Přeskočit na: Obsah

18.02.2020

Výsledky NN Group za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2019:

Solvency II 218 %, konečná dividenda 1,40 EUR/akcie

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

 • Provozní výsledek za 4. čtvrtletí roku 2019 se zvýšil na 428 milionů ze 343 milionů eur ve 4Q18, a to díky lepším výsledkům v takřka všech segmentech. Za celý rok 2019 stoupl provozní výsledek na 1,794 miliardy eur, což představuje 10,3% nárůst oproti roku 2018.
 • Celkový čistý výsledek hospodaření za čtvrté čtvrtletí dosáhl 329 milionů eur oproti - 533 milionům eur ve 4Q18, kdy ale bylo započteno snížení hodnoty nehmotných aktiv. Celkový čistý výsledek hospodaření za rok 2019 dosáhl 1,962 miliardy eur oproti 1,117 miliardě eur v roce 2018.
 • Náklady klesly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 o dalších 36 milionů eur; celkové úspory nákladů již dosáhly 360 milionů eur oproti srovnávací základně za rok 2016.
 • Celoročně hodnota nového obchodu (VNB) klesla oproti roku 2018 o 8,3 procenta na 358 milionů eur, hlavně kvůli nižším prodejům v Japonsku zaviněným daňovými změnami; ztráty ale částečně vyvážil lepší obchodní mix a vyšší prodeje životního pojištění a spoření na penzi v Evropě.
 • Zákaznická spokojenost se v průběhu roku 2019 zlepšila, přičemž NPS skóre (tedy míra loajality zákazníků) NN Group stouplo na +4 body z -1 v roce 2018.
 • Kapitálový ukazatel Solvency II na úrovni 218 % odráží tvorbu provozního kapitálu i pozitivní tržní dopady, částečně vyvážené odečtením navržené konečné dividendy za rok 2019.
 • Hotovostní pozice holdingové společnosti stoupla ve čtvrtém čtvrtletí na 1,989 miliardy eur, což odráží při-jaté platby obdržené od dceřiných společností a také výdaje na program zpětného odkupu vlastních akcií.
 • Za rok 2019 se navrhuje konečná dividenda ve výši 1,40 eur za kmenovou akcii neboli vyplacení 448 milio-nů eur, čímž celková roční dividenda na rok 2019 stoupne na 2,16 eur na kmenovou akcii (celkem 698 mi-lionů eur).
 • Program zpětného odkupu akcií ve výši 250 milionů eur bude probíhat během následujících 12 měsíců, přičemž den zahájení byl stanoven na 2. března 2020.
 • Aktualizovaná dividendová politika předpokládá progresivní výši dividendy na jednu akcii a opakující se od-kup vlastních akcií ve výši alespoň 250 milionů eur ročně.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Davida Knibbeho:

 „Ve čtvrtém čtvrtletí byly finanční výsledky skupiny NN výborné a provozní výsledek o 25 % vyšší oproti stejnému čtvrt-letí loňského roku. Provozní výsledek za celý rok 2019 vzrostl oproti roku 2018 o 10 % a přispěla k němu většina na-šich segmentů. Opatření, která jsme přijali ke zlepšení ziskovosti neživotního pojištění, přinášejí ovoce, což dokládá celoroční kombinovaný poměr 95,4 % ve srovnání s 99,4 % v roce 2018. Dalšího zvýšení efektivity jsme ve čtvrtém čtvrtletí dosáhli při integraci dalším snížením nákladové základny, a to o 36 milionů eur, čímž celkové dosavadní úspo-ry nákladů dosáhly už 360 milionů eur.

Zákaznická spokojenost se v průběhu roku zlepšila, přičemž NPS skóre (tedy míra loajality zákazníků) stouplo o 5 bodů na +4 z -1 v roce 2018. Motivovaní a zapojení zaměstnanci jsou klíčem k poskytování vynikajících služeb zákazníkům, což dokazuje i vyšší bodové hodnocení spokojenosti zaměstnanců v roce 2019 na úrovni 7,4 bodu, oproti 7,1 bodu v roce 2018. Prodeje nových pojistek v segmentu Insurance Europe i v nizozemské životní pojišťovně v roce 2019 vzrost-ly, zatímco na prodeje v Japonsku dolehla nová daňová pravidla pro produkty COLI (firemní životní pojištění). Celková hodnota nového obchodu v roce 2019 klesla oproti roku 2018 o 8 procent, což odráží právě nižší tržby v Japonsku, částečně kompenzované 21% růstem v Evropě. V roce 2019 NN Bank poskytla hypotéky v rekordním objemu 8 miliard eur. Celkový objem spravovaných aktiv se u našeho správce aktiv v roce 2019 zvýšil o 30 miliard eur na 276 miliard eur, a to díky dobré výkonnosti trhů.

V průběhu roku jsme nadále posilovali distribuční a zákaznické platformy, a to i prostřednictvím nových strategických partnerství. Akvizice společnosti Human Capital Services (HCS) v Nizozemsku posílila naši pozici, co se udržitelné za-městnatelnosti týče, a navíc podporuje širší posun od pojišťovacích produktů k nabídce řešení formou služeb. Ohláše-ná akvizice neživotní pojišťovny VIVAT dále posílí naši tržní pozici v segmentu neživotního pojištění v Nizozemsku. Naše bilance zůstává velmi silná, s kapitálovým ukazatelem Solvency II na úrovni 218 % po odečtení konečné dividen-dy; hotovost ke konci roku 2019 dosahovala téměř 2 miliard eur. Na výroční valné hromadě akcionářů dne 28. května 2020 navrhneme konečnou dividendu za roku 2019 ve výši 1,40 EUR na kmenovou akcii. Celková dividenda za celý rok 2019 na kmenovou akcii tudíž oproti roku 2018 stoupne o 14 procent na 2,16 EUR.

Skupina NN dlouhodobě vrací nadbytečný kapitál svým akcionářům, a na tom se nic nemění. Dnes jsme ohlásili nový program zpětného odkupu akcií v objemu 250 milionů eur, který začne 2. března 2020 a který bude dokončen během 12 měsíců. Toto rozhodnutí zohledňuje skutečnost, že v roce 2020 očekáváme odliv peněžních prostředků v souvislosti s nabytím neživotní pojišťovny Vivat a splacením prioritního dluhu, který nehodláme refinancovat.

Do budoucna hodláme uplatňovat progresivní dividendovou politiku. Máme také v úmyslu každý rok provádět další program odkupu akcií ve výši nejméně 250 milionů eur. Další přebytečný kapitál bude akcionářům vrácen, pokud nebude moci být využit k vytváření hodnoty.“

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

 • Provozní výsledek klesl na 69 milionů eur ze 72 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018, a to kvůli zvýšeným administrativním nákladům a nižším penzijním poplatkům v Rumunsku, které byly částečně vyváženy příznivým vývo-jem úmrtnosti a nemocnosti v Belgii.
 • Celkový provozní výsledek za rok 2019 se zvýšil na 283 milionů eur oproti 271 milionům eur v roce 2018, a to díky vyšším poplatkům na Slovensku, růstu pojistné ochrany a jednorázového plnění v neživotním pojištění ve výši 6 milionů eur, částečně vyváženým nižšími poplatky v rámci spoření na penzi v Rumunsku.
 • Celoroční hodnota nového obchodu (VNB) stoupla v roce 2019 na 204 milionů eur ze 168 milionů eur v roce 2018, což představuje nárůst o 21,4 procenta. Výsledek pozitivně ovlivnil lepší produktový mix a vyšší prodeje ži-votního pojištění a produktů pro spoření na penzi.