního pojištění jsou však ze své podstaty volatilní a my budeme nadále zavádět vylepšení, abychom v této oblasti dosáhli ještě lepších výsledků. 

Naše kapitálová pozice zůstává silná, přičemž k 30. červnu 2021 kapitálový ukazatel Solvency II činil 209 procent. Nárůst naší provozní tvorby kapitálu odráží především lepší výsledky upisování v nizozemském neživotním pojištění, posun k výnosnějším aktivům, nové obchody divize Insurance Europe a pozitivní příspěvek z bankovnictví po změně metodiky v roce 2021. Naše odolná hotovostní pozice a tvorba kapitálu vedou k atraktivním výnosům pro akcionáře, a proto jsme nyní oznámili, že vyplatíme prozatímní dividendu ve výši 93 eurocentů na kmenovou akcii. Na základě našich strategických závazků budeme i nadále pracovat na dosažení finančních i nefinančních cílů a zároveň si udržíme silnou pozici a zůstaneme relevantní pro naše zainteresované strany.“

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Tvorba provozního kapitálu vzrostla na 182 milionů eur ze 119 milionů eur v první polovině roku 2020, a to zejména díky vyššímu přispění nového obchodu a vyšším poplatkům z penzijních produktů.
 • Hodnota nového obchodu se zvýšila na 135 milionů eur z 84 milionů eur v první polovině roku 2020, což odráží vyšší prodeje v celém regionu a lepší mix životních pojistek směřující více k čisté ochraně před riziky. 
 • Provozní výsledek se zvýšil na 161 milionů eur ze 133 milionů eur v první polovině roku 2020, a to zejména díky vyšším poplatkům za životní a penzijní pojištění v celém regionu díky vyšším prodejům a oživení trhu po uvolnění omezení daných pandemií Covidu-19.