Přeskočit na: Obsah

Výroční zpráva penzijního fondu ING

Výroční zpráva 2000 ING PENZIJNÍ FOND, a. s.

STATUTÁRNÍ ORGÁNY

Představenstvo:

Ing. RENATA ADÁMKOVÁ
Mgr. JIŘÍ BĚTÁK
Ing. EVA KOPECKÁ
KAREL HERCÍK

Dozorčí rada:

Mgr. JOSEF LUKÁŠEK
MARIE BARTÁKOVÁ
MAREK PROVAZNÍK
Ing. ŠÁRKA TUROŇOVÁ
Ing. RUDOLF ŠLESINGER
Ing. PETR POLAŠKO

NOVÝ PENZIJNÍ PLÁN

Penzijní plán č. 3 nabyl účinnosti 1. února 2000. Nový penzijní plán je reakcí na změnu zákona o penzijním připojištění. Hlavní změny se týkají především nároku účastníka penzijního připojištění na starobní penzi, kdy se minimální pojištěná doba zvyšuje z 12 kalendářních měsíců na 60 kalendářních měsíců a zároveň musí účastník penzijního připojištění dovršit 60 let věku (dříve 50 let) nebo splnit podmínku pro přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.

Investice do konceptu osobního finančního plánování

Sesterská společnost ING Penzijního fondu, ING Nationale-Nederlanden, přinesla v uplynulém roce na trh finančních služeb novinku - osobní finanční plánování. Jde o novou filozofii přístupu ke klientům, která vychází z analýzy jejich potřeb a místo jednotlivých izolovaných produktů jim nabízí komplexní řešení jejich finanční situace. Členství v ING Group totiž umožňuje ING Penzijnímu fondu získávat a využívat poznatky z různých zemí a nejlepší z nich přenést do českého prostředí.

Osobní finanční plánování nabízejí poradci pro finanční plánování ING Nationale- Nederlanden, dříve pojišťovací poradci. Na základě podrobné finanční analýzy poradce doporučí klientům nejvhodnější řešení tak, aby klienti byli v budoucnu finančně zajištěni. Nemusí to být jen penzijní připojištění, životní pojištění nebo podílové fondy, ale idalší finanční produkty.

Analýzu finanční situace klienta provádějí poradci pro finanční plánování pomocí speciálního počítačového programu v noteboocích, což umožňuje maximální flexibilitu při prodeji. Toto je unikátní projekt na českém finančním trhu.

Penzijní připojištění se prostřednictvím tohoto distribučního kanálu dostává do další etapy vývoje, který do budoucna slibuje větší pohodlí pro klienta.

Firemní klientela - ING Employee Benefits

Legislativní změny v oblasti penzijního připojištění a životního pojištění, vývoj na českém trhu icelosvět ová strategie ING Group přispěly ke změně přístupu ING v České republice k firemní klientele. ING se proto rozhodla využít mezery na českém trhu a představila nový koncept spolupráce s firemní klientelou v oblasti pojišťovnictví i penzijního připojištění. Koncept se nazývá ING Employee Benefits, česky ING Zaměstnanecké výhody.

ING Employee Benefits nabízí korporátním klientům získání celého balíku zaměstnaneckých výhod se špičkovou úrovní servisu pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Je to značka, pod kterou jsou klientům nabízeny komplexní finanční služby, tedy penzijní připojištění, životní a soukromé zdravotní pojištění, podílové fondy, stavební spoření, hypoteční úvěry a v budoucnu i spořící účty, kreditní karty a další finanční produkty.

ING Employee Benefits tedy nabízí firemní klientele pod jednou značkou jak produkty ING Penzijního fondu - penzijní připojištění - tak idalší produkty ostatních společností ING v České republice. Jiné produkty, například stavební spoření a hypotéky, nabízíme ve spolupráci s našimi strategickými partnery. Do budoucna připravujeme rozšíření nabídky o bankovní produkty jako kreditní karty či spořící účty.

Při tvorbě konceptu jsme vycházeli ze zkušeností naší mateřské společnosti ING Group, která již celou řadu let nabízí systém zaměstnaneckých výhod v řadě evropských států a v Severní Americe. V České republice jsme se při jeho realizaci zaměřili na individuální přístup ke každé společnosti, nepřetržitou telefonickou podporu a originální elektronickou administrativu. Naším cílem je poskytovat v rámci ING Employee Benefits špičkový servis všem našim firemním klientům. Proto jsou jim k dispozici podnikoví specialisté, kontaktní centrum vybudované v souladu s vyspělou informační technologií a zejména unikátní elektronické zpracování veškeré administrativy na platformě Internetu.

Reforma důchodového systému

Penzijní systém ve své současné podobě, tedy jako systém průběžného financování, podle názoru ING Group nemůže dlouhodobě fungovat. V mnoha zemích musí být penzijní systémy reformovány, aby se zabránilo jejich totálnímu kolapsu. Nejinak je tomu i v České republice.

Jako finanční skupina s celosvětovou působností a bohatými zkušenostmi a zároveň důležitý hráč na českém trhu vyvíjí ING Group v České republice řadu aktivit v oblasti penzijní reformy. Jednou z nich byl i seminář na téma Reforma důchodového systému ČR, který ING Penzijní fond a ING Nationale- Nederlanden zorganizovaly pro zástupce Parlamentu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva financí ČR, zástupce profesních sdružení a asociací a novináře v listopadu roku 2000.

Jakou podobu bude mít reformovaný systém důchodového zabezpečení, není zatím jasné, nicméně pro vybudování funkčního a dlouhodobě stabilního penzijního systému v České republice je nezbytné, aby jeho reforma byla v souladu s doporučeními Evropské unie.

ING Group je přesvědčena, že jediným řešením pro Českou republiku je třípilířový systém. První pilíř by měl být i nadále tvořen státem vypláceným důchodem. Tento pilíř by měl garantovat pouze nezbytnou (minimální) výši penze. Je nutné, aby občané přispívali do systému přibližně 40 let. Hranice odchodu do důchodu by tedy měla být posunuta na 65 let věku pro muže i ženy.

ING Group dále doporučuje zavést druhý pilíř důchodového systému, tzv. zaměstnanecké penzijní fondy. Vznik a fungování zaměstnaneckých penzijních fondů však musí být bezpodmínečně doprovázeno důsledným dohledem a přísnou regulací. Za nejbezpečnější variantu dohledu nad majetkem zaměstnaneckých penzijních fondů považuje ING Group jejich svěření do správy etablovaných pojišťoven a penzijních fondů, které již mají v tomto směru bohaté zkušenosti a které jsou dnes garantem dlouhodobé stability celého sektoru. Druhý pilíř by měl být pro zaměstnavatele povinný, neboť v České republice již existuje úspěšný dobrovolný systém tvořený pojišťovnami a penzijními fondy.

Třetí - dobrovolný - pilíř penzijního připojištění by mohly i nadále tvořit komerční penzijní fondy a pojišťovny, které již v současnosti úspěšně fungují.

Je třeba zdůraznit, že reforma penzijního systému neznamená pouze zavedení nového schématu. Na finančním zajištění penze by se měli společně podílet jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec i stát. Efektivní penzijní systém v České republice může zajistit jedině spolupůsobení všech tří pilířů.

HODNOCENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ

Věková struktura klientů

Věková struktura klientského kmene penzijního fondu procházela i v roce 2000 pozvolným omlazováním. Nejvíce je tento jev patrný při sledování vstupního věku klientů, kteří uzavírají s ING Penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění. Věk těchto klientů se v průběhu minulého roku snížil až na 43 let. Klienti mladší 40 let se na celkovém počtu klientů podíleli 29 %, což je z hlediska dalšího fungování penzijního fondu velmi příznivé a znamená to i příslib do budoucna.

Věková struktura klientů

Struktura klientů podle výše měsíční úložky

Daňové úlevy výrazně ovlivnily průměrnou výši měsíčního příspěvku na penzijní připojištění. Více než 55 % klientů měsíčně spoří 500 a více Kč, přičemž 11 % účastníků vkládá do penzijního fondu částku převyšující 1000 Kč. I v následujícím období hodláme našim klientům intenzivně přibližovat výhody související se státním příspěvkem a daňovými úlevami. Výhody penzijního připojištění budou také jedním z našich rozhodujících prodejních argumentů při oslovování zaměstnavatelů.

Struktura klientů podle výše měsíční úložky

Aktiva ve správě

Objem aktiv spravovaných ING Penzijním fondem utěšeně rostl i v minulém roce, kdy na jeho konci dosáhl celkové výše 3,5 mld. Kč. V meziročním porovnání opět došlo ke čtvrtinovému nárůstu aktiv ve správě, což považujeme za velmi dobrý výsledek. Tato skutečnost svědčí o finanční síle, stabilitě i bezpečí, kterou může náš penzijní fond svým současným i budoucím klientům nabídnout.

Aktiva ve správě

Vývoj počtu podniků spolupracujících s ING Penzijním fondem na připojištění zaměstnanců

Počet podniků spolupracujících s ING Penzijním fondem se v minulém roce zvýšil téměř o 100 %. Svou roli zde opět sehrály daňové úlevy pro zaměstnavatele a rovněž vhodně zvolená obchodní politika ING Group, která v minulém roce představila koncepci ING Employee Benefits. Jedná se o systém komplexní nabídky zaměstnaneckých výhod, jehož součástí jsou kromě penzijního připojištění i další finanční produkty a služby šité na míru právě podnikům a institucím.

Vývoj počtu podniků spolupracujícich s ING penzijním fondem na připojištění zaměstnanců

Strategie fondu při investování

Rok 2000 nepřinesl žádnou změnu investiční strategie. Portfolio penzijního fondu bylo možné i nadále charakterizovat jako konzervativní, kdy většina prostředků byla alokována do bezpečných a likvidních nástrojů kapitálového trhu. Přesto však ING Penzijní fond dosáhl velmi dobrého hospodářského výsledku a za rok 2000 připsal svým klientům jedno z nejvyšších zhodnocení na trhu.

Stratedie fondu při investování

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti ING Penzijní fond, a. s.

Na základě provedeného auditu jsme dne 4. června 2001 vydali o účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy na stranách 14 a 15 a na stranách 1 až 15 její přílohy, zprávu následujícího znění:

"Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ING Penzijní fond, a. s. k 31. prosinci 2000. Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti ING Penzijní fond, a. s., k 31. prosinci 2000 a výsledek hospodaření za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky."

Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou účetní závěrkou.

V Praze dne 8. října 2001

❛❛

KPMG Česká republika Audit,   Ing. František Dostálek
spol. s r. o., Licence číslo 71    Dekret číslo 176 

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ (1999 - 2000)

ROZVAHA AKTIV A PASIV (v tis. Kč) 2000 1999 
Aktiva celkem 3 730 056 2 927 919
Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0
Stálá aktiva 2 467 024 1 060 323
Nehmotný investiční majetek 619 1 467
Hmotný investiční majetek 160 1 021
Finanční investice 2 466 245 1 057 835
Z toho: podíl CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0
Oběžná aktiva 1 117 405 1 771 840
Zásoby 0 0
Dlouhodobé pohledávky 0 0
Krátkodobé pohledávky 91 003 25 583
Finanční majetek 1 026 402 1 746 257
Ostatní aktiva 145 627 95 756
Pasiva celkem 3 730 056 2 927 919
Vlastní jmění 3 500 881 2 774 398
Základní jmění 50 000 20 000
Kapitálové fondy 3 017 852 2 398 085
Fondy tvořené ze zisku 297 624 205 047
Hospodářský výsledek minulých let 0 0
Hospodářský výsledek účetního období 135 405 151 266
Cizí zdroje 210 239 138 387
Rezervy 0 0
Dlouhodobé závazky 0 0
Krátkodobé závazky 210 239 138 387
Bankovní úvěry a výpomoci0 0 0
Z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 0 0
Ostatní pasiva 18 936 15 134

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.