Přeskočit na: Obsah

Kdy a jak děti zajistit?

Kdy a jak děti zajistit?

Kdy si mám sjednat životní pojištění?

Dá se říci, že životní pojištění potřebuje každý; konkrétní potřeba se ale mění podle životní situace. Děti by především měly být pojištěny pro případ ztráty svých rodičů a dále pro případ úrazu. Mladí lidé na začátku kariéry obvykle potřebují zajistit finanční pomoc pro případ, že nebudou moci pro úraz nebo nemoc dosahovat výdělku (mívají např. nesplacenou hypotéku nebo jiné půjčky). Pro mladé rodiče je nejvýraznější potřebou nutnost zajistit příjem dětem až do doby, než budou samy schopny si jej obstarat. A lidé ve středním věku již začínají pociťovat potřebu vytvořit si rezervu na pozdější období života, kdy sami nebudou schopni dosahovat svých (dosavadních) příjmů.

Jaké pojištění si vybrat?

Při prvním rozhodování bychom vždy měli zvažovat, zda má pojištění zaručit finanční pomoc při nahodilé nešťastné události (čistě rizikové pojištění), nebo zda má pojištění navíc ještě vytvářet další rezervu i pro případ, že k nešťastné události nedojde a klient se bez úhony dožije konce sjednané doby pojištění (rezervotvorné pojištění). Rezervotvorná pojištění lze dále rozdělit na ta, jež zajistí sice menší, ale zaručený výnos (kapitálové pojištění), a na ta, která umožňují dosáhnout i vyšších výnosů z investování, ale v případě nepříznivého vývoje nemohou zaručit návratnost investovaných prostředků (investiční pojištění). O výběru ze všech těchto variant se klient obvykle rozhoduje podle svých potřeb, podle výše pojistného, které je ochoten za pojištění platit, a také podle dalších možností investování (je-li např. ochoten sám přímo obchodovat na burze atd.).

Jaká by měla být optimální výše pojištění, neboli na jakou částku by měl být klient pojištěn?

Životní pojištění nemůže pozůstalým nahradit blízkého člověka, má však pomoci nahradit jeho příjem. Záleží proto vždy na konkrétní životní situaci klienta: „Má pojištění ochránit rodinu před dopadem nesplacené půjčky?“, „Potřebuje klient zajistit příjem svým dětem pro případ, že by sám nemohl vydělávat?“, „Je cílem pojištění vytvoření rezervy na stáří?“. Pokud sečteme všechny klientovy aktuální závazky, dojdeme k pojistné částce životního pojištění. V průběhu života se naše závazky mění – nejprve bývá obvyklá potřeba zajistit rodinu (hypotéka, malé děti) pro případ vlastního úmrtí, později nabývá na aktuálnosti potřeba zajistit sám sebe na stáří. Po celý život si také obvykle potřebujeme vytvořit finanční rezervu pro případy, kdy dočasně nebo i trvale nebudeme schopni dosahovat obvyklého výdělku, např. z důvodu nemoci či úrazu.

Nejjednodušším způsobem, jak rychle odvodit výši životního pojištění, je vynásobit svůj obvyklý příjem dobou, na kterou chceme zajistit sebe nebo své blízké. Tak například přeje-li si otec malých dětí, aby byly v případě jeho smrti dobře zajištěny až do dospělosti, vynásobí svůj čistý roční příjem počtem let, který zbývá právě do předpokládané doby, kdy se o sebe jeho děti budou schopny postarat samy. Výši denních dávek (za hospitalizaci, dobu léčení, pracovní neschopnost) zase rychle odvodíme z průměrného denního výdělku.

Vysvětlení pojmů z pojistné smlouvy

Pojistná částka – částka, na kterou je pojištěno určité riziko. V případě pojistné události je vyplácena buď celá (v případě úmrtí je ze životního pojištění vyplácena celá pojistná částka), nebo její část (v případě trvalých následků úrazu je vyplácena částka odvozená z pojistné částky podle stupně postižení) nebo její násobek (např. v případě hospitalizace je vypláceno denní odškodné za každý den hospitalizace). Velmi často je ze životního pojištění vyplácena pojistná částka navýšená o výnos z investiční složky.

Pojistné plnění – částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Pojistné plnění může být rovno pojistné částce nebo je z ní odvozeno (viz podrobněji bod Pojistná částka). Pojistné plnění je vypláceno většinou jako jednorázová částka, u některých pojištění formou pravidelného důchodu.

Pojistná událost – nahodilá událost určená v pojistné smlouvě, proti jejímž důsledkům se pojišťujeme (smrt, invalidita, úraz, hospitalizace aj.) a za kterou je pojišťovna povinna vyplatit pojistné plnění.

Pojistné – cena za pojistnou ochranu, kterou je podle smlouvy klient zavázán platit. Pojistné lze obvykle platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo také jednorázově za celou dobu trvání pojištění. Výše pojistného se obvykle liší v závislosti na rizikovosti každého klienta (rizikovost je dána především věkem, zdravotním stavem, vykonávanou pracovní nebo zájmovou činností aj.).

Výluky – některé druhy pojištění mívají určitá omezení, tzv. výluky, které říkají, na co se pojištění nevztahuje (např. bývají vyloučeny extrémní sporty nebo jiné velmi rizikové činnosti). V případě, že dojde k pojistné události během těchto činností, nevzniká pojišťovně povinnost vyplatit pojistné plnění.

Obmyšlená osoba – osoba určená pojištěným jako příjemce pojistného plnění v případě smrti pojištěného.