Otázky týkající se novely 2016

Od jakého roku věku je možné uzavřít smlouvu o DPS?

Minimální věkový limit není stanoven, účastníkem DPS tedy může být i nezletilá osoba, a to prakticky již od chvíle, kdy jí byl vystaven rodný list. Smlouvu o DPS v takovém případě může jménem nezletilého uzavřít osoba oprávněná za něj jednat (tj. zpravidla jeho zákonný zástupce – rodič).

Kdy je možné vypovědět smlouvu o DPS nezletilého účastníka a za jakých podmínek?

Výpověď smlouvy o DPS (a žádost o výplatu odbytného) podává za účastníka mladšího 18 let jeho oprávněný zástupce (tj. zpravidla jeho zákonný zástupce - rodič). Osoba prokáže, že je zákonným zástupcem nezletilého účastníka např. dodáním kopie rodného listu příp. rozhodnutím soudu. Pokud by odbytné, které má být po ukončení smlouvy vyplaceno, přesáhlo hranici zanedbatelné majetkové hodnoty, je k výpovědi smlouvy o DPS a žádosti o výplatu třeba doložit také souhlas opatrovnického soudu. Zanedbatelná majetková hodnota byla určena na 25 000 Kč. Do této výše naspořených prostředků může o výplatu odbytného požádat kterýkoli zákonný zástupce, u kterého byla provedena identifikace prostřednictvím formuláře „Doplnění identifikace (nejen ten, který smlouvu uzavřel). Od 18ti let věku již může se smlouvou nakládat (tzn. provádět změny, podat výpověď) sám účastník.

O výplatu částečného odbytného až do výše 1/3 hodnoty prostředků může požádat účastník sám při dosažení věku 18 let, pokud spořicí doba trvala alespoň 120 měsíců. Podáním žádosti ani výplatou částečného odbytného smlouva nezaniká.

Mají možnost výplaty 1/3 naspořených prostředků formou odbytného i účastníci Transformovaného fondu?

Bohužel nikoli. Částečné odbytné do výše jedné třetiny hodnoty prostředků (bez příspěvků zaměstnavatele zaplacených za účastníka a po odečtení poměrné části poskytnutých státních příspěvků) náleží účastníkovi pouze v roce, kdy dosáhl věku 18 let, pokud spořící doba trvala nejméně 120 měsíců, a během posledních 24 měsíců nedošlo k převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti. Účastníci Transformovaného fondu (tj. penzijního připojištění) tuto možnost tedy nemají.

Věk potřebný pro vznik nároku na dávku z DPS se od roku 2016 již nebude řídit věkovou tabulkou?

Věk potřebný pro vznik nároku na výplatu starobní penze z DPS se od roku 2016 mění, nepodléhá věkové tabulce a je nově stanoven na 60 let (při současném splnění podmínky trvání spořící doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců). Specifika státního starobního důchodu z I. pilíře systému důchodového pojištění zůstávají beze změn.

Výplata Předdůchodu se ale věkovou tabulkou i nadále řídí a může započít nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku, dle této věkové tabulky.

Jak postupovat při uzavírání smlouvy v zastoupení za nezletilé dítě?

Pokud chcete sjednat smlouvu o DPS jako zástupce nezletilého účastníka, je třeba kontaktovat našeho poradce nebo navštívit některé z  Obchodních míst NN. Bohužel v tomto případě zatím není možné sjednat smlouvu online.

Dále je třeba doložit rodný list nezletilého, případně jeho občanský průkaz. Pokud z dokladu prokazujícího identitu nezletilého nebude jasně zřejmý váš vztah k němu, a tedy i vaše oprávnění zastupovat jej, bude nutné doložit i váš průkaz totožnosti (je-li v něm nezletilý vyznačen) nebo Čestné prohlášení zákonného zástupce.

Do samotné smlouvy o DPS se poté vyplňují údaje o nezletilém účastníkovi, a to i do části „Identifikace účastníka“. Pokud však nezletilý není držitelem občanského průkazu, tato část zůstane nevyplněna. Identifikovat se budete i vy coby zákonný zástupce, a to prostřednictvím formuláře Doplnění identifikace, který je spolu s Investičním dotazníkem nutnou součástí smlouvy.

Proč bylo dne 21. 4. 2016 rozhodnuto o snížení základního kapitálu NN Penzijní společnosti a jaký to má dopad na klienty společnosti?

Základní kapitál NN Penzijní společnosti, a.s., je položkou vlastního kapitálu, kterou tvoří prostředky vložené vlastníkem společnosti (nebo vlastníkem vydělané a dosud nevyplacené).

Legislativa ukládá penzijním společnostem, jež poskytují služby pouze pro III. pilíř důchodového systému, povinnost držet základní kapitál v hodnotě 50 mil. Kč. Pro penzijní společnosti, které poskytují služby rovněž v rámci II. pilíře, je minimální výše základního kapitálu stanovena na 300 mil. Kč. NN Penzijní společnost v roce 2012 (tehdy ještě jako ING Penzijní fond) zvažovala vstup do II. pilíře důchodového systému. Z toho důvodu navýšila hodnotu základního kapitálu z 50 na 300 mil. Kč převodem z jiných složek základního kapitálu. Nyní, v roce 2016, kdy je zákonem poskytování služeb II. pilíře důchodového systému zrušeno, akcionář opět snižuje výši základního kapitálu na zákonem požadovanou hodnotu 50 mil. Kč.

Jedná se pouze o přeskupení položek vlastního kapitálu (tedy majetku akcionáře NN Continental Europe Holdings B. V.) a tyto přesuny nemají žádný dopad na úhrn aktiv, závazků ani vlastního kapitálu. Celá hodnota vlastního kapitálu – tedy i složky základního kapitálu – představuje rozdíl mezi aktivy společnosti a jejími závazky. Získané prostředky jsou použity na zajištění chodu společnosti, správu klientských účtů v Transformovaném fondu a účastnických fondech.