Přeskočit na: Obsah

Jak získat maximální daňový odpočet

Jak získat maximální daňový odpočet

Platby na penzijní připojištění (PP) či doplňkové penzijní spoření (DPS) mohou být za určitých podmínek tzv. odčitatelnými položkami, to znamená, že mohou snížit daňový základ účastníka PP/DPS. Uplatnění odčitatelné položky je možné v případě, že byl příspěvek účastníka v rámci jeho penzijního produktu v daném zdaňovacím období minimálně v rozmezí 1 001 Kč – 3 000 Kč měsíčně (alespoň 12 001 Kč ročně).

Měsíční účastnický příspěvek     Výše ročního odpočtu z 
daňového základu
100 Kč 0 Kč
300 Kč 0 Kč
500 Kč 0 Kč
1 000 Kč 0 Kč
1 500 Kč 6 000 Kč
2 000 Kč 12 000 Kč
2 500 Kč 18 000 Kč
3 000 a více Kč 24 000 Kč

Uplatnění ročního maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč je možné při měsíční úložce minimálně 3 000 Kč (tj. 36 000 Kč ročně). Ze základu daně je možné odečíst tu část účastnických příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýší 1 000 Kč (24 000 Kč ročně). Při 15% sazbě daně z příjmu je tak možné získat úsporu až 3 600 Kč ročně.

Výše naspořených prostředků se pro účely daňového odpočtu počítá pouze z vlastních příspěvků účastníka, nikoliv z příspěvků zaměstnavatele.

Daňová úleva se uplatňuje při ročním zúčtování daně z příjmu nebo v daňovém přiznání. Při ročním zúčtování musí zaměstnanci nejpozději do 15. února mzdové účtárně odevzdat potvrzení o platbách, které  obdrží od své penzijní společnosti (v případě, že splňují podmínky pro nárok na daňový odpočet).

V zájmu maximalizace daňového odpočtu si může účastník u NN sjednat službu Daňové optimum, se kterou se mu automaticky navýší prosincový příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření tak, aby získal nárok na maximální daňový odpočet. Do prosincové splátky se započítávají pouze prostředky, které v daném kalendářním roce účastník uhradí nad rámec řádně uhrazených příspěvků, a to po zohlednění jejich případného „předplacení“ v rámci sjednané frekvence placení. Více informací o této službě najdete zde.

Jak se postupuje při přechodu z PP na DPS?

Příspěvky účastníka na PP a DPS se v daném zdaňovacím období sčítají. Pokud tedy součet těchto příspěvků v jednom kalendářním roce převyšuje částku 12 000 Kč, je možné tento rozdíl odečíst od základu daně. Podmínkou však je, aby měsíční příspěvek klienta byl alespoň 1000 Kč.

Jak se posuzuje převedení DPS k jiné penzijní společnosti?

Pro posouzení nároku na daňový odpočet se částky naspořené na jednom produktu (DPS) u dvou různých penzijních společností sčítají. Obě penzijní společnosti vydají vlastní daňové potvrzení.