Přeskočit na: Obsah

23.11.2018

Výsledky NN Group za třetí čtvrtletí roku 2018

Meziroční růst o 7,4 procenta, kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 239 %

Shrnutí hlavních bodů z výsledků NN Group: 

  • Provozní výsledek stoupl oproti 3. čtvrtletí roku 2017 o 7,4 procenta na 463 milionů eur, a to především díky lepšímu výsledku nizozemské neživotní pojišťovny, vyšším příjmům z dividend v nizozemské životní pojišťovně, jakož i nižším nákladům.
  • Čistý zisk ve výši 788 milionů eur – tedy nárůst o 7,3 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2017, odráží vyšší provozní výsledek a mimořádný příjem z prodeje ING Life Korea.
  • V třetím čtvrtletí 2018 se podařilo dále snížit náklady o 33 milionů eur; celkem bylo dosaženo snížení nákladů o 269 milionů eur.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 239 % ze 226 % v druhém čtvrtletí roku 2018, a to díky kombinaci kumu-lace provozního kapitálu a pozitivních tržních dopadů.
  • Hotovost holdingové společnosti vzrostla na 1,899 miliardy eur, včetně dividend z dceřiných společností.

Prohlášení generálního ředitele NN Group Larda Friese:

„Ohlížíme se za čtvrtletím, ve kterém naše společnost dosáhla znovu solidních výsledků. Za sedmiprocentním nárůstem provozního výsledku stojí lepší výkon, jak v pojištění invalidity a úrazu, tak i majetku a odpovědnosti v nizozemské neživotní pojišťovně, dále vyšší příjmy z dividend v nizozemské životní pojišťovně a také nižší výdaje. Výsledky neži-votní pojišťovny se v posledních několika čtvrtletích postupně zlepšovaly a ve třetím čtvrtletí těžily z příznivého vývoje pojistných událostí. Ty jsou ale ze své podstaty nestálé, a my proto budeme dále zavádět opatření, abychom struktu-rálně zlepšili kombinovaný poměr. Nové prodeje ve třetím čtvrtletí poklesly oproti loňským v nizozemské i v japonské životní pojišťovně, která nadále čelí zostřující se konkurenci na trhu COLI. Nové prodeje v Insurance Europe ovlivnily měnové faktory a nepříznivé ekonomické podmínky v Turecku.

Naše neustálá snaha o úspěšnou integraci společnosti Delta Lloyd a o zvýšení efektivity přinesla plody v podobě ná-kladových úspor ve výši 33 milionů eur v rámci integrace. Také díky tomu se celkové náklady snížily o 269 milionů eur v porovnání s úrovní administrativních nákladů za celý rok 2016.

Naše bilance zůstává robustní, kapitálový ukazatel Solvency II dosáhl 239 % a kapitálová pozice ke konci třetího čtvrt-letí činila 1,9 miliardy eur.

Jako mezinárodní firma zabývající se poskytováním finančních služeb usilujeme o tvorbu dlouhodobých hodnot a chceme přispět společnosti tím, že do rozhodování začleníme kritéria ESG, která se soustředí na ekologii i společenskou a korporátní odpovědnost. Proto jsme nedávno posílili náš zodpovědný přístup k investicím a omezili investice do společností zabývajících se těžbou ropných písků a investice do kontroverzních plynovodů, a to kvůli obavám z porušování lidských práv a znečišťování životního prostředí. Skupina NN byla opět zařazena do indexů udržitelnosti Dow Jones (DJSI), a to jak ve světovém, tak v evropském indexu.

Výkon v tomto čtvrtletí potvrzuje, že se nám daří prosazovat naši strategii, která se zaměřuje na úspěšnou integraci společnosti Delta Lloyd, na další zlepšení výkonnosti, na urychlení transformace obchodního modelu a na racionální alokaci kapitálu. To zajistí udržitelné podnikání do budoucna a pomůže lidem zajistit jejich finanční budoucnost.“

 

Hlavní výsledky divize Insurance Europe:

  • Provozní výsledek klesl na 65 milionů eur ze 77 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2017, a to včetně jednorázo-vého příjmu ve výši pěti milionů eur z řecké životní pojišťovny; pokles zapříčinila i nižší investiční marže.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 129 milionů eur, což představuje pokles o 0,7 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2017.

Provozní výsledek divize Insurance Europe klesl ve třetím čtvrtletí roku 2018 na 65 milionů eur ze 77 milionů eur ve stejném období předchozího roku, a to včetně jednorázového příjmu pěti milionů eur z řecké životní pojišťovny. Pokles zapříčinila také nižší investiční marže, nižší poplatky a příjmy z pojistného, vyšší administrativní náklady, což částečně vyvážila vyšší upisovací marže.

Investiční marže ve třetím čtvrtletí roku 2018 klesla na 17 milionů eur z 23 milionů eur v loňském třetím čtvrtletí, a to včetně vyšších příjmů z dividend v Belgii.

Poplatky a výnosy z pojistného klesly na 171 milionů eur ze 181 milionů eur v třetím čtvrtletí roku 2017, do čehož je zahrnut jednorázový výnos z odprodeje životní pojišťovny v Řecku. Výsledek stávajícího čtvrtletí odráží o pět milionů eur nižší výnos z poplatků v Turecku daný měnovými dopady a nepříznivými ekonomickými podmínkami, ale i od-prodej životní pojišťovny NN v Lucembursku v říjnu 2017, částečně vyvážený vyššími poplatky z růstu portfolia.

Technická marže vzrostla na 59 milionů eur z 50 milionů eur v třetím čtvrtletí roku 2017, což odráží pozitivní vývoj v oblasti mortality v Belgii a Polsku.

Administrativní náklady vzrostly na 101 milionů eur z 97 milionů eur v loňském třetím čtvrtletí, a to kvůli vyšším projektovým a IT nákladům.
Odložené pořizovací náklady a následné provize zůstaly víceméně stabilní na úrovni 80 milionů eur.

Výsledek před zdaněním vzrostl na 78 milionů eur ze 64 milionů eur v třetím čtvrtletí roku 2017, který zahrnoval opravnou položku ve výši 10 milionů eur na firemní úvěry, zatímco v tomto čtvrtletí byl podpořen zhodnocením nemovitostí. To ovšem částečně vyvážil nižší provozní výsledek.

V prvních devíti měsících roku 2018 vzrostl provozní výsledek Insurance Europe na 200 milionů eur ze 192 milionů eur ve stejném období v roce 2017, hlavně díky vyšší upisovací marži a zahrnutí výsledků Delta Lloyd Belgie od dru-hého čtvrtletí roku 2017, růst je ale částečně zatížen vyššími administrativními náklady.

Výsledek před zdaněním klesl v prvních devíti měsících roku 2018 na 210 milionů eur z 222 milionů eur ve stejném období roku 2017, a to kvůli nižším výnosům z prodeje dluhopisových a akciových investic a vyšším opravným polož-kám daných integrací v Belgii, negativní vlivy ale částečně vyvažuje vyšší provozní výsledek.

Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) v prvních devíti měsících roku 2018 klesl na 461 milionů eur z 486 milionů eur ve stejném období roku 2017. Za pokles mohou hlavně nižší prodeje spořicích produktů v Řecku, prodej životní pojišťovny NN v Lucembursku v říjnu 2017 a měnové dopady v Turecku. Částečně ho vyvážilo zahrnutí Delta Lloyd Belgie od druhého čtvrtletí roku 2017.