Přeskočit na: Obsah

20.11.2019

Výsledky NN Group za třetí čtvrtletí roku 2019: Další pokles nákladů a posílení kapitálové pozice

Provozní výsledek za třetí čtvrtletí roku 2019 činil 453 milionů eur, oproti 463 milionům eur ve třetího čtvrtletí roku 2018. Odráží se v něm nižší mimořádné dividendy z private equity v nizozemské život-ní pojišťovně a horší výsledky zajištění, částečně vyvážené lepšími výsledky v nizozemské neživotní pojišťovně, Insurance Europe a japonské životní pojišťovně a bance.

  • Celkový čistý výsledek hospodaření dosáhl 515 milionů eur, oproti 788 milionům eur ve 3Q18, přede-vším kvůli nižším neprovozním položkám.
  • Náklady klesly ve třetím čtvrtletí roku 2019 o dalších 17 milionů eur; celkově tedy již poklesly o 323 milionů eur oproti srovnávací administrativní nákladové základně za rok 2016.
  • Kapitálový ukazatel Solvency II stoupl na 217 % z 210 % na konci druhého čtvrtletí roku 2019, čímž odráží pozitivní dopady tvorby provozního kapitálu.
  • Hotovostní pozice holdingové společnosti dosahuje 1,943 miliardy eur, včetně dividend ve výši 258 milionů eur od všech dceřiných společností.

Prohlášení generálního ředitele Davida Knibbeho

„Těší nás, že ve třetím čtvrtletí roku 2019 můžeme představit takto silné výsledky skupiny NN, v nichž se odráží naše setrvalé zaměření na poskytování produktů a služeb s přidanou hodnotou a výbornou zákaznickou zkušeností.

 

Když se ohlédneme za finanční výkonností v minulém čtvrtletí, tak většina segmentů předvedla ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku lepší výsledky. Nizozemská neživotní pojišťovna vykázala dobrý výsledek s kombinovaným poměrem 94,2 %. K dobrému výsledku přispěla též Insurance Europe a japonská životní pojišťovna a banka, zatímco mimořádné dividendy z private equity v nizozemské životní pojišťovně byly nižší než před rokem. Ve třetím čtvrtletí jsme v rámci integrace snížili výdajovou základnu cílových jednotek o dalších 17 milionů eur, a tak jsme navýšili dosavadní celkové úspory ná-kladů na úroveň 323 milionů eur. V Nizozemsku jsme zaznamenali silnější komerční dynamiku, včetně nárůstu schválených žádostí o hypotéku o 2 miliardy eur v oblasti našeho bankovnictví a výborných tržeb v Insurance Europe. Náš správce aktiv NN IP dosáhl přílivu nových aktiv, díky čemuž se celková spravovaná aktiva navýšila na 287 miliard eur. Celkový nový prodej pojišťovnických produktů se ovšem oproti třetímu čtvrtletí roku 2018 snížil, a to v důsledku nižších prodejů v japonské životní pojišťovně po zavedení nových daňových pravidel pro některé produkty firemního životního pojištění.

 

Skupina NN má silnou kapitálovou pozici, o čemž svědčí kapitálový ukazatel Solvency II na úrovni 217 % a hotovostní pozice ve výši 1,9 miliardy eur.

 

Zákaznická spokojenost zůstala v letošním roce stabilní nebo stoupala. Nizozemská NN získala z celého trhu nejvyšší skóre v oblasti zvažování značky a nejvyšší preferenční skóre v oblasti spoření na penzi. Naším cílem je zaujmout v životě našich zákazníků ještě důležitější místo a dále zlepšovat jejich spoko-jenost s námi, a to nabízením správných produktů a služeb, které odpovídají jejich potřebám, a propo-jením analýzy dat napříč distribučními kanály a prodejními místy.

 

Chceme sehrát svou roli v podpoře udržitelného rozvoje společnosti. Jsme proto hrdí na to, že skupina NN je již třetím rokem součástí indexů udržitelnosti společnosti Dow Jones. Jde o uznání našich výsled-ků v rámci stanovených ekonomických, environmentálních a sociálních parametrů.

 

Pokud jde o naši budoucnost, rozhodli jsme se od roku 2020 přejít ze čtvrtletního k pololetnímu zve-řejňování výsledků hospodaření, protože to lépe odpovídá dlouhodobé povaze našeho podnikání. Těší nás, že můžeme potvrdit datum našeho dne kapitálových trhů na 24. června 2020, kdy předložíme ak-tualizaci strategického a finančního vývoje skupiny NN.“

Hlavní výsledky divize Insurance Europe

  • Provozní výsledek vzrostl na 74 milionů eur ze 65 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018 díky vyšší investiční marži, rostoucím příjmům z pojištění rizik ve středoevropském regionu, a také díky vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku.
  • Prodej nových pojištění přepočtený na roční pojistné (ukazatel APE) činil po očištění o měnové vlivy 133 milionů eur, což představuje nárůst o 3,1 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2018. Ovlivnily jej zejména vyšší prodeje rizikového pojištění a penzijních produktů, a dále také realizované akvizice v České republice a na Slovensku.

Provozní výsledek vzrostl na 74 milionů eur ze 65 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018 díky vyšší investiční marži, rostoucím příjmům z pojištění rizik ve středoevropském regionu, a také díky vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku.  To bylo částečně vyváženo nižšími příjmy z poplatků u penzijních produktů v Rumunsku.

Investiční marže stoupla na 26 milionů eur ze 17 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018, zvláště díky vyšším příjmům z investic v Belgii.

Příjmy z poplatků a z pojistného vzrostly na 184 milionů eur ze 171 milionů eur ve třetím čtvrtletí roku 2018, hlavně díky rozšíření portfolia v důsledku akvizic v České republice a na Slovensku, růstu příjmů z pojištění rizik v celém regionu a vyšším odměnám za zhodnocení aktiv na Slovensku. To bylo částečně vyváženo nižšími příjmy z poplatků u penzijních produktů v Rumunsku.