Přeskočit na: Obsah

Invalidita

Hlášení pojistné události

Invalidita

Jak postupovat při uplatnění nároku v případě invalidity?

V případě přiznání příslušného stupně invalidity z důvodu nemoci, musí být splněna příslušná čekací lhůta, jejíž konkrétní délka je uvedena níže u jednotlivých pojištění a připojištění. Čekací lhůta se netýká invalidit, ke kterým došlo v důsledku úrazu.

Pojistné plnění lze získat v těchto případech

 • Zproštění od placení pojistného
 • Invalidita 1. stupně
 • Invalidita 2. stupně
 • Invalidita 3. stupně
 • Invalidita vyššího rozsahu

Co tedy udělat?

Vyplňte formulář:

 • Formulář podepište.
 • Podpis nechte úředně ověřit.
 • Přiložte notářsky ověřenou fotokopii Rozhodnutí Okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity (zápis z jednání).
 • Doporučujeme též přiložit zdravotnickou dokumentaci – lékařské nálezy související s daným onemocněním či úrazem; v případě, že pojistnou událost řešila Policie ČR (autonehoda, napadení ap.) pak také kopii policejního protokolu. Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění invalidity nebo zproštění od placení pojistného?
 • Vše zašlete na adresu NN Životní pojišťovna, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5.

Jak budeme postupovat po nahlášení nároku z pojištění invalidity nebo zproštění od placení pojistného?

 • Ověříme váš nárok v souladu s pojistnými podmínkami, případně si vyžádá doplňující informace od Vás, Vašeho ošetřujícího lékaře nebo dalšího subjektu (např. spolky, asociace, orgány státní správy apod.).
 • Budeme vás písemně informovat o výsledku šetření dopisem.
 • Pokud budeme moci poskytnout pojistné plnění, zašleme jej na váš účet nebo adresu do 15 dnů ode dne ukončení šetření, resp. zaslání výše uvedené korespondence.
 • U pojištění Zproštění od placení pojistného za vás začneme hradit celé pojistné a to od následujícího pojistného období ode dne přiznání invalidity 3. stupně.

Nejčastější otázky a odpovědi
 

Více informací

Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše dotazy.