Přeskočit na: Obsah

Daňové optimum

Daňové optimum

Daňové optimum je speciální služba NN Penzijní společnosti, a.s., (dále jen „NN PS“) určená všem účastníkům starším 18 let, kteří mají aktivní smlouvu a chtějí naplno využívat daňové odpočty související s penzijními produkty. Sjednáním této služby se k ničemu nezavazujete, službu daňové optimum využíváte na základě svých možností a zcela zdarma.

V čem spočívá daňové optimum

Obecně se výše daňového odpočtu stanoví jako úhrn těch částí měsíčních účastnických příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících převyšují částku 1 000 Kč ; nejvýše lze pak uplatnit odpočet (daňovou úlevu) ve výši 24 000 Kč (do 31. 12. 2016 jen 12 000 Kč za rok). Účastník tedy dosáhne daňového odpočtu v případě, že při pravidelných měsíčních platbách spoří částky v rozmezí 1 001 Kč (minimální daňová úleva) až 3 000 Kč (maximální daňová úleva). Maximální daňovou úlevu účastník tedy získá, pokud jeho měsíční příspěvky za kalendářní rok dosáhnou 36 000 Kč – právě dosažení této částky je cílem služby Daňové optimum.

Pokud si účastník sjedná službu Daňové optimum při měsíční frekvenci placení, za leden až listopad platí pravidelný měsíční příspěvek ve výši dohodnuté ve smlouvě. Příspěvek za prosinec každého kalendářního roku je pak automaticky nastaven na částku, která v příslušném zdaňovacím období zbývá k dosažení maximálního daňového odpočtu až 24 000 Kč (do 31. 12. 2016 jen 12 000 Kč za rok). Na případné příspěvky dalších osob (zaměstnavatele / třetí osoby) se daňové optimum nevztahuje. Díky Daňovému optimu tak účastníkovi odpadá námaha a administrativa, která je spojená se změnou výše prosincového příspěvku.

V rámci Daňového optima se do prosincové splátky započítávají pouze prostředky, které účastník v daném kalendářním roce uhradil nad rámec řádně sjednaných a uhrazených příspěvků (do celkové výše 36 000 Kč), a to po zohlednění jejich případného „předplacení“ v rámci sjednané frekvence placení (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční apod.). Pro bezproblémové fungování této služby doporučujeme sjednat měsíční frekvenci placení a pravidelně platit příspěvky. Je také důležité vždy platit v první měsíc zvolené frekvence – ta začíná měsícem uzavření smlouvy, případně změnou frekvence placení.

Příklady využití daňového optima

Účastník platí od začátku roku měsíční příspěvek nižší než 1 000 Kč v měsíční frekvenci
Účastník platí sjednaný měsíční příspěvek 800 Kč pravidelně. V prosinci mu bude v rámci Daňového optima automaticky zvýšen měsíční příspěvek na 25 000 Kč (24 000 Kč + 1 000 Kč). Do daňového odpočtu se totiž počítá jen ta část sjednaného účastnického příspěvku, která v daném kalendářním měsíci převyšuje hranici 1 000 Kč. Pokud bude mít účastník na konci roku tuto částku k dispozici, může ji zaslat na své penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření. V takovém případě dosáhne na maximální daňový odpočet v hodnotě 24 000 Kč. Pokud účastník k dispozici tuto částku nemá, popř. má pouze její část, nevzniká mu žádná povinnost a může zaplatit jen ve smlouvě sjednaných 800 Kč, popř. tolik, kolik má k dispozici. Lednový příspěvek účastníka pak bude opět nastaven na 800 Kč.

Měsíc Sjednaný měsíční příspěvek Zaplaceno v měsíci Předplaceno na další měsíc
leden 800 Kč 800 Kč 0 Kč
únor 800 Kč 800 Kč 0 Kč
březen 800 Kč 800 Kč 0 Kč
duben 800 Kč 800 Kč 0 Kč
květen 800 Kč 800 Kč 0 Kč
červen 800 Kč 800 Kč 0 Kč
červenec 800 Kč 800 Kč 0 Kč
srpen 800 Kč 800 Kč 0 Kč
září 800 Kč 800 Kč 0 Kč
říjen 800 Kč 800 Kč 0 Kč
listopad 800 Kč 800 Kč 0 Kč
prosinec 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč

Účastník začal platit v průběhu roku různé částky každý měsíc
Účastník uzavřel smlouvu s účinností od května a nechává si strhávat ze mzdy určité procento. Sjednaný měsíční příspěvek je 2 000 Kč. Ke konci listopadu (po 7 měsících) měl celkem naspořeno 14 324 Kč. Vzhledem ke smluvní částce ve výši 2 000 Kč je 324 Kč považováno za „předplatné“. Do daňového odpočtu se totiž počítá jen ta část sjednaného účastnického příspěvku, která v daném kalendářním měsíci převyšuje hranici 1 000 Kč. Během 7 měsíců tak získal 7 000 Kč do daňového odpočtu. V rámci Daňového optima mu v prosinci bude automaticky zvýšen měsíční příspěvek na 18 000 Kč (24 000 Kč - 7 000 Kč + 1 000 Kč). Pro maximální daňový odpočet stačí v prosinci díky „předplatnému“ doplatit 17 676 Kč (18 000 Kč - 324 Kč). Lednový příspěvek účastníka pak bude opět nastaven na 2 000 Kč.

Tuto možnost účastník může, ale nemusí využít. Částka pro daňový odpočet může být také zaplacena i v měsících předcházejících prosinci (tj. formou „předplacení“). Daňové optimum předplacenou částku automaticky zahrne do zvýšené prosincové splátky, až do výše maximálního odpočtu.

Měsíc Sjednaný měsíční příspěvek Zaplaceno v měsíci Předplaceno na další měsíc
leden - - -
únor - - -
březen - - -
duben - - -
květen 2 000 Kč 2 032 Kč 32 Kč
červen 2 000 Kč 2 083 Kč 115 Kč
červenec 2 000 Kč 1 985 Kč 100 Kč
srpen 2 000 Kč 2 135 Kč 235 Kč
září 2 000 Kč 2 095 Kč 330 Kč
říjen 2 000 Kč 1 923 Kč 253 Kč
listopad 2 000 Kč 2 071 Kč 324 Kč
prosinec 18 000 Kč 17 676 Kč 0 Kč

Účastník má sjednanou roční frekvenci placení, úhrada v květnu
Účastník uzavřel smlouvu s účinností od května, s roční frekvencí placení a měsíčním příspěvkem účastníka 2 000 Kč. V květnu po uzavření smlouvy účastník uhradí na své penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření částku 24 000 Kč, což odpovídá sjednanému měsíčnímu příspěvku zaplacenému na rok dopředu. Tato částka je tedy rozúčtována na 12 měsíců dopředu, tzn. i na měsíce leden až duben následujícího roku (tzn. nejen na aktuální zdaňovací období). Jelikož „frekvence placení“ má přednost před Daňovým optimem, na smlouvě musí zůstat předplacené prostředky pro zaplacení prvních 4 měsíčních účastnických příspěvků v následujícím kalendářním roce. Do daňového odpočtu se pak počítá jen ta část sjednaného účastnického příspěvku, která v daném kalendářním měsíci převyšuje hranici 1 000 Kč. Během 7 měsíců tak získal 7 000 Kč do daňového odpočtu. Účastníkovi je v prosinci navýšena splátka na 18 000 Kč (24 000 Kč – 7 000 Kč + 1 000 Kč). Pokud chce účastník získat maximální daňový odečet, musí uhradit navíc částku 16 000 Kč, protože 2000 Kč je vyhrazeno pro tento měsíc z předplatného na smlouvě. V lednu je výše sjednaného příspěvku opět snížena na 2 000 Kč.

Tuto možnost účastník může, ale nemusí využít. Částka pro daňový odpočet může být zaplacena i v měsících předcházejících prosinci, tj. „předplacena“. Daňové optimum předplacenou částku automaticky zahrne do zvýšené prosincové splátky, až do výše maximálního odpočtu.

Měsíc Sjednaný měsíční příspěvek Zaplaceno v měsíci Předplaceno na další měsíc
leden - - -
únor - - -
březen - - -
duben - - -
květen 2 000 Kč 24 000 Kč 22 000 Kč
červen 2 000 Kč - 20 000 Kč
červenec 2 000 Kč - 18 000 Kč
srpen 2 000 Kč - 16 000 Kč
září 2 000 Kč - 14 000 Kč
říjen 2 000 Kč - 12 000 Kč
listopad 2 000 Kč - 10 000 Kč
prosinec 18 000 Kč - 8 000 Kč

Podmínky Daňového optima

Sjednání/zrušení Daňového optima

Sjednání/zrušení služby Daňové optimum provádí účastník písemnou formou, a prostřednictvím formuláře Žádost o změnu placení příspěvků, anebo klientského portálu Moje NN.

Sjednání/zrušení služby Daňové optimum nabývá účinnosti dnem doručení správně vyplněného formuláře do sídla NN PS (popř. odesláním požadavku prostřednictvím klientského portálu Moje NN).

Podmínky využívání služby

Měsíční příspěvek placený účastníkem na kalendářní měsíce leden až listopad je sjednán ve výši, kterou účastník stanovil ve své smlouvě.

Příspěvek účastníka v měsíci prosinci každého kalendářního roku se sjednává ve výši odpovídající částce, která je pro účastníka optimální z hlediska daňových odpočtů. Tato částka se tedy vypočítá jako 36 000 Kč mínus úhrn těch částí měsíčních účastnických příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících převyšují částku 1 000 Kč. Do daňového optima se započítávají i případné předplacené částky pro dané zdaňovací období.

Výše daňově optimální částky, od které je odvozována výše prosincového příspěvku, je kromě zaplacených měsíčních příspěvků účastníka vázána na konkrétní ustanovení zákona o dani z příjmu. Výše daňově optimální částky se automaticky upravuje na základě příslušných změn v zákoně o dani z příjmu. O každé takové změně budou účastníci se sjednanou službou Daňové optimum informováni.

Na příspěvky zaměstnavatele ani třetí osoby se Daňové optimum nevztahuje.

Pro účastníky s jinou frekvencí placení než měsíční, u nichž se příspěvky předplácí na zvolené časové období (čtvrtletí / pololetí / rok), má při zaúčtování příchozí platby před daňovým optimem vždy přednost uhrazení běžných měsíců dle sjednané frekvence. Do prosincové platby je proto započítána jen částka odpovídající sjednanému měsíčnímu příspěvku + vše, co je zaplaceno nad rámec řádně předplacených příspěvků dle zvolené frekvence.

NN PS může ukončit službu Daňové optimum v případě změny zákona. V případě ukončení služby je NN PS povinna oznámit tuto skutečnost účastníkům, kteří ji měli sjednanou. Výše příspěvku účastníka na měsíc prosinec v tomto případě odpovídá částce sjednané v účastníkově smlouvě.