Přeskočit na: Obsah

23.08.2018

Výsledky NN Group za druhé čtvrtletí roku 2018

Solidní provozní výsledek, kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 226 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group:

  • Provozní výsledek stoupl oproti druhému čtvrtletí 2017 o 25,6 procenta na 508 milionů eur, a to především díky lepšímu výkonu nizozemské neživotní pojišťovny v oblasti upisování smluv, dividendám z private equity v nizozemské životní pojišťovně a díky nižším výdajům.
  • Základní čistý zisk ve výši 436 milionů eur – tedy nárůst o 92,7 % oproti druhému čtvrtletí roku 2017 – odráží vyšší provozní výsledek a vyšší kapitálový výnos, ale také fakt, že NN Group musela ve druhém čtvrtletí 2017 vytvořit rezervy týkající se ING Australia Holdings.
  • V druhém čtvrtletí 2018 se podařilo dále snížit náklady o 62 milionů eur; celkem tedy již bylo dosaženo snížení nákladů o 236 milionů eur (oproti roku 2016).
  • Celkový objem nově uzavřených smluv vzrostl za 6 měsíců roku 2018 o 20,2 procenta na 205 milionů eur, zejména díky japonské životní pojišťovně a Insurance Europe.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 357 milionů eur, což po očištění o měnové vlivy představuje pokles o 7,5 % oproti druhému čtvrtletí 2017.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 226 % z 213 % v předchozím čtvrtletí, což svědčí o tvorbě provozního kapitálu. Podařilo se to díky kombinaci pozitivních tržních dopadů a odečtení prozatímní dividend za rok 2018.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 1,799 miliardy eur, včetně 536 milionů eur z dividend od dceřiných společností. 
  • Prozatímní dividenda za rok 2018 činí 0,66 eura na kmenovou akcii neboli zhruba 222 milionů eur.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Vykázali jsme solidní výsledek za druhé čtvrtletí roku 2018. Provozní výsledky většiny segmentů se ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku zlepšily, zejména díky lepšímu výkonu v oblasti upisování smluv v nizozemské neživotní pojišťovně. Celková nákladová základna se v tomto čtvrtletí dále snížila o 62 milionů eur, čímž došlo ke snížení celkových nákladů o 236 milionů EUR ve srovnání s celkovou administrativní výdajovou základnou za rok 2016. To znamená, že jsme výrazně pokročili na cestě k dosažení našeho cíle snížení nákladů ve výši 400 milionů eur do konce roku 2020.

Hodnota nového obchodu (VNB) vzrostla jak v Insurance Europe, tak v japonské životní pojišťovně. Opatření, která jsme zavedli v nizozemské neživotní pojišťovně za účelem zvýšení výkonnosti, začínají přinášet výsledky. Kombinovaný poměr se ve druhém čtvrtletí zlepšil na 97,9 procenta. To je jistě povzbudivé, ale je třeba dále pracovat na strukturálním zlepšení kombinovaného poměru na 97 procenta, nebo ještě níže.

Podnikli jsme rovněž další integrační kroky. Předložili jsme žádost o začlenění subjektů společnosti Delta Lloyd do Částečného interního modelu, dokončili jsme integraci centrál i firem pro správu aktiv a úspěšně jsme vyřadili z provozu několik IT systémů. Většina produktů společnosti Delta Lloyd již byla rebrandována na NN. Během této přechodné fáze jsme se soustředili na to, aby naši zákazníci a obchodní partneři nezaznamenali žádné narušení provozu, a jsme rádi, že úroveň spokojenosti zákazníků zůstává vysoká.

Podnikli jsme kroky k dalšímu zohlednění ekologických, sociálních a korporátních faktorů (ESG) v našich investičních procesech, o čemž svědčí i naše podpora Mezinárodní smlouvy o společenské odpovědnosti pro pojišťovnictví. Společně s našimi nizozemskými kolegy, několika nevládními organizacemi, největším holandským odborovým svazem a vládou se snažíme zajistit, aby pojišťovny při svých investičních rozhodnutích identifikovaly a zohledňovaly problematiku ESG.

Naše hotovostní kapitálová pozice činila na konci druhého čtvrtletí 1,799 miliardy eur. Kapitálový ukazatel Solvency II dosáhl 226 %, a to po odečtení předběžné dividendy ve výši 0,66 EUR na kmenovou akcii, která bude vyplacena v září. Kromě našich výsledků za druhé čtvrtletí jsme zveřejnili i fakt, že odkupujeme životní pojišťovnu Aegon v České republice a její aktivity spojené se životním pojištěním a spořením na penzi na Slovensku. V souladu s naší strategií to považujeme za dobrou příležitost zvýšit naši přítomnost na dvou atraktivních trzích.

Dále jsme oznámili nové složení naší správní rady. S tímto týmem jsme připraveni na další fázi cesty naší společnosti a nadále se budeme zaměřovat na naše klíčové priority – úspěšně integrovat společnost Delta Lloyd, dále zvyšovat výkonnost, urychlit transformaci obchodního modelu a racionálně alokovat kapitál.“Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

• Provozní výsledek klesl na 63 milionů eur ze 73 milionů eur ve druhém čtvrtletí roku 2017; tehdy NN Group těžila z jednorázového příjmu ve výši 7 milionů eur, zatímco v tomto čtvrtletí měla jednorázový výdaj ve výši 5 milionů eur.

• Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 146 milionů EUR, což představuje desetiprocentní pokles oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017, a to především kvůli nižším tržbám v Řecku, Turecku a Španělsku.

• Hodnota nového obchodu (VNB) za prvních šest měsíců roku 2018 činila 83 milionů eur, což představuje nárůst o 72 milionů eur oproti stejnému období loňského roku, a to díky ziskovějšímu obchodnímu mixu.

Provozní výsledek Insurance Europe se v druhém čtvrtletí roku 2018 snížil na 63 milionů eur ze 73 milionů eur za druhé čtvrtletí roku 2017, protože před rokem NN Group těžila z jednorázového příjmu ve výši 7 milionů eur. V současném čtvrtletím výsledku je naopak zahrnut jednorázový výdaj ve výši 5 milionů eur.

Investiční marže zůstala stabilní v hladině 23 milionů eur.

Poplatky a výnosy z pojistného klesly na 173 milionů eur ze 179 milionů eur v prvním čtvrtletí roku 2017, v němž společnost zaznamenala jednorázový příjem ve výši 4 milionů eur. Na výsledku stávajícího čtvrtletí se negativně podepsal dopad měnových vlivů v Turecku ve výši tří milionů eur.

Technická marže klesla na 46 milionů eur ze 47 milionů eur v druhém čtvrtletí roku 2017, což odráží jednorázový náklad ve výši pěti milionů eur v Belgii, částečně vyvážený pozitivním vývojem v oblasti úmrtnosti a nemocnosti v Polsku a Španělsku.

Administrativní náklady zůstaly stabilní na úrovni 98 milionů eur.

Amortizace odložených pořizovacích nákladů a následné provize stouply v prvním čtvrtletí roku 2018 na 80 milionů eur oproti 78 milionům eur v druhém čtvrtletí roku 2017, a to díky jednorázovému příjmu ve výši tří milionů eur.

Výsledek před zdaněním klesl na 67 milionů eur z 95 milionů eur v druhém čtvrtletí roku 2017, a to kvůli nižšímu provoznímu výsledku a nižším neprovozním položkám.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) klesl na 146 milionů eur ze 170 milionů eur v druhém čtvrtletí roku 2017, a to hlavně kvůli nižšímu prodeji spořicích produktů v Řecku a Španělsku a nižšímu prodeji životního pojištění v Turecku.  

V prvních šesti měsících roku 2018 provozní výsledek Insurance Europe vzrostl na 134 milionů ze 115 milionů eur ve stejném období roku 2017, hlavně díky vyšším poplatkům a příjmům z pojistného, příznivým statistikám úmrtnosti a zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí roku 2017.

Zisk před zdaněním v prvních šesti měsících roku 2018 klesl na 132 milionů eur ze 158 milionů eur ve stejném období roku 2017, v čemž se odrážejí nižší výnosy z prodeje investic do obligací a akcií, částečně vyvážené vyšším provozním výsledkem.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) klesl za prvních šest měsíců roku 2018 na 332 milionů eur z 345 milionů eur ve stejném období roku 2017. Za tento pokles může hlavně nižší prodej spořicích produktů v Řecku a prodej NN Life Luxembourg v říjnu 2017; částečně jej ovšem vyvažuje zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí 2017.

V prvních šesti měsících roku 2018 vzrostla hodnota nového obchodu (VNB) na 83 milion eur ze 72 milionů ve stejném období roku 2017, neboť dopad nižších prodejů bohatě vyvážil ziskovější obchodní mix a zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí roku 2017.