Přeskočit na: Obsah

NN Blue

Chraňte svůj životní styl

Životní pojištění NN Blue

Životní pojištění je tu proto, aby vám pomohlo,
když se ve vašem životě stane něco neočekávaného.

Chrání vás pro případ možných rizik, která mohou nastat – nemoc, úraz, invalidita nebo úmrtí blízké osoby. Investiční životní pojištění kombinuje finanční ochranu pro případ nenadálých událostí a tvorbu investiční složky. Smyslem je především vytvořit finanční rezervu, která bude později sloužit k čerpání zvýšeného pojistného za krytá rizika.

Standardní vlastností investičního životního pojištění je jeho variabilita a flexibilita. V průběhu smlouvy lze většinu parametrů vašeho pojištění přizpůsobovat vašim aktuálním potřebám a životní situaci.

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.

Připojištění

Jedním z úkolů životního pojištění je zabezpečit vás a vaše blízké pro případ nenadálé životní události. Množství rizik, která mohou ohrozit finanční stabilitu vaší rodiny je široké.

Přitom není nutné myslet hned na nejhorší.  Pojistná ochrana může mít nejrůznější charakter od pokrytí rizika smrti, invalidity a dalších závažných rizik až po drobnější pojistná krytí jako jsou dávky v pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici nebo drobné úrazy.

Posouzení, jaká konkrétní rizika by měla vaše pojistná smlouva obsahovat a jak vysoká má být vaše pojistná ochrana, je individuální. Optimální pojistnou ochranu vám dokáže namodelovat váš finanční poradce po důkladné analýze vaší současné situace a vašich potřeb do budoucnosti.

U nás si můžete vybrat z komplexní nabídky připojištění pro případ nejrůznějších životních situací:

Připojištění k rizikovému životnímu pojištění

Připojištění pro případ smrti

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Smrt z jakékoli příčiny

Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době trvání pojištění z jakékoli příčiny (nemoc i úraz). V rámci hlavního pojištění se vyplácí sjednaná pojistná částka nebo hodnota pojištění podle toho, která částka je vyšší. Nabízíme však i samostatné připojištění smrti jak na konstantní, tak také lineárně klesající pojistnou částku.

Připojištění smrti následkem úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a který do 3 let způsobí smrt pojištěného. Sjednaná pojistná částka zůstává konstantní po celou dobu trvání pojištění. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

Připojištění pro případ invalidity

Nabízíme hned několik forem pojištění invalidity z důvodu nemoci či úrazu. Zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

 • Invalidita 1. stupně - byl přiznán invalidní důchod 1. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
 • Invalidita 2. stupně - byl přiznán invalidní důchod 2. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %
 • Invalidita 3. stupně - byl přiznán invalidní důchod 3. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 70 % a více a současně pojištěný neprovozuje žádnou soustavnou výdělečnou činnost

Navíc pojišťujeme také invaliditu vyššího rozsahu (tzv. 4. stupeň) - tzn. že kromě invalidity byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči pro stupeň závislosti III a více a současně pojištěný potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při nejméně sedmi úkonech péče o vlastní osobu.

Připojištění invalidity 3., 4. stupeň

Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. V případě invalidity 4. stupně (stupeň závislosti III) je pojištěnému vyplaceno 200 % pojistné částky.

Invalidita 2. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze jako připojištění k invaliditě 3., 4. stupně. Pojistná částka může být sjednána ve shodné výši anebo nižší.
Přiznáním invalidity 2. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.

Invalidita 1. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze jako připojištění k invaliditě 2. stupně.
Přiznáním invalidity 1. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. Pojistná částka může být ve výši až 50 % pojistné částky připojištění invalidity 2. stupně.

Zproštění od placení pojistného

Od přiznání invalidity 3. stupně přebírá pojišťovna za pojištěného povinnost platit pojistné, a to co po celou dobu trvání invalidity 3. stupně, nejdéle však do sjednaného konce připojištění.

Další připojištění

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Závažná onemocnění

V pojištění závažných onemocnění se zaměřujeme na čtyři nejzásadnější rizika - rakovinu, infarkt, mrtvici a roztroušenou sklerózu. Pro všechny tyto nemoci definujeme mírný, střední i extrémní rozsah. Tomu také odpovídá vyplacené procento pojistné částky ve výši 25 %, 50 % nebo 100 %. V případě infarktu se vyplácí vždy celá pojistná částka.

Závažné zdravotní následky

Nemocí existují tisíce, proto nikdy není možné definovat všechny. NN Blue proto nabízí pojištění přímo závažných zdravotních následků, které vás v případě nemocí či následkem úrazu mohou potkat. Týkají se například omezení mobility, rizikových operací nebo ztráty či omezení funkce končetin, očí, uší, atd. Pro jednotlivé následky jsou stanoveny procenta z pojistné částky (25 %, 50 % a 100 %)

Připojištění pro případ úrazu

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Blue nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající výši procenta poškození (PP) ze sjednané pojistné částky platné k datu pojistné události. Pro závažnější následky úrazu se plnění díky progresi násobí. Maximální výše progresivního plnění je pětinásobek sjednané PČ při poškození 100 %. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad progrese: Pojistné plnění za ztrátu pravé ruky při autonehodě (které odpovídá poškození ve výši 60 %) bude činit 150 % z pojistné částky, v případě pojistné částky 1 000 000 Kč tedy 1 500 000 Kč.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení přesáhne 21 dní (respektive činí min. 7 dní u varianty PLUS) Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky násobené počtem dní léčby daného úrazu. Cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad: Pojištění denního odškodného je sjednáno na pojistnou částku 300 Kč. Pojistné plnění za zlomenou stehenní kost (počet dní nezbytného léčení je stanoven na 91 dní) bude 27 300 Kč,v případě komplikované zlomeniny až 54 600 Kč.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost, při které pojištěný nemůže vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Za každý den pracovní neschopnosti (počínaje 29. dnem) je vyplacena denní dávka platná k datu pracovní neschopnosti. Maximální délka výplaty 52 týdnů.

Příklad: Pro 30letého muže stojí pojištění pracovní neschopnosti na pojistnou částku 400 Kč první rok pojištění měsíčně 148 Kč. Pojistné plnění při dlouhodobé pracovní neschopnosti (trvající 70 dní) při pojistné částce 400 Kč bude 16 800 Kč (výplata od 29. dne, tj. za 42 dní).

Připojištění pro případ hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu a to za každý den hospitalizace zpětně již od 2. dne.

Příklad: Pojistné plnění v případě hospitalizace trvající 10 dní bude při pojistné částce 400 Kč/den představovat 4000 Kč.

Denní odškodné za léčení úrazu s progresí   (CHU5)

Content B

Všechna připojištění

Co byste měli vědět

Investiční životní pojištění je produkt, při jehož sjednání se vyplatí poradit se s odborníkem. Nad čím byste se měli zamyslet než smlouvu uzavřete?

Životní pojištění je vhodné zejména pro ty, pro které by změna zdravotního stavu znamenala výraznou finanční zátěž rodiny nebo blízkých. Proto je pojištění často nezbytné pro osoby s hypotékou nebo jinými životními závazky. Součástí investičního životního pojištění je i možnost tvorby finanční rezervy, kterou budete potřebovat za delší čas a jejíž hodnotu vám v případě, že se dožijete stanoveného věku, nebo v případě, že tuto smlouvu předčasně ukončíte, vyplatí pojišťovna.

Koho a co chránit?

Myslete na životní pojištění jako na finanční pojistku vaší rodiny zejména pro případ, že nebudete schopni své blízké zajistit.

Co řešit?

Představte si nepříznivé situace, které by vás mohly v životě potkat, a určete si, které by měly být pokryty výplatou plnění ze strany pojišťovny.

Můžu dělat změny?

Pokaždé když se změní vaše životní situace, tak máte možnost upravit si své životní pojištění na míru, např. pokud se vám narodí dítě. Je dobré si alespoň 1x ročně zkontrolovat, jestli je pojištění nastavené správně, tedy podle vašich potřeb.

Kdy začít?

Správný čas, kdy začít myslet na životní pojištění, je před významnými událostmi, které ovlivní váš život, jako jsou děti, manželství nebo koupě domu.

Kolik peněz potřebuji?

Máte možnost si sami definovat, kolik by vám měla pojišťovna vyplácet v případě nepříznivé události a jak dlouho.

Jak uchovám hodnotu svých prostředků?

Investujte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že jste pochopili všechna rizika spojená s vaší investicí. Pokud nemáte s investováním zkušenosti, nechte si poradit od odborníků.

Jak velké riziko snesu?

Způsob investování volte podle své aktuální životní situace. V určité fázi vám třeba vyhovuje vyšší míra rizika, ale pokud se blíží odchod do důchodu, je lépe investovat konzervativně.

Kolik mě to bude stát?

Je dobré neustále sledovat, které náklady jsou spojené s vaším životním pojištěním a jakým způsobem ovlivní hodnotu vaší finanční rezervy.

Časté otázky

Jak změnit údaje ve smlouvě?

Změnu kontaktních údajů jako je změna adresy, příjmení, kontaktního telefonu nebo e-mailu můžete provést více způsoby:

 • Údaje je možné změnit prostřednictvím online přístupu na Váš účet https://mojenn20.nn.cz/ (pokud produkt, který máte u nás sjednaný, tuto službu podporuje a máte sjednán autorizační telefon).
 • Žádost můžete zaslat poštou na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, Praha 5. Formulář žádosti naleznete zde pod odkazem Změny smlouvy.
 • Telefonicky na čísle 244 090 800 v případě, že máte registrované číslo autorizačního telefonu.

Při žádosti o změnu uveďte číslo smlouvy, Vaše identifikační údaje, údaje, které chcete změnit, (upřesněte např., zda jde o adresu trvalého pobytu, korespondenční, případně obě). Pokud posíláte žádost písemně, připojte datum a Váš podpis. V případě změny jména je zapotřebí doložit kopii OP nebo oddacího listu.

V případě jiných změn typu zvýšení pojistné ochrany, změny připojištění, vinkulace pojistky ve prospěch banky, změna obmyšlené osoby apod. kontaktujte poradce, který s Vámi produkt sjednal, nebo se obraťte na naše Kontaktní centrum na telefonu 244 090 800 nebo emailem dotazy@nn.cz.

K čemu slouží autorizační mobilní číslo?

Díky autorizačnímu telefonu na své smlouvě můžete:

 • měnit a doplňovat údaje,
 • přiřazovat zaslané platby,
 • získat nové heslo do Online portálu.

Zaregistrujte si svůj mobilní telefon jako autorizační. Jak na to vám poradí naše kontaktní centrum na čísle 244 090 800.

Jak zaevidovat autorizační telefon?

Údaje na smlouvě můžete měnit i po telefonu nebo on-line. Pro autorizaci je potřebné, abyste si u nás zaregistrovali číslo mobilního telefonu, který chcete využívat pro autorizované operace.
Pošlete nám poštou na adresu, NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, Praha 5, vyplněnou a podepsanou Žádost o změnu osobních údajů. Nezapomeňte vyplnit modře označená políčka v části ostatní údaje.

Jak zaslat platbu ve prospěch životního pojištění? Platební údaje

Číslo příspěvkového účtu: 1000588419/3500

Název a sídlo banky:
ING Bank N.V. Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9

Variabilní symbol:
číslo pojistné smlouvy

Konstantní symbol (nepovinný):
•    3558
•    3559 (při platbě složenkou)

Specifický symbol:
•    pro běžné pojistné: 0000000011
•    pro mimořádné pojistné, dle již zvolené alokace: 0000000022
•    pro mimořádné pojistné, s odlišnou alokací: 00000033xx – kde xx je číslo požadovaného fondu
•    příspěvek zaměstnavatele: IČ + 11 pro běžné pojistné nebo IČ + 22 pro mimořádné pojistné

V případě, že jste uvedli chybné platební údaje jako variabilní nebo specifický symbol, zašlete do NN Pojišťovny žádost o přiřazení platby. Pro tento účel použijte formulář Žádost o přiřazení platby. K formuláři zároveň přiložte doklad k platbě (např. výpis z účtu, závěrečné vyúčtování, příp. útržek ze složenky aj.) pro možnou identifikaci vlastníka platby. Vše zašlete na naši adresu: NN Životní pojišťovna N.V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Kdy má splatnost zaplacení pojistného?

Je to první den měsíce, za který má být pojistné zaplaceno. Doporučujeme nastavit si termín platby na poslední týden předchozího měsíce.

Co znamená hodnota investice?

Hodnota investice představuje hodnotu základních a akumulačních podílových jednotek. Jednoduše řečeno je to cena podílové jednotky násobená počtem kusů podílových jednotek (základních i akumulačních).

Jedná se o jiné číslo, než je hodnota odkupného nebo částka pro mimořádný výběr.
Pro mimořádný výběr je rozhodná hodnota investice tvořena z akumulačních jednotek.
Základní jednotky slouží zejména k úhradě počátečních nákladů, popř. nákladů spojených se změnou (navýšením) pojistného. Akumulační jednotky slouží k úhradě rizikového pojistného a dalších poplatků, např. za správu finančních fondů.
Zbylé jednotky jsou použity pro tvorbu hodnoty investice (podílových jednotek) tvořené z akumulačních jednotek. Z pojistného je vždy před zainvestováním do základních nebo akumulačních jednotek stržen variabilní poplatek.

Jaké poplatky jsou účtovány v produktu NN Blue?

Kompletní strukturu poplatků uvádíme v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí všeobecných pojistných podmínek. Dostáváte je při sjednání pojištění a můžete je najít pro konkrétní pojištění také v záložce Dokumenty ke stažení .

Konkrétní výši stržených poplatků najdete ve svém Online účtu.

V případě, že potřebujete ještě nějaké informace doplnit, jsme Vám k dispozici na telefonu 844 100 200 v pracovních dnech od 8 do 18 hod.

Jak rychle zodpovíte můj dotaz?

Váš dotaz zaslaný emailem vyřídíme do 48 hodin.
Na požadavek zaslaný dopisem Vám odpovíme ve lhůtě 30 dnů. Pokud pro získání podkladů pro odpověď potřebujeme více než 30 dnů, budeme Vás o tom předem informovat.

Jak funguje investiční asistence?

Investiční asistence chrání Vaše peníze před rizikem poklesu hodnoty investice v posledních letech trvání pojištění. Je to automatické (čtvrtletní) přesouvání prostředků z dynamických a rizikových fondů (akcie) do stabilnějších, konzervativnějších fondů (dluhopisy) až do fondu peněžního trhu. Tyto přesuny a změny alokace jsou zpoplatněny jako převod mezi fondy, a to se slevou 50 %.

Ročně za tuto službu zaplatíte 150 Kč. Asistenci můžete sjednat na začátku smlouvy i v průběhu trvání smlouvy. Je možné jí kdykoliv změnit na jiný fond či program nebo jiný typ asistence.

Kdy dostanu roční výpis?

Roční výpis zasíláme pravidelně jednou ročně při výročí smlouvy. Výročním dnem je den, který se shoduje s technickým počátkem pojištění uvedeným v pojistné smlouvě (je to den dohodnutý v pojistné smlouvě, kdy vzniká pojistníkovi povinnost platit pojistné).

Je mé životní pojištění daňově uznatelné?

Základní podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně v souvislosti s platbou pojistného na soukromé životní pojištění:

 • pojistná smlouva je uzavřena mezi fyzickou osobou jako pojistníkem a pojišťovnou
 • pojistník a pojištěný je totožná osoba
 • jedná se o některé z následujících typů pojištění: - pojištění pro případ dožití - pojištění pro případ smrti nebo dožití
 • pravidlo 2 x 60: výplata pojistného plnění je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let
 • maximální limit odpočtu pojistného je 24.000 Kč za rok (z běžně hrazeného pojistného jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění)

Do svých odpočtů nemůžete zahrnout příspěvek zaměstnavatele. U něj uplatňuje odpočet zaměstnavatel. Podle zákona se zaměstnavatelům daňová potvrzení nevydávají. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni vést svoji vlastní evidenci v rámci účetnictví. Dokladem pro ně jsou výpisy z účtů a kopie pojistné smlouvy, kterou jim zaměstnanec předá.

 Jak uplatnit daňový odpočet?

Pokud máte na odpočet nárok ( tzn. splňujete všechny níže uvedené podmínky), zašleme Vám potvrzení.

Zaměstnanci nemusí vyplňovat daňové přiznání sami, odpočet za klienta může uplatnit zaměstnavatel. Stačí donést potvrzení o výši zaplacených příspěvků mzdové účtárně a to nejpozději do 15. února. Činí-li tak zaměstnanec poprvé, je nutné předložit také smlouvu o životním pojištění. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně bude případný přeplatek vrácen a klient jej obdrží spolu s výplatou.

Jako podnikatel - OSVČ přikládáte potvrzení k daňovému přiznání. V prvním roce je třeba předložit také smlouvu o životním pojištění.

Co když pojištění předčasně ukončím, musím dodaňovat?

Pokud pojištění předčasně ukončíte nebo změníte jeho parametry tak, že přestane splňovat podmínky daňového zvýhodnění, zaniká Váš nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně. V tom případě máte povinost za zdaňovací období, ve kterém k tomu došlo, podat daňové přiznání a v něm jako příjem uvést částky, o které jste si v předchozích letech základ daně snížil.

Co dělat, když nemám kontakt na svého poradce?

Zašlete nám prostřednictvím tohoto formuláře Vaše identifikační údaje (jméno, adresa, číslo pojistné smlouvy) a my Vám zašleme kontakt na poradce, který se Vám bude věnovat.

Jaké jsou naše fakturační údaje?

NN Životní pojišťovna
Nádražní 344/25
150 00 Praha 5

IČ: 407 63 587
DIČ: CZ699004730 


Finanční fondy životního pojištění

Informace o finančních fondech životního pojištění

Nabídka fondů


Pojistná událost

Formuláře pro nahlášení
pojistné události

Přejít na stránku

Dokumenty

Všechny potřebné dokumenty
na jednom místě

Zobrazit vše

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.