Přeskočit na: Obsah

Životní pojišťovna ING, organizační složka

Zpráva o výsledcích hospodaření 2000

Úvodní slovo

Od počátku jejího působení na českém trhu vnímají lidé životní pojišťovnu Nationale-Nederlanden především jako záruku kvality služeb a jako důvěryhodného partnera pro uzavření životního pojištění. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka, zahájila svoji obchodní činnost v roce 1992 jako první zahraniční životní pojišťovna na českém trhu.

Prostřednictvím Nationale-Nederlanden životní pojišťovny, organizační složky, provozuje pojištění na území České republiky pojišťovna Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschcappij N.V. se sídlem v Nizozemí.

Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka, je součástí finanční skupiny ING Group a spolu s Nationale-Nederlanden pojišťovnou, a.s., tvoří značku ING Nationale-Nederlanden, pod kterou poskytuje komplexní finanční servis, a to nejen životní a soukromé zdravotní pojištění, penzijní připojištění, podílové fondy, ale i další finanční produkty.

Vyjímečnou stránkou nabídky ING je moderní a vysoce sofistikovaný přístup ke klientům, jehož podstatou není prodej samostatných finančních produktů, ale komplexní řešení finančních potřeb klientů prostřednictvím tzv. osobního finančního plánování. Tyto služby jsou bezplatné. Naší odměnou je klientova důvěra ve značku ING Nationale-Nederlanden.

ING se vyznačuje multidistribučním přístupem, takže klienti mohou využívat také dalších distribučních kanálů, například služeb makléřských společností a v budoucnu i klientského centra ING Oranžový dům, v němž si budou moci pořídit všechny produkty ING na jednom místě.

V průběhu roku 2000 se stala Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka, druhou největší životní pojišťovnou na českém trhu. Potvrzením pevné pozice je i vítězství v soutěži Rhodos v oblasti pojišťovnictví. Soutěž Rhodos oceňuje v jednotlivých kategoriích firmy, jejichž image je vnímána jako nejlepší. Získání ocenění Rhodos potvrzuje kvalitu služeb a produktů ING Nationale-Nederlanden.

Cenu Rhodos získala ING Nationale-Nederlanden již podruhé.V kategorii pojišťoven získala nejvyšší ocenění svého image již v roce 1998. Letošní ocenění tak potvrzuje její stabilní postavení na českém trhu.

Johannes Jacobus Theodoor van Oijen
Generální ředitel

Základní údaje o společnosti a její hlavní představitel

Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka ("společnost "), byla zapsána do obchodního rejstříku dne 27. května 1992 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 40763587.

Prostřednictvím Nationale-Nederlanden životní pojišťovny, organizační složky, provozuje pojištění na území České republiky pojišťovna Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschcappij N.V., se sídlem Rotterdam, Weena 505, Nizozemí.

Povolení k provozování pojišťovací činnosti získala společnost dne 27. května 1992. Společnost se zabývá pojišťovací činností od 1. července 1992. Společnost provozuje pouze pojistná odvětví životních pojištění. Sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku je Nádražní 344/25,150 00 Praha 5 - Smíchov. Změna sídla byla provedena na základě usnesení Městského (Rejstříkového) soudu v Praze ze dne 27. června 2001.

Od 14. října 1999 je vedoucím organizační složky pan Johannes Jacobus Theodoor van Oijen. Výše uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29. května 2000.

Výsledky hospodaření (1999 - 2000)

ROZVAHA AKTIV A PASIV
(v tis. Kč) 1999 2000
Nehmotný majetek 10 309 53 599
Finanční umístění 9 113 582 11 452 610
Pohledávky 385 432 585 396
Ostatní aktiva 368 920 560 215
Hmotný majetek 105 201 227 768
Pořízení majetku 2 831 7 164
Bankovní účty, peníze v hotovosti a ostatní finanční majetek 260 888 325 283
Účty časového rozlišení 408 623 364 888
Neuhrazená ztráta minulých let 153 066 153 066
Ztráta běžného účetního období 0 0
Aktiva celkem 10 439 932 13 169 774
Technické rezervy 7 390 158 9 130 874
Rezerva na pojistné jiných období 584 131 734 764
Rezerva pojistného životních pojištění 6 659 369 8 246 223
Rezerva na pojistná plnění 61 430 85 043
Rezerva na prémie a slevy 85 228 64 844
Rezerva na vyrovnání mimořádných rizik 0 0
Rezerva na krytí závazků z fin. umístění jménem pojištěných 646 169 1 324 863
Rezerva na ostatní rizika a ztráty 10 292 1 468
Závazky 925 487 727 564
Závazky vůči pojištěným 106 757 123 727
Závazky vůči zprostředkovatelům 101 804 112 472
Závazky při operacích zajištění 2 948 3 115
Závazky daňové 204 254 1 466
Závazky sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0 1 863
Ostatní závazky 509 724 484 922
Účty časového rozlišení 71 148 109 673
Nerozdělený zisk minulých let 806 388 1 396 679
Zisk běžného účetního období 590 290 478 653
Pasiva celkem 9 793 763 13 169 774
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT V OBDOBÍ 1999 - 2000
(v tis. Kč) 1999 2000
Předepsané pojistné 3 535 463 4 018 863
Předepsané pojistné postoupené zajišťovatelům 8 785 9 749
Změna stavu rezervy na pojistné jiných období, očištěné 73 639 4 956
Ostatní technické výnosy, očištěné 13 292 23 514
Náklady na pojistná plnění 460 052 729 090
Náklady na pojistná plnění postoupené zajišťovatelům 150 3 050
Změna stavu rezervy na pojistná plnění 1 961 015 23 613
Změna stavu rezervy na pojistná plnění - podíl zajišťovatelů 0 0
Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné 0 2 245 164
Prémie a slevy 80 433 88 524
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy 408 141 475 452
Správní režie 85 093 502 9624
Přijaté provize od zajistitelů 0 1 374
Ostatní technické náklady, očištěné 6 384 24 118
Výsledek technického účtu k životnímu pojištění 1 312 494 662 532
Výnos z realizace finančního umístění 13 186 740 24 584 546
Náklady na finanční umístění 0 23 875 099
Ostatní výnosy 15 173 25 761
Ostatní náklady 323 339 1 468
Daň z příjmu z běžné činnosti 325 428 154 345
Hospodářský výsledek po zdanění 678 900 532 480
Mimořádné výnosy 746 60 301
Mimořádné náklady 983 155 725
Mimořádný hospodářský výsledek -237 95 424
Daň z příjmu z mimořádné činnosti 0 0
Ostatní daně a poplatky 88 373 41 597
Hospodářský výsledek za účetní období 590 290 478 653

Pro klienty

Jste u nás pojištěni?
Sekce pro Vás.

Vstoupit

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.